ขุมทรัพย์ 1เปโตร 1

ภาพรวม

  • 1 เปโตร เป็นจดหมายที่ อ.เปโตร เขียนถึงคริสตชน​ทั่วไป​ในเอเชียไมเนอร์ เพื่อหนุนใจ​พวกเขา​ในท่ามกลางการ​ถูก​ข่มเหง ให้พวกเขายึดมั่นในความ​หวัง​ใน​พระ​คริสต์ และ​สอน​พวกเขา​ให้ดำเนิน​ชีวิต​คริสเตียน​อย่าง​ถูกต้อง​ท่ามกลาง​การ​ทดลองทั้งหลาย
  • ในบทนี้กล่าวถึง ความหวังที่คริสเตียนมีในพระเจ้า และด้วยความหวังใจเช่นนี้คริสเตียนจึงสมควรดำเนินชีวิตให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 1 เปโตร 1:2 ชี้ให้เห็นว่า การที่เรามาอยู่ในพระเจ้านั้น เป็นการทำงานร่วมกันของพระบิดา พระเยซู และพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระบิดา ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้า เลือกเราไว้แล้ว
พระเยซู ทรงทำให้เกิดการยกโทษบาปของเรา เมื่อเราเชื่อวางใจในพระองค์
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงชำระเรา เพื่อเราจะเชื่อวางใจในพระเยซูได้

1.@ โดยพระคุณของพระเจ้า พระองค์ทรงกระทำทุกวิถีทางเพื่อให้เรารอดพ้นนรกและสามารถเข้าส่วนในพระสิริของพระองค์ได้
สมควรอย่างยิ่งที่เราจะระลึกถึงพระคุรของพระองค์อยู่เสมอ และดำเนินชีวิตให้สมกับที่ได้รับพระคุณอย่างเหลือล้นนี้

2.# ใน 1เปโตร 1:3- 12 สอนว่า พระเจ้าทรงเมตตาในให้เราสามารถบังเกิดใหม่ได้โดยทางพระเยซูคริสต์ ทำให้เราสามารถเข้าในความหวังที่จะครอบครองร่วมกับพระองค์นิรันดร์ และสามารถได้รับมรดกที่ยั่งยืนจากพระองค์ในสวรรค์

ถึงแม้ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้รับ และต้องพบกับความทุกข์ยากลำบากต่างๆ
แต่ความทุกข์เหล่านี้ก็ทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ช่วยขจัดสิ่งที่ไม่ใช่ความเชื่อแท้ออกไป
เหมือนทองคำที่ถูกทำให้เป็นทองแท้ด้วยไฟ

แม้ว้าตอนนี้เราไม่ได้เห็นพระเจ้ากับตา เราก็ยังรักพระองค์และชื่นชมยินดีในพระองค์ โดยทางความเชื่อที่เรามีต่อข่าวประเสริฐของพระองค์

ข่าวประเสริฐนี้เองที่บรรดาผู้เผยพระวจนะในอดีตได้พยากรณ์ไว้ และเป็นสิ่งที่เหล่าทูตสวรรค์ปรารถนาที่จะได้เห็น

2.@ ข่าวประเสริฐได้มาถึงเรา และเราก็ได้รับไว้โดยความเชื่อ
จึงทำให้เรามีความหวังในอนาคต และมีความชื่นชมยินดีในปัจจุบัน

วันนี้ เราเชื่อและมั่นใจ ในสิ่งที่ข่าวประเสริฐได้บอกไว้มากเพียงใด?

3.# ใน 1 เปโตร 1:13-23 สอนว่า เราควร
– เตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์
– รู้จักควบคุมตัวเอง
– ตั้งความหวังทั้งหมด ไปที่พระคุณของพระเจ้า ในพระเยซูคริสต์
– ไม่ประพฤติตามกิเลสตัณหา อย่างในอดีต
– ดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์ในทุกด้าน
– ดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้า
– ​รัก​พี่​น้อง​อย่าง​จริง​ใจ

3.@ เมื่อเราบังเกิดใหม่แล้ว เราก็ควรดำเนินชีวิตในทางใหม่ด้วย
ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเรา เพื่อให้ลักษณะชีวิตแบบชีวิตใหม่จะปรากฏชัดมากขึ้นในเราทุกวันๆ

4.# ใน 1ปต. 1:25 ชี้ให้เห็นว่า ​พระ​วจนะ​ของพระ​เจ้านั่น ยั่ง​ยืน​อยู่​เป็น​นิตย์
พระ​วจนะ​นี้ ​คือ ​ข่าว​ประ​เสริฐ​เรื่องของพระเยซูคริสต์

4.@ พระคัมภีร์ทั้งหมด ชี้มาที่เดียวกัน คือ ชี้มาที่ “ข่าวประเสริฐ”
เพราะข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ เป็นทางเดียวที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดได้

คำคม

“ ข่าวประเสริฐ เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดได้ ”