ขุมทรัพย์ 1 เปโตร 2

ภาพรวม

  • ในบทนี้สอนว่า เราเป็นประชากรของพระเจ้าแล้ว เราควรละทิ้งวิถีชีวิตแบบเก่าๆ แล้วดำเนินชีวิตใหม่ตามทางของพระเจ้า

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 1 เปโตร 2:1-3 สอนว่า ถ้าเราปรารถนาจะเติบโตในฝ่ายวิญญาณ เราควร
– ละทิ้งความชั่วทุกอย่าง
– ละทิ้งการล่อลวงทุกรูปแบบ
– ละทิ้งความไม่จริงใจ
– ละทิ้งความอิจฉาริษยา
– ละทิ้งการใส่ร้ายทุกชนิด
– ปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณ ได้แก่ ข่าวประเสริฐ

1.@ เมื่อเราได้มาอยู่ในทางของพระเจ้าแล้ว ก็สมควรละทิ้งทางเก่า วิถีชีวิตแบบเดิมเสีย

2.# ใน 1ปต. 2:4-5 สอนว่าให้เรา ​มา​หา​พระ​เยซู และ​ ​รับ​การ​สร้าง​ขึ้น​เป็น​พระ​นิเวศ​ฝ่าย​วิญ​ญาณ อัน​เป็น​ที่​ชอบ​พระ​ทัย​ของ​พระ​เจ้า​

2.@ โดย​ทาง​พระ​เยซู​คริสต์ เราจะรับการสร้างใหม่เป็นพระวิหารอันสง่างามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิต
ดังนั้น เราควรเข้ามาหาพระเยซูบ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ และทูลขอความช่วยเหลือ การทรงนำ จากพระองค์ในทุกสิ่ง

3.# ใน 1ปต. 2:9-10 สอนว่า โดยพระเมตตาของพระเจ้า พระองค์ทรงทำให้เรา เป็นประชากรของพระเจ้า เป็น​พวก​ปุโร​หิต​หลวง เป็น​ชน​ชาติ​บริ​สุทธิ์ ทรง​เรียก​เรา​ออก​มา​จาก​ความ​มืด เข้า​ไป​สู่​ความ​สว่าง​อัน​มหัศ​จรรย์​ของ​พระ​องค์

3.@ ในเมื่อเรารับพระเมตตามาถึงเพียงนี้ เราก็ไม่สมควรดำเนินชีวิตในความมืดอีกต่อไป และควรดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้า ให้สมกับพระเมตตาของพระเจ้าที่ทรงประทานแก่เรา

4.# ใน 1ปต. 2:11-17 สอนว่า เนื่องจากเราเป็น​คน​แปลก​ถิ่น​และ​คน​ต่าง​ด้าว สำหรับโลกนี้ ดังนั้น เราควรที่จะ
– ให้​เว้น​จาก​ตัณ​หา​ของ​เนื้อ​หนัง ซึ่ง​ต่อ​สู้​กับ​วิญ​ญาณ​จิต
– ​รัก​ษา​ความ​ประ​พฤติ​อัน​ดี​ของ​เรา​ไว้เสมอ
– ยอม​เชื่อ​ฟัง​ผู้​มี​สิทธิ​อำ​นาจ
– ​ดำ​เนิน​ชีวิต​อย่าง​คน​มี​เสรี​ภาพ แต่
– ​อย่า​ใช้​เสรี​ภาพ​นั้น​เป็น​ข้อ​อ้าง​เพื่อ​ทำ​ความ​ชั่ว
– ​ดำ​เนิน​ชีวิต​อย่าง​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระ​เจ้า
– ให้​เกียรติ​ทุก​คน
– ​รัก​พี่​น้อง
– ​ยำ​เกรง​พระ​เจ้า
– ให้​เกียรติ​แก่ผู้นำ

4.@ เราผู้เป็นพลเมืองแห่งสวรรค์ ควรดำเนินชีวิตอย่างคนของสวรรค์ ไม่ใช่อย่างคนของโลกนี้

5.# ใน 1ปต. 2:18 สอนว่า เราควรยอม​อยู่​ใต้​บัง​คับหัวหน้าหรือผู้นำของเรา ด้วยความ​ยำ​เกรง​ทุก​อย่าง ทั้งหัวหน้าที่​ใจ​ดี​และ​หัวหน้า​ที่​ร้าย​ด้วย

ถ้าใคร​ทำความดี แต่กลับต้องทนรับ​ความ​เจ็บ​ปวด​ต่างๆ อย่างไม่​เป็น​ธรรม เพราะเห็นแก่พระเจ้า และเขาก็ยังคงตั้งใจทำดีต่อไป
คนนั้นกำลังทำตัวให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า

พระเยซูเองก็​ทรง​ทน​ทุกข์​อย่างไม่เป็นธรรม พระ​องค์​ทรง​วาง​แบบ​อย่าง​แก่​เราแล้ว เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​ดำ​เนิน​ตามแบบอย่างของ​พระ​องค์

5.@ เมื่อเราทำดี แต่ไม่ได้ดี แต่ก็ยังจะทำดีต่อไปเพื่อเห็นแก่พระเจ้า
การกระทำเช่นนั้น เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า

คำคม

“ เราผู้เป็นประชากรของพระเจ้าแล้ว สมควรดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นประชากรของพระองค์ ”