ขุมทรัพย์ 1 เปโตร 3

ภาพรวม

  • ในบทนี้สอนเรื่องการดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ทั้งในครอบครัวและในสังคม

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 1ปต. 3:1-7 สอนเกี่ยวกับ สามีภรรยา ไว้ดังนี้
ภรรยา :
– ควรยอม​เชื่อ​ฟัง​สามี​ของ​ตน เ​แม้​สามี​บาง​คน​ไม่​เชื่อ​พระ​วจนะของพระเจ้าก็ตาม
– ควรเน้นการประพฤติและจิตใจที่งดงาม มากยิ่งกว่า เสื้อผ้า ทรงผม หรือเครื่องประดับที่งดงาม

สามี :
– ควรอยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจในตัวเธอ เพราะเธอเป็นเพศที่อ่อนแอกว่า
– ควรให้เกียรติ​เธอ​ใน​ฐานะ​ที่​เป็น​ทา​ยาท​ร่วม​รับ​พระพรจากพระเจ้า

การปฏิบัติต่อคู่สมรสอย่างเหมาะสมจะทำให้การอธิษฐานร่วมกันเป็นพลังมหาศาล

1.@ พระเจ้าได้สอนเรื่องชีวิตครอบครัวเอาไว้แล้ว หากครอบครัวใดยึดถือ นำมาปฏิบัติในครอบครัว ก็จะพบกับสันติสุขและพระพรเต็มล้นในครอบครัว

แม้ว่าคู่สมรสของเราไม่ได้ปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้า แต่โดยการปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าของเรา ก็จะทำให้เกิดพระพรในครอวครัวและนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่คู่สมรสของเราได้

2.# ใน 1ปต. 3:8-22 สอนการดำเนินชีวิตคริสเตียนไว้ว่า เราควร
– ​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน
– เห็น​อก​เห็น​ใจ​กัน
– รัก​กัน​ฉัน​พี่​น้อง
– มี​จิต​ใจ​อ่อน​โยน​
– ถ่อมตัว
– ไม่ทำ​ชั่ว​ตอบ​แทน​ชั่ว
– ไม่​ด่า​ตอบ​การ​ด่า
– อวย​พรคนที่ด่าเรา
– ยับ​ยั้ง​ปาก​ของ​ตน​ไม่​พูด​ชั่ว
– ห้าม​ปากไม่​ให้​พูด​ล่อ​ลวง
– ​ละ​ความ​ชั่ว​
– ​ทำ​ความ​ดี
– ​ใฝ่​หา​สันติ​สุข​
– ​ดำ​เนิน​ตามทางแห่งสันติ
– ​เคารพ​นับ​ถือ​พระ​คริสต์​ว่า ​เป็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า
– เตรียม​พร้อม​เสมอ ที่​จะ​อธิ​บาย​กับ​ทุก​คน​เรื่องพระเจ้า
– ​ตอบ​คำถามเรื่องพระเจ้าด้วย​ความ​สุภาพ​อ่อน​โยน​และ​ด้วย​ความ​นับ​ถือ
– ​มีใจบริ​สุทธิ์จริงใจ

2.@ เราไม่จำเป็นต้องทำดีเพื่อให้พระเจ้าทรงรับเราเป็นบุตร
แต่เพราะเราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว เราจึงสมควรทำสิ่งดีเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์

3.# ใน 1ปต. 3:17 สอนว่า ​การ​ทน​ทุกข์​เพราะ​ทำ​ดี ก็​ดี​กว่า​การ​ทน​ทุกข์​เพราะ​ทำ​ชั่ว

หากใครทำชั่ว อีกไม่นานเขาก็พบกับการทนทุกข์
แต่หากเราทำดี แล้วพบการทนทุกข์ อีกไม่นานเราจะพบกับพระพรอันยิ่งใหญ่

3.@ แม้วันนี้ ทำดี แต่กลับได้สิ่งไม่ดีตอบแทน ขอให้เราทำดีต่อไป เพราะพระเจ้าจะเป็นผู้ประทานพระพรแก่เราเอง ไม่ใช่คนอื่น

4.# ใน 1ปต.3:21 อธิบายว่า เพราะโนอาห์และครอบครัวเชื่อฟังพระเจ้า พวกเขาทั้ง 8 คนจึงรอดตาย
เราผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ สามารถรอดพ้นความตายนิรันดร์ โดยความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์

4.@ โนอาห์รอดเพราะเชื่อฟังฉันใด เราก็รอดเพราะวางใจจนเชื่อฟัง ฉันนั้น

คำคม

“ พระองค์ผู้ชอบธรรม ทรงตายเพื่อให้ผู้ไม่ชอบธรรมจะได้กลายเป็นผู้ชอบธรรม ”