ขุมทรัพย์ 1 เปโตร 4

ภาพรวม

  • ในบทนี้สอนว่า เวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมานั้นใกล้เข้ามาเต็มทีแล้ว ดังนั้นเราควรใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีคุณค้ามีความหมาย เต็มใจทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ ซึ่งจะนำศักดิ์ศรียิ่งใหญ่มาสู่เราในวันสุดท้าย

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 1ปต. 4:1-2 สอนว่า เราสามารถ​ติด​อา​วุธ​ฝ่ายวิญญาณให้กับตัว​เอง​ได้ โดยการ​มี​ความ​คิด​แบบเดียว​​กับ​พระ​เยซูคริสต์ (1ปต. 3:18 พระ​คริสต์​ทรง​ทน​ทุกข์​… เพื่อ​จะ​นำ​พวก​ท่าน​ไป​ถึง​พระ​เจ้า)
เราเต็มใจทน​ทุกข์​ทาง​กายเพื่อเห็นแก่การได้เข้าใกล้พระเจ้า พระเจ้าทรงเมตตาเรามากมาย ดังนั้นการต้องทนทุกข์เพราะความเชื่อในพระเจ้านั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย

ซึ่งความคิดแบบนี้ ทำให้เราไม่ดำเนินชีวิตตามตัณหาของมนุษย์อีกต่อไป แต่ดำเนินตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

1.@ หากเราต้องพบกับการทนทุกข์เนื่องจากทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า เรียกได้ว่า เราได้มีส่วนในการทนทุกข์ร่วมกับพระคริสต์แล้ว

2.# ใน 1ปต. 4:3 สอนว่า เราควรเพียง​พอแล้ว ​สำ​หรับ​การ​ทำ​สิ่ง​ที่​คน​ทั้งหลาย​ชอบ​กระ​ทำ ได่แก่
-​ ​ปล่อย​ตัว​ตาม​ราคะ​ตัณ​หา
– ปล่อยตัว ตาม​ใจ​ปรารถ​นา​ชั่ว
– ​เมา​เหล้า
– เลี้ยง​กัน​อย่าง​ถึง​ใจ
– ​กิน​เหล้า​วุ่น​วาย​กัน
– ไหว้​รูป​เคารพ​อัน​น่า​รัง​เกียจ

2.@ วันนี้ เราพอหรือยังสำหรับการดำเนินชีวิตในบาป ที่มีแต่ความสุขจอมปลอม และห่างไกลจากความสุขแท้ในพระเจ้า?

3.# ใน 1ปต. 4:7-11 สอนว่า เนื่องจากอว​สาน​ของ​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​มา​ใกล้​แล้ว ดังนั้น เราควรที่จะ
– ดำเนินชีวิตอย่าง​มี​สติ​สัม​ปชัญญะ
– ​รู้​จัก​สงบ​ใจ​เพื่อ​การ​อธิษ​ฐาน
– ​รัก​กัน​และ​กัน​ให้​มาก
– ​ต้อน​รับ​เลี้ยง​ดู​กัน​และ​กัน​โดย​ไม่​บ่น
– ใช้​ของ​ประ​ทาน​ที่มี ในการ​ปรน​นิบัติ​กัน​และ​กัน
– ทำทุกสิ่งเพื่อให้พระเจ้าได้รับเกียรติ

3.@ เวลาของเราบนโลกนี้เหลือน้อยเต็มที เราจะใช้เวลานั้นเพื่อประโยชน์ของตนเองต่อไป หรือจะหันมาใช้ทั้งหมดที่มีนั้น ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ผู้ซึ่งเราต้องเสนอรายงานต่อพระองค์ในวันสุดท้าย

4.# ใน 1ปต. 4:12-19 สอนว่า ​ความ​ทุกข์​ยาก​แสน​สา​หัส​ที่​กำ​ลัง​เกิด​ขึ้น​กับเรา เมื่อเราเชื่อฟังและทำตามพระเจ้านั้น ก็เพื่อ​ทด​สอบเรา​ ดังนั้น
– เราไม่ควร​ประ​หลาดใจ หรือ ตั้งคำถามว่า ทำไมถึงต้องเป็นเรา
– เราควรชื่นชมยินดี ที่ได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์ เพราะนั่นจะทำให้เราภาคภูมิใจอย่างที่สุดในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา
– เราไม่ควรละอายในการทนทุกข์นั้น เพราะเรากำลังถวายเกียรติแด่พระเจ้าอยู่
– เราควรฝากทุกสิ่งไว้กับพระเจ้า แล้วแต่พระองค์ ตามแต่พระประสงค์ของพระองค์ เราขอเชื่อฟังพระองค์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรา

4.@ ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะเชื่อฟังพระเจ้า จะนำความสุขและความชื่นชมยินดียิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตของเรา

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จงเชื่อฟังพระองค์ต่อไป

คำคม

“ การทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ในวันนี้ เป็นศักดิ์ศรีที่ยิ่งใหญ่ในวันหน้า ”