ขุมทรัพย์ 1 เปโตร 5

ภาพรวม

  • ในบทนี้สอนการปฏิบัติตัวต่อพี่น้องและการดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะเหนือปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 1ปต. 5:1-4 ได้สอนว่า พี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณควรจะเลี้ยงดูน้องเลี้ยงด้วยท่าที ดังต่อไปนี้
– ดูแลด้วยความเอาใจใส่
– ​ดูแลด้วย​ความ​เต็ม​ใจ
– ดูแลตาม​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​เจ้า
– ดูแล​ด้วย​ใจ​กระ​ตือ​รือ​ร้น
– ไม่​ดูแลด้วย​ใจ​โลภ​ใน​ทรัพย์​สิ่ง​ของ
– ไม่​ใช้​อำ​นาจ​บาตร​ใหญ่​
– ไม่กดขี่ข่ม​เหงผู้​ที่​อยู่​ใน​ความ​ดูแล
– เป็น​แบบ​อย่าง​แก่​พวกเขา

ซึ่งพี่เลี้ยงที่ทำเช่นนี้จะทำให้ได้​รับ​มง​กุฎ​แห่ง​ศักดิ์​ศรี​ที่​ไม่​มี​วัน​ร่วง​โรย

1.@ วันนี้ เราได้เอาใจใส่ ดูแล น้องเลี้ยงฝ่ายวิญญาณของเรา อย่างเต็มใจและอย่างกระตือรือร้นมากเพียงใด?
ขอบคุณพระเจ้าที่ประทานน้องเลี้ยงให้เราดูแล เพราะพระองค์ทรงรักเรา เพื่อเราจะได้รับมงกุฏแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่มีวันร่วงโรยในสวรรค์

2.# ใน 1ปต. 5:5-6 สอนผู้​อ่อน​อาวุ​โส ว่า ควร​ยอม​เชื่อ​ฟัง​ผู้​อาวุ​โส ควร​​ปฏิ​บัติ​ต่อ​กัน​และ​กันอย่างถ่อม​ตัว​ เพราะการทำเช่นนั้นเราจะพบ​พระ​คุณ​ของพระเจ้า และจะรับการยกชูขึ้นโดยพระเจ้าในเวลาอันสมควร

2.@ ความเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณไม่ได้ดูที่ตำแหน่งใหญ่โต แต่ดูที่การถ่อมใจลง ยอมเชื่อฟังผู้ที่ต้องเชื่อฟัง

3.# ใน 1 เปโตร 5:7 สอนวิธีดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างถวายเกียรติพระเจ้า โดยทำสิ่งต่อไปนี้
– ละความกังวลทุกอย่างไว้กับพระเจ้า
– ควบคุมตัวเอง
– ระวังการโจมตีศัตรูของมาร
– ต่อต้านมารด้วยใจมั่นคงในความเชื่อ

3.@ เพราะเรารู้แน่ว่าพระเจ้าทรงรักเรา ดังนั้นเราไม่ต้องกังวลและไม่ต้องหวั่นกลัวมารซาตาน
เราควร ละความกังวลไว้กับพระเจ้า และต่อสู้กับการโจมตีของมารด้วยความเชื่อ

คำคม

“ ยิ่งเรารู้จักความรักของพระเจ้า เราก็ยิ่งกลัวต่อสถานการณ์น้อยลง ”