ขุมทรัพย์ 2 เปโตร 1

ภาพรวม

  • อ.เปโตร เขียน 2 เปโตร ถึงคริสเตียน​ใน​แถบเอเชียไมเนอร์ ซึ่งเป็น​ผู้เชื่อ​ที่​เป็น​คน​ยิว​และ​คน​ต่างชาติ เพื่อ​หนุนใจ​ผู้เชื่อ​เหล่านั้น ให้​ยืนหยัด​ใน​ความเชื่อ​ และให้ต่อต้านพวกผู้พวก​สอน​เท็จ ที่แฝงอยู่​ใน​คริสตจักร และให้เฝ้ารอคอย​การ​เสด็จ​กลับมา​ของ​พระเยซูคริสต์
  • ในบทนี้สอนว่า พระเจ้าจะเป็นผู้ทรงช่วยเราให้ดำเนินชีวิตอย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ และเข้าใจพระคำของพระองค์ได้

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 2ปต. 1:3-11 สอนว่า เมื่อเราได้รู้จักพระเจ้า พระองค์ได้ทรงประทาน​ทุก​สิ่ง​ที่​จำ​เป็น​ต่อ​ชีวิต​และ​ต่อ​การ​ดำ​เนิน​ตาม​ทาง​พระ​เจ้า ให้แก่เรา ตาม​สัญ​ญาที่มีไว้กับเรา

พระองค์ทรงสัญญาว่า เรา​จะ​พ้น​จาก​ความ​เสื่อม​ทราม​ที่​มี​อยู่​ใน​โลก และ​จะ​มี​ส่วน​ใน​พระ​ลักษณะ​ของ​พระ​เจ้า

ดังนั้น เราควรพยา​ยาม​อย่าง​ที่​สุด​ที่​ ในการพัฒนาสิ่งต่อไปนี้
– ความ​เชื่อ​
– ​คุณ​ธรรม
– ความรู้ในเรื่องของพระเจ้า
– การควบคุมตนเอง
– ความทรหดอดทนต่อความยากลำบาก
– ความยำเกรงพระเจ้า
– ความรักพี่น้องในพระคริสต์
– ความรักคนอื่นๆ

ถ้า​สิ่ง​เหล่า​นี้​เกิดขึ้นในชีวิตของเราและ​พัฒนา​ขึ้น​เรื่อยๆ จะ​ทำ​ให้​เราเกิดผลในฝ่ายวิญญาณได้มากมาย
แต่ถ้าใครไม่มี​สิ่ง​เหล่า​นี้ ​ก็จะ​เป็น​คน​ตา​บอด​หรือ​ตา​สั้น ไม่อาจเข้าใจเรื่องฝ่ายวิญญาณอย่างแท้จริง

ดังนั้นเราควรพยา​ยาม​มาก​ขึ้น ​ที่​จะ​ยืน​ยัน​ในข่าวประเสริฐ และดำเนินชีวิตสอดคล้องกับข่าวประเสริฐ เพราะ​ว่า​ถ้า​เราทำ​เช่น​นั้นแล้ว เรา​จะ​ไม่​มี​วัน​ล้ม​ลง

​โดย​วิธี​นี้ เรามั่นใจได้เลยว่า ทาง​ที่​จะ​เข้า​สวรรค์นั้น ​ถูก​จัด​เตรียม​​พร้อม​สำหรับเขาแล้ว อย่างแน่นอน

1.@ พระเจ้าพร้อมที่จะช่วยเรา ให้เราดำเนินชีวิตอย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ ขณะที่อยู่ในโลกนี้
เราเพียงแต่ร่วมมือกับพระองค์ ขอความช่วยเหลือจากพระองค์ พึ่งพาพระองค์ ในทุกวิถีของชีวิต
แล้วเราจะสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าตลอดวันคืนชีวิตของเรา และจะได้รับบำเหน็จอย่างบริบูรณ์ในสวรรค์

2.# ใน 2ปต. 1:12-19 สอนว่า เราควร​เตือน​ความ​จำตนเองอยู่เสมอ ที่จะดำเนินชีวิตเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า
และไม่คล้อยตามแนวคิดของโลกนี้
เปโตรยืนยันถึงฤทธา​นุภาพของพระเจ้านั้น ทรงยิ่ง​ใหญ่​มาก
เขาเองได้เห็นกับตา ในเวลาที่พระเยซูทรงจำแลงพระกายบนภูเขาใกล้​เมือง​ซี​ซา​รี​ยาฟีลิปปี(ลก. 9:28-36)

2.@ แม้ว่าวันนี้ เราจะรู้ดีและทราบว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ สมควรที่เราจะถวายเกียรติแด่พระองค์เสมอ
แต่ก็เป็นการดีที่เราจะ คอยเตือนตัวเองอยู่เสมอ ที่จะระลึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ เพื่อเราจะไม่ลืมที่จะดำเนินชีวิตอย่างถวายเกียรติแด่พระองค์ทุกวันคืนของชีวิต

3.# 2ปต. 1:20-21 สอนว่า ไม่มีใครจะสามารถ​ตี​ความ​หมาย​คำ​ของ​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​ใน​พระ​คัม​ภีร์​เอา​เอง​ได้
เพราะ​ว่า​คำเหล่า​นั้น ไม่​ได้​มา​จาก​ความ​คิด​ของ​มนุษย์​เลย
แต่​​มา​จาก​พระ​เจ้า
โดยที่​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​เองเป็นผู้ทรง​ดล​ใจ​ มนุษย์ที่กล่าวคำเหล่านั้น

3.@ การเข้าใจพระคำของพระเจ้าซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้เขียนนั้น ต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น จึงจะเข้าใจได้

วันนี้ เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ เราพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์มากเพียงใด

คำคม

“ พระเจ้าประทานสิ่งจำเป็น
ในการดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า
ให้แก่เราอย่างเพียงพอแล้ว ”