ขุมทรัพย์ 1 ยอห์น 1

ภาพรวม

  • 1 ยอห์น เป็นจดหมายที่ อัครทูตยอห์นเขียนถึงคริสเตียนทั่วไป ไม่ได้เจาะจงคริสตจักรใดคริสตจักรหนึ่งเป็นพิเศษ เพื่อต่อต้าน​กับ​คำ​สอน​เท็จ
    – พวกนั้นสอนว่า พระคริสต์​ไม่ได้​มา​บังเกิด​เป็น​เนื้อหนังจริงๆ ดังนั้นพวกเขาบอกว่าการเชื่อพระเยซู​ไม่ได้​ทำ​ให้​มนุษย์​รอด แต่​การ​รู้แจ้ง​ใน​เรื่อง​ลึกลับ​บางอย่างจะทำให้รอดได้แทน
    – ​พวกนั้นสอนว่า ร่างกาย​เป็น​เพียง​วัตถุ ​บาป​ที่​ร่างกาย​ทำ​นั้นจึงไม่มี​ผล​ต่อ​จิตวิญญาณ​ ดังนั้นพวกเขาบอกว่าทำบาปได้อย่างเต็มที่
    – พวกนั้นสอนว่า ไม่จำเป็น​ต้อง​มี​ความรัก​ต่อ​พี่น้อง​ก็ได้ ตัวใครตัวมัน
  • ​ยอห์น​สอน​ว่าความเชื่อ​และ​จริยธรรม​เป็น​สิ่ง​ที่​แยกกัน​ไม่ได้ ดังนั้นคริสเตียนจำเป็นต้อง​ประพฤติ​ตาม​พระบัญญัติโดย​มี​ความรัก​และ​มีความสามัคคีธรรม​กับ​พี่น้อง
  • ในบทนี้สอนว่า พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า เสด็จมาเพื่อไถ่บาปของเรา หากเราเข้าส่วนในพระองค์ด้วยความเชื่อแล้ว เราก็จะสามารถเดินในทางสว่างและได้รับการชำระให้พ้นจากบาปได้

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 1ยน. 1:1-7 ยอห์นยืนยันว่า พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์จริงๆ ยอห์น​ได้​ยิน ได้​เห็น​กับ​ตา ได้​พินิจ​ดู และ​จับ​ต้อง​ด้วย​มือ​ของเขาเอง

แล้วยอห์น​ก็​ประ​กาศ​ให้พวกเขาได้​รู้​ เพื่อพวกเขาจะ​ได้​มี​สา​มัคคี​ธรรม​กับ​ผู้เชื่อทั้งหลาย กับ​พระ​บิดา และ​กับ​พระ​เยซู​คริสต์​

ยอห์นเล่าว่า เขาได้ยิน​ข้อ​ความ​นี้​จาก​พระเยซู คือ
“​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ความ​สว่าง และ​ความ​มืด​ใน​พระ​องค์​ไม่​มี​เลย…”

เนื่องจากพระเยซูเป็นความสว่าง ดังนั้น คนที่เข้าส่วนในพระองค์ เป็นไปไม่ได้​ที่​ยัง​เดิน​อยู่​ใน​ความ​มืด
คนที่เข้าส่วนในพระองค์ย่อมเดิน​อยู่​ใน​ความ​สว่าง เหมือน​อย่าง​​พระ​องค์​ และเมื่อเราเดินในความสว่างด้วยกัน เราจึง​มี​สา​มัคคี​ธรรม​ซึ่ง​กัน​และ​กัน และ​พระ​โล​หิต​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​ ก็​ชำระ​เรา​ให้​ปราศ​จาก​บาป​ทั้ง​สิ้น

1.@ สิ่งที่พิสูจน์ยืนยันว่า เราอยู่ในพระเยซูจริงๆ ก็คือ เราเดินในทางที่พระเยซูเดิน และ ผูกพันกับพี่้น้องที่ร่วมเดินในทางของพระเยซูด้วยกัน

วันนี้ ชีวิตของเรา ยังเดินในความมืด และ ยังไม่รักพี่น้องอยู่หรือเปล่า?

2.# ใน 1ยน. 1:8-10 สอนว่า เราทุกคนมีบาป ขึ้นอยู่กับว่าเราจะยอมรับความจริงนี้หรือไม่เท่านั้นเอง
ถ้า​เรา​ยอมรับความจริงนี้ ว่า เรามีบาป และ ​เรา​สาร​ภาพ​บาป​ของ​เราต่อพระเยซู พระ​องค์​ก็​จะ​ทรง​โปรด​ยก​บาป​ของ​เรา และ​จะ​ทรง​ชำระ​เรา​ให้​พ้น​จาก​การ​อธรรม​ทั้ง​สิ้น

2.@ ไม่น่าแปลกที่เราจะผิดพลาดพลั้งบาปไป ในวันนี้ แต่เมื่อเรารู้ตัวแล้ว เราควรรีบใจกลับใจใหม่ สารภาพบาปนั้นต่อพระเยซู ขอโทษต่อพระองค์แล้วขอพระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา และช่วยเราให้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง

คำคม

“ ผิดพลาดพลั้งบาปไปเมื่อใด รีบเริ่มต้นใหม่โดยกลับมาหาพระองค์ในทันที ”