ขุมทรัพย์ 1 ยอห์น 5

ภาพรวม

  • ในบทนี้สอนว่า เราผู้เชื่อวางใจในพระเยซู มีชัยชนะต่อการล่อลวงของโลกและต่อมารซาตานได้ โดยทางพระเยซูคริสต์ ดังนั้นเราต้องยึดมั่นความเชื่อในพระองค์เสมอไป

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน 1ยน. 5:1-5 อธิบายว่า คน​ที่เกิดจากพระเจ้า ได้แก่ คนที่​เชื่อ​ว่า​พระ​เยซู​เป็น​พระ​คริสต์
และ​แน่นอนคนนั้นย่อม​รัก​พระ​องค์​ผู้​ทรง​ให้​กำ​เนิด
และแน่นอนคนนั้นก็​รัก​คน​ที่​เกิด​จาก​พระ​องค์​คนอื่นๆด้วย

เราจึงรู้ได้ว่า ใครเป็นลูกของพระเจ้า โดยสังเกตจาก ลูกของพระเจ้าย่อมรักพระเจ้า
ผู้ที่รักพระเจ้า ย่อมประ​พฤติ​ตาม​พระ​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​องค์ อย่างเต็มใจ ไม่รู้สึกว่าเป็นภาระ
และพระบัญญัตินั้นก็คือ ให้เรารักกันและกัน

คน​ที่​เชื่อ​ว่า​ พระ​เยซู​เป็น​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า​ และตอนรับพระองค์เข้ามาเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิต ก็กลายเป็นลูกของพระเจ้า ที่เกิดมาจากพระเจ้า
คนนั้นจะมีชัยต่อการล่อลวงของโลกนี้และมีชัยต่อบาป โดยความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ของพวกเขา

1.@ โดยความเชื่อ เราจึงเกิดจากพระเจ้า
เราเป็นลูกของพระเจ้า เราจึงรักพระเจ้า
เรารักพระเจ้า เราจึงรักพี่น้อง
และโดยความเชื่อนี้เอง เราจึงมีขัยเหนือการล่อลวงแห่งโลกนี้

ดังนั้น จงยึดความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ไว้ให้มั่นตราบจนวันตาย

2.# 1ยน. 5:6-15 อธิบายว่า พระเยซูเสด็จมาเพื่อเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา โดยมี หลักฐานยืนยันชัดเจน 3 อย่าง คือ
1. พระวิญญาณ พระวิญญาณยืนยันว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า เมื่อพระเยซูขึ้นจากน้ำและโดยหมายสำคัญการอัศจรรย์ต่างๆที่เกิดขึ้นทางพระเยซู
2. น้ำ การบัพติศมาในน้ำของพระเยซู แสดงถึงการที่พระเยซูผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้ายอมเชื่อฟังทุกประการ (มธ. 3:15)
3. พระโลหิต การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูบนไม้กางเขน ยืนยันว่า พระเยซูผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ได้เชื่อฟังพระบิดาทุกประการ จนกระทั่งควมมรณาที่กางเขน

ดังนั้น คน​ที่​เชื่อ​วางใจว่า พระเยซูทรงเป็นพระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า​ เสด็จมาเพื่อช่วยเราให้รอด คนเหล่านั้นก็​มี​พยาน​ยืนยันความเชื่อของเขา ว่า ถูกต้องแล้ว
แต่คน​ที่​ไม่​เชื่อ ​ก็​กำลังบอกว่า พระเจ้า​ตรัส​มุสา เพราะ​เขา​ไม่​ได้​เชื่อ​คำ​พยาน​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​พยาน​นี้

พระเจ้าประกาศว่า พระ​เจ้า​ประ​ทาน​ชีวิต​นิรันดร์​แก่​เรา ทาง​พระ​บุตร​ของ​พระ​องค์
ใครรับพระบุตรเข้ามาในชีวิต ก็จะมี​ชีวิตนิรันดร์
ใครไม่รับพระบุตร ​ก็​ไม่​มี​ชีวิตนิรันดร์

ด้วยเหตุนี้ เราผู้เชื่อวางใจในพระเยซู
เราจึงมั่นใจได้ว่า เรา​มี​ชีวิต​นิรันดร์
และ​มั่น​ใจ​ว่า ​ถ้า​เรา​ทูล​ขอ​สิ่ง​ใด​ที่​เป็น​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​องค์
พระ​องค์​ก็​จะทรง​ฟังอย่างแน่นอน และ​เรา​จะได้​รับ​สิ่ง​ที่​ทูล​ขอ​นั้น​จาก​พระ​องค์เป็นแน่

2.@ วันนี้ เราเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว เรามีชีวิตนิรันดร์แล้ว และทุกสิ่งที่เราทูลขอที่สอดคล้องพระทัยพระบิดา เราจะได้รับแน่นอน
เชิญทูลขอด้วยความเชื่อเถิด

3.# ใน 1ยน. 5:16-21 สอนว่า ถ้า​ใคร​เห็น​พี่​น้อง​​ทำ​บาป​ชนิด​ที่​ไม่​นำ​ไป​สู่​ความ​ตาย ก็​ให้​คน​นั้น​ทูล​ขอ และ​พระ​องค์​ก็​จะ​ให้อภัย​แก่​คน​ที่​ทำ​บาป​นั้น

บาป​ที่​นำ​ไป​สู่​ความ​ตาย​ หมายถึง บาปที่ทำอยู่เรื่อยๆ โดยไม่คิดที่จะกลับใจ
ในเมื่อ ไม่คิดจะกลับใจ จึงไม่สามารถได้รับการอภัย

เราทั้งหลาย​ที่​เกิด​จาก​พระ​เจ้า​ไม่​มีปกติที่ชอบทำ​บาปอีกต่อไป
และพระเยซู​ทรง​คุ้ม​ครอง​รัก​ษา​เราไว้ ​มาร​ร้าย​ซึ่งเป็นเจ้าแห่งโลกนี้ไม่สามารถแตะ​ต้อง​เราได้

พระเยซูได้ทรงทำให้เรา​รู้​จัก​พระ​บิดา
และ​ทำให้เรา​อยู่​ใน​พระ​บิดา และ​ได้รับ​ชีวิต​นิรันดร์

ดังนั้น เราสมควรที่จะยืนหยัดในความเชื่อในพระเยซูตลอดไป ไม่หันไปหาสิ่งอื่น หรือ​รูป​เคารพใดๆ

3.@ เมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซู เราได้อยู่ในพระเจ้าแล้ว ปลอดภัย และได้รับชีวิตนิรันดร์
จงยึดมั่นในความเชื่อในพระเยซูนี้ไว้ตลอดไป

คำคม

“ เราบังเกิดใหม่จากพระเจ้า จึงเป็นลูกของพระเจ้า และเดินตามทางของพระเจ้า”