ขุมทรัพย์ ยูดา

ภาพรวม

  • ยูดา เป็นน้องของยากอบ ซึ่งทั้งสองเป็นลูกของนางมารีย์ ดังนั้นทั้งสองเป็นน้องของพระเยซูด้วย(มธ. 13:55)
  • ยูดาเขียนจดหมายนี้ ถึงคริสเตียนทั่วไป เพื่อ​หนุน​ใจพวกเขา​ให้​ยืน​หยัด​ใน​ความ​เชื่อ ​ต่อต้าน​กับ​ลัทธิ​เทียม​เท็จ​

# แนวคิด

@ การประยุกต์ใช้

1# ใน ยด. 1:1 ชี้ให้เห็นว่า เราผู้ได้รับ​การ​ทรง​เรียก ผู้​เป็น​ที่รัก​ของ​พระ​เจ้านั้น จะได้รับ​การ​คุ้ม​ครอง​รัก​ษา​

1.@ พระเจ้าทรงรักเราอย่างที่สุด พระองค์จะทรงคุ้มครองเราอย่างแน่นอน

2.# ยด. 1:3-24 สอนว่า ข่าวประเสริฐนั้น พระเจ้าทรง​มอบ​ให้​กับ​ผู้เชื่อ​ครั้ง​เดียว​ ใช้ได้ตลอด​ไป ไม่จำเป็นต้องต่อเติมหรือเพิ่มเติมอะไรอีกเลย
หากมีคำสอนที่บิดเบือนความจริงนี้ เราต้อง​ต่อสู้​ ต่อต้าน เพื่อ​​ความ​เชื่อ​ในความจริงแห่งข่าวประเสริฐนี้

มี​บางคน​ได้เอา​พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า​ ​มา​บิด​เบือน ​เป็น​ช่อง​ทาง​ทำ​ความ​ชั่วช้า​ลา​มก ว่าเรารอดแล้วโดยพระคุณดังนั้นทำชั่วช้าลามกกันได้เต็มที่เลย

มีบางคน​ได้​ปฏิ​เสธ​พระ​เยซู​คริสต์ ว่าพระองค์ไม่ได้เป็นพระบุตรของพระเจ้า

แม้พวกเขาเคยได้เชื่อว่าผู้เชื่อ แต่บัดนี้ละทิ้งความเชื่อในพระเยซูเสีย พวกเขาจะไม่รอด แต่จะพบกับความพินาศ
– เหมือนเรื่องของ คนอิสราเอลที่พระเจ้าทรงช่วย​ให้​รอด​พ้น​จาก​แผ่น​ดิน​อียิปต์ แต่​ภาย​หลัง​ก็​ทรง​ทำ​ลาย​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ไม่​เชื่อ
– เหมือน​พวก​ทูต​สวรรค์​ที่​เคยได้อยู่ในสวรรค์(มารซาตานและสมุนของมัน) แค่กลับกบฏต่อพระเจ้า พระ​องค์​จึงทรง​จอง​จำ​ไว้​ด้วย​โซ่​อัน​ไม่​รู้​จัก​สลาย​ใน​ที่​มืด​จน​กว่า​จะ​ถึง​เว​ลา​พิพาก​ษา​ใน​วัน​ยิ่ง​ใหญ่​
– ​เมือง​โส​โดม​เมือง​โก​โม​ราห์​และ​เมือง​ต่างๆ ที่​อยู่​รอบๆ นั้น เคยตั้งอยู่ แต่ได้​ประ​พฤติ​ผิด​ศีล​ธรรม​ทาง​เพศ​และ​มัว​เมา​ใน​กาม​วิต​ถาร จึงถูกเผาด้วยไฟกำมะถัน ​เป็น​ตัว​อย่าง​ของ​การ​รับ​โทษ​ใน​ไฟ​นิรันดร์

​ดังนั้น พวกสอนเทียมเท็จที่เย่อหยิ่งยโสเหล่านั้น พวกเขา​จะ​ถูก​ทำ​ลาย

วิบัติ​มี​แก่​พวก​เขา เพราะ
– พวก​เขา​ดำ​เนิน​ตาม​ทาง​ของ​คา​อิน ที่ทำลายน้อง
– พวกเขา​ปล่อย​ตัว​ทำ​ตาม​ความ​ผิด​พลาด​ของ​บา​ลา​อัม ที่ชักชวนให้อิสราเอลทำบาป ละทิ้งพระเจ้า
– พวกเขาทำตัวเหมือนอย่าง​กบฏ​ของ​โค​ราห์ ที่​เห็น​แก่​ได้ จนชวนคนให้ก่อกบฏ
​- พวกเขาทำให้พิธีมหาสนิท​เสื่อม​เสีย​ไป ด้วยการ​กิน​เลี้ยง​กันในพิธีมหาสนิท​โดย​ปราศ​จาก​ความ​ยำ​เกรงพระเจ้า

พวกเขา​เป็นเหมือน
– ​ผู้​เลี้ยง​แกะ​ที่​เลี้ยง​แต่​ตัว​เอง
– ​เมฆ​ที่​ไม่​มี​น้ำ​ที่​ถูก​พัด​ลอย​ไป​ตาม​ลม
– ​ต้น​ไม้​ที่​ไร้​ผล​ใน​ฤดู​ที่​ออก​ผล​และ​ตาย​มา​สอง​หน​แล้ว​เพราะ​ถูก​ถอน​ออก​ทั้ง​ราก
– ​คลื่น​รุน​แรง​ใน​ทะ​เล​ที่​ซัด​ฟอง​แห่ง​ความ​บัดสี​ของ​ตน​เอง​ขึ้น​มา เป็น
– ​ดวง​ดาว​ที่​พลัด​ออก​ไป​นอก​วง​โค​จร ความ​มืด​มิด​ถูก​สงวน​ไว้​สำ​หรับ​พวก​เขา​ตลอด​กาล

เมื่อพระเยซู​เสด็จ​กลับมานั้น จะทรง​พิพาก​ษาพวกเขา​ทุก​คน
วันนั้น พวกเขาจะ​สำ​นึก​ตัว​ถึง​การ​อธรรม​ทุก​อย่าง ที่​พวก​เขา​ทำ​ไป​ และ​สำ​นึก​ตัว​ถึง​ความ​หยาบ​ช้า​ทั้ง​หมด ที่​ได้​กล่าว​ร้าย​ต่อ​พระ​องค์

พวกเขา​เป็นมีลักษณะ
– ​ช่าง​บ่น​ช่าง​ติ
– ดำ​เนิน​ชีวิต​ตาม​ความ​ปรารถ​นา​ชั่ว​ของ​ตัว​เอง
– ​ปาก​ของ​พวก​เขา​คุย​โว​โอ้​อวด
– ยก​ยอ​ผู้​อื่น​เพื่อ​หวัง​ประ​โยชน์​ของ​ตน

ซึ่งตรงกับคำพยากรณ์ที่บรรดาอัครทูตของพระเยซูได้พยากรณ์ไว้ ว่า
ใน​วาระ​สุด​ท้าย​จะ​มี​คน​ที่​ชอบ​เยาะ​เย้ย​เกิด​ขึ้น ซึ่งพวกเขา
– จะดำ​เนิน​ชีวิต​ตาม​ความ​ปรารถ​นา​ชั่ว​ของ​ตัว​เอง
– จะ​ก่อ​ให้​เกิด​ความ​แตก​แยก
– จะหมก​มุ่น​อยู่​ใน​โลกีย​วิสัย
– จะ​ปราศ​จาก​พระ​วิญ​ญาณ

ดังนั้น สิ่งที่เราควรทำ คือ
– ​สร้าง​ตัว​ของ​เรา​ขึ้น​บน​ความ​เชื่อ​แห่งข่าวประเสริฐ ไม่หลงตามคำสอนของพวกเขา
– ​อธิษ​ฐาน​โดย​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์ อยู่เสมอ
– ​รัก​ษา​ตัว​ให้​อยู่​ใน​ความ​รัก​ของ​พระ​เจ้า
– มี​ใจ​เมต​ตา​คน​ที่​ยัง​สง​สัย​อยู่
– ​ช่วย​คน​ให้​รอด​ด้วย​การ​ฉุด​เขา​ออก​จาก​ไฟ
– ​เมต​ตา​ผู้​อื่น​ด้วย​ความ​ยำ​เกรง​พระ​เจ้า
– ​รัง​เกียจ​แม้​แต่​เสื้อ​ผ้า​ที่​เปรอะ​เปื้อน​ด้วย​กาย​ที่​เป็น​มล​ทิน ไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมของพวกเขา

แล้วพระเจ้าจะทรง​ปก​ป้อง​เรา​ไม่​ให้​สะ​ดุด​ล้ม และ​ทรง​ตั้ง​เรา​อยู่​เบื้อง​หน้า​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์ โดย​ปราศ​จาก​ตำ​หนิ​และ​เต็มไปด้วยความ​ร่า​เริง​ยินดี

2.@ ข่าวประเสริฐมีข่าวประเสริฐเดียว ไม่มีข่าวประเสริฐอื่นอีก และไม่จำเป็นต้องเพิ่มเติมอะไรเข้าไปอีก
การบิดเบือนข่าวประเสริฐนั้น เป็นการกระทำที่สุดแสนชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้า
เพราะเป็นการพยายามทำลายสิ่งที่พระเยซูทรงซื้อมาด้วยราคาอันสูง คือด้วยชีวิตของพระองค์เอง

เราควรยึดมั่นในข่าวประเสริฐจนวันตาย
และไม่ยอมอ่อนข้อให้กับใครก็ตามที่พยายามบิดเบือนข่าวที่แสนประเสริฐนี้

คำคม

“ ข่าวประเสริฐมีเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งมีผลชั่วนิรันดร ”