แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (มก.3:28-30){ การหมิ่นประมาทต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ }

“แต่ใครกล่าวคำหมิ่นประมาทต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะทรงอภัยให้คนนั้นไม่ได้ตลอดไป แต่คนนั้นจะมีโทษของบาปชั่วนิรันดร์” มก. 3:29

แนวคิด :
– พระเยซู พูดถึงบาปอย่างหนึ่งที่น่าสะพรึงกลัวมาก เพราะผู้ที่มีบาปนี้ไม่อาจรับอภัยได้เลย “บาปแห่งการหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์”
– บาปทุกอย่างและคำหมิ่นประมาททุกอย่าง จะทรงอภัยให้มนุษย์ได้ ยกเว้น ใครกล่าวคำหมิ่นประมาทต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะทรงอภัยให้คนนั้นไม่ได้ตลอดไป (29)
– ที่พระเยซู เรียกพวกเขาว่า เขา “หมิ่นประมาทต่อพระวิญญาณบริสุทธ์” เพราะว่า พวกเขาหาว่าพระเยซูมีผีสิง (30) พวกเขากล่าวหาว่า ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็น ฤทธิ์ของปีศาจ
– เป็นที่น่าสังเกตคือ เมื่อพระเยซูขับผีออก แล้วคนนั้นก็หายเป็นปกติ พวกธรรมจารย์ซึ่งมีความรู้ในพระคัมภีร์เป็นอย่างดี ก็รู้อยู่แก่ใจว่า นี่คือสิ่งดีที่เกิดขึ้น และเขาก็รู้อยู่แก่ใจว่านี่เป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า
– แต่เขาไม่ใส่ใจความจริงนี้ เพียงแค่อยากจะทำลายความน่าเชื่อถือ(discredit)ของพระเยซู พวกเขาถีงกับยอมโกหก บิดเบือนความจริง ดูถูกพระเจ้าว่าฤทธิ์อำนาจของพระองค์ คือฤทธิ์ของปีศาจ (ทั้งที่เขาเองก็รู้อยู่ในใจว่าอะไรเป็นอะไร)
– เขายอมบิดเบือนความจริง ยอมให้เกียรติผี แล้ว ดูถูกพระเจ้า เพียงเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์ในสังคม
– ดังนั้น การหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึง
>>> ไม่ใช่เรื่องของการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เข้าใจผิดคิดว่า สิ่งนี้ไม่ได้เป็นมาจากพระเจ้า จึงออกมาต่อต้าน ซึ่งแท้จริงเป็นมาจากพระเจ้า แบบนี้เมื่อรู้ตัวก็กลับใจได้
>>> แต่หมายถึง รู้อยู่แก่ใจ ว่าเป็นมาจากพระเจ้า แต่จงใจบิดเบือน จงใจโกหก ใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็นมาจากมาร เพื่อจะดำเนินตามทิฐิมานะของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
[ที่สำคัญคือ พระเจ้า จะเป็นผู้ตัดสินเอง ว่า ใครที่หมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่ รู้จักจิตใจของมนุษย์แต่ละคนเป็นอย่างดี]

การประยุกต์ใช้ :
พระคัมภีร์แนะนำ เช่นนี้
• อย่าเชื่อทุกวิญญาณ
1ยน. 4:1 …ท่านที่รักทั้งหลาย อย่าเชื่อทุกๆ วิญญาณ แต่จงพิสูจน์วิญญาณนั้นๆ ว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่ …
• แต่ก็อย่าดูถูกไปหมดทุกการสำแดง
1ธส. 5:20 อย่าดูหมิ่นถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะ
• จงพิสูจน์ทุกสิ่ง อันไหนจริงก็ยึดไว้ อันไหนไม่ใช่ก็โยนทิ้งไป อย่าเอามาใส่ใจหรือเกี่ยวข้อง
1ธส. 5:21 จงพิสูจน์ทุกสิ่ง สิ่งที่ดีนั้นจงยึดถือไว้ให้มั่น

วิธีพิสูจน์ ง่ายนิดเดียว
ลก. 6:44 เพราะว่าจะรู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้ ก็ด้วยผลของมัน …
สิ่งที่เป็นมาจากพระวิญญาณ จะมีผลของพระวิญญาณปรากฏ (กท.5:22-23)
สิ่งที่เป็นมาจากพระเจ้า จะส่งผลให้เกิดบุคลิกลักษณะของพระเจ้า
ตอนแรกๆ บางต้นผลปลอมมาอย่างเนียน ดูไม่ออก แต่สักพักไม่นาน เราก็จะสังเกตได้อย่างแน่นอน
อันไหนผลจริง อันไหนผลพลาสติคที่เอากาวมาติดกับต้นไว้

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (มก. 16:20){ พระเจ้าร่วมงานกับเขา }

แนวคิด :
• พระเจ้าทรงร่วมงานกับสาวก เพราะพวกเขา ทำตามคำสั่งของพระองค์ (ออกไป,เทศนา,สั่งสอน)
ประยุกต์ใช้ :
• พระเจ้าปรารถนาจะร่วมงานกับเราและสนับสนุนเรา ด้วยการอัศจรรย์ เพียงแต่รอเราลงมือทำตามคำสั่งของพระองค์เท่านั้น

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (มก. 16:19){ พระเยซูตรัสสั่ง }

“หลังจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งพวกเขาแล้ว พระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ ประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า” มก. 16:19

แนวคิด :
?? เมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว ทำไมพระเจ้าไม่รับพระเยซูขึ้นไปสวรรค์ทันที? ทำไมต้องรออีกถึง 40 วัน จึงค่อยรับพระเยซูขึ้นไป?
Ø ข้อ19 “หลังจากพระเยซู ตรัสสั่งพวกเขาแล้ว….”
Ø คำตอบ คือ แม้พระองค์ทรงทำภารกิจไถ่บาปและเป็นขึ้นมาจากความตายสำเร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ยังเหลือภารกิจสุดท้าย ก็คือ “ตรัสสั่งสาวก”
?? สั่งอะไร ? >>> สั่งให้ออกไปทั่วโลกประกาศข่าวแสนประเสริฐ(ข้อ15)
?? แล้วทำไมแค่สั่ง ต้องใช้เวลาถึง 40 วัน? >>> เพราะต้องรอให้เขาเชื่อจริงๆก่อนว่า พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว…หากไม่เชื่อจริงๆเปลี่ยนโลกไม่ได้….หากไม่เชื่อจริงๆไม่อาจมีหมายสำคัญการอัศจรรย์เกิดขึ้นผ่านชีวิตของพวกเขาได้
?? แล้วพระองค์ทำอย่างไรพวกเขาถึงเชื่อเช่นนั้นได้ ? >>> พระองค์ต้องปรากฏกับพวกเขาให้เห็นกับตาพวกเขาถึงเชื่อ เนื่องจากก่อนหน้านั้นมีคนมาบอกพวกเขาแต่พวกเขาไม่เชื่อ เพราะพวกเขา “ใจดื้อดึง” (ข้อ14)ซึ่งเรื่องนี้พระเยซูไม่พอใจพวกเขามาก(มากกว่าที่พวกเขาทอดทิ้งพระองค์ไปเสียอีก)…พระเยซูอยากให้เขาเชื่อโดยไม่ต้องเห็นด้วยตา

ประยุกต์ใช้ :
Ø วันนี้ เราจะยอมเชื่อจริงๆไหม? ว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ แม้วันนี้เราไม่ได้เห็นพระองค์ด้วยตาก็ตาม
Ø จนกว่าเราจะเชื่อจริงๆ เราจึงจะสามารถประกาศเรื่องของพระเยซูได้จากใจของเรา (ไม่ใช่ตามที่ท่องจำคนอื่นมา) และเราจะเห็นการอัศจรรย์ในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าของเราได้
Ø พระเยซูใช้เวลา 3 วัน ตั้งแต่ถูกตรึง สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน แล้วเป็นขึ้นมาจากความตาย ไถ่บาปมนุษย์ชั่วนิรันดร์ แต่พระองค์ต้องใช้เวลาถึง 40 วัน เพื่อภารกิจหนึ่งคือ ตรัสสั่งสาวก แสดงว่าสิ่งที่พระองค์ ตรัสสั่งนั้น สำคัญมากจริงๆ
Ø วันนี้พระเยซู ตรัสสั่งคำสั่งสำคัญนั้นแก่เราด้วย “จงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (มก. 16:15-16){ ข่าวแสนประเสริฐ }

“ใครเชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอด แต่ใครไม่เชื่อจะต้องถูกลงโทษ” มก. 16:16

แนวคิด :
– กติกาใหม่(พันธสัญญาใหม่) หลังจากพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายคือ
o ใครเชื่อ และ รับบัพติศมา (หมายถึงกลับใจใหม่ มธ. 3:11 ข้าพเจ้าให้ท่านรับบัพติศมาด้วยน้ำ แสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริง … ) ผู้นั้นจะรอดพ้นการพิพากษาจากพระเจ้า เพราะถือว่า เขายอมให้พระเยซูเป็นตัวแทนของเขารับโทษแทนเขาไปแล้ว
o ใครไม่เชื่อ ก็คือ เขาไม่ยอมให้พระเยซูเป็นตัวแทนของเขาในการรับโทษ เขาจะต้องถูกพิพากษาตามการกระทำของตน (วว. 20:13 …แต่ละคนก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของตน) ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น เขาไม่มีทางรอดพ้นการลงโทษจากพระเจ้าได้เลย เพราะมนุษย์ทุกคนทำบาป
– ใครก็ตามได้ยินข่าวที่แสนประเสริฐนี้แล้วเชื่อ แล้วกลับใจใหม่ มาหาพระเยซู เขาก็จะได้รับสิทธิการยกบาปนี้
– ใครก็ตามได้ยินแล้วไม่เชื่อ นั่นคือเขาสละสิทธิพิเศษนี้
– ใครก็ตามที่ไม่ได้ยิน นั่นคือ เขาไม่มีสิทธิรับสิทธิพิเศษนี้เช่นกัน พวกเขาต้องผ่านเข้าสู่มาตรฐานปกติคือการพิพากษาอันเข้มงวดและยุติธรรมของพระเจ้า

ประยุกต์ใช้ :
• เราผู้ได้รับสิทธิพิเศษแห่งข่าวแสนประเสริฐนี้แล้ว อย่าให้เราใจจืดใจดำ ใจไม้ไส้ระกำ ใจแตบเห็นแก่ตัว ด้วยการไม่ยอมลงทุนลงแรงอีกสักนิด ในการพยายามทำให้คนรอบข้างที่เรารัก ที่เรารู้จัก ให้พวกเขาได้มีลุ้นสักนิด ให้เขามีโอกาสเลือกเองว่า จะรับสิทธิพิเศษแห่งข่าวแสนประเสริฐนี้หรือไม่
“จงประกาศข่าวประเสริฐนี้แก่มนุษย์ทุกคน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (มก. 16:17-18){ หมายสำคัญ }

“มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั้น คือพวกเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา พวกเขาจะพูดภาษาแปลกๆ” มก. 16:17

แนวคิด :
• หมายสำคัญจะเกิดขึ้นเมื่อมีคนเชื่อ เชื่ออะไร?….เชื่อในข่าวประเสริฐ(มก.16:15)
• หมายสำคัญได้แก่ ขับผีออก ,พูดภาษาแปลกๆ , รอดพ้นภยันอันตรายต่างๆ (เหมือน อสย. 43:2 เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำ เราจะอยู่กับเจ้า และเมื่อข้ามแม่น้ำ มันจะไม่ท่วมเจ้า เมื่อเจ้าเดินผ่านไฟ เจ้าจะไม่ถูกไหม้ และเปลวเพลิงจะไม่เผาเจ้า )
• หมายสำคัญเหล่านี้เกิดขึ้นร่วมกับ(เคียงข้างไปกับ) คนที่มีความเชื่อ
• ถ้าดูตามบริบทน่าจะหมายถึง เมื่อพวกเขาออกไปประกาศ(ข้อ15) พระเจ้าจะสถิตอยู่ด้วยและคุ้มครองพวกเขา

ประยุกต์ใช้ :
• หมายสำคัญ เกิดเคียงคู่ไปกับ คนที่มีความเชื่อ ที่ประกาศข่าวประเสริฐออกไป
• วันนี้ เราหมายสำคัญพร้อมแล้วที่จะเกิดกับชีวิตของเรา “จงมีความเชื่อและประกาศข่าวประเสริฐเถิด”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (มก. 16:9-11){ มารีย์ ชาวมักดาลา }

“หลังจากพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาในวันเวลารุ่งเช้าวันอาทิตย์ พระองค์ทรงปรากฏแก่มารีย์ชาวมักดาลาก่อน คือมารีย์คนที่พระองค์ทรงขับผีออกเจ็ดตน” มก. 16:9

แนวคิด :
• เมื่อพระเยซู เป็นขึ้นมาจากความตาย คนแรกที่พระองค์สำแดงตัวก็คือ มารีย์ ชาวมักดาลา
• คุณสมบัติที่ทำให้ เธอเป็นคนแรกที่พระเยซู สำแดงตัวให้พบ คือ
1. เป็นหญิงชั่ว…หญิงที่เคยทำชั่ว (อันนี้พวกเราถนัด)
2. พระเยซูเคยช่วยนาง (อันนี้พวกเราถ้าจะเคยประสบ)
3. นางซาบซึ้งพระคุณของพระเยซูมาก จึงรักพระเยซูมาก (อันนี้พวกเราคงต้องเลียนแบบนาง)

ประยุกต์ใช้ :
• วันนี้ เราซาบซึ้งในความรักของพระเยซูที่มอบแก่เรามากเพียงใด

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (มก. 16:14){ ใจดื้อดึง }

“หลังจากนั้นพระองค์ทรงปรากฏกับสาวกสิบเอ็ดคน ขณะพวกเขากำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ พระองค์ทรงตำหนิพวกเขาในเรื่องความสงสัยและใจดื้อดึง เพราะว่าพวกเขาไม่เชื่อคนที่ได้เห็นพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว” มก. 16:14

แนวคิด :
– เมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย แล้วมาปรากฏแก่สาวก แทนที่จะเป็นเรื่องชื่นชมยินดีล้วนๆ กลับต้องมาตำหนิพวกเขาจนได้ เพราะพวกเขาทำผิดพลาดเรื่องสำคัญ
Ø พระเยซู ไม่ตำหนิสาวกที่ทิ้งพระองค์ไปหมดยามวิกฤต
Ø พระเยซูไม่ตำหนิเปโตรที่ปฏิเสธพระองค์ถึง 3 ครั้ง
Ø พระเยซูไม่ตำหนิสาวกที่ไม่ยอมแม้แต่ยอมมาอยู่ใกล้ๆยามที่พระองค์ถูกตรึง
Ø พระเยซูไม่ตำหนิสาวกที่ไม่เอาผ้าไปพันพระศพของพระเยซู
Ø พระเยซูไม่ตำหนิที่สาวกไม่ยอมไปที่อุโมงค์แต่เช้าเหมือนพวกผู้หญิง
– แต่พระองค์ตำหนิ สาวก เรื่องความผิดพลาดที่สำคัญและยิ่งกว่า คือ
“พวกเขาไม่เชื่อคนที่ได้เห็นพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว”
– พระองค์ถึงขนาดตำหนิเขาว่า “ใจดื้อดึง”

ประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ เราเองก็ไม่ได้เห็นพระเยซูกับตา แต่มีคนมาบอกเราผ่านทางพระคริสตธรรมคัมภีร์ ถึงเรื่องของพระเยซู
– วันนี้ อย่าให้เรามีความสงสัยและมีใจดื้อดึง เหมือนกับสาวกในวันนั้น เพราะสิ่งนั้นทำให้พระเยซู ไม่ทรงพอพระทัย
– แม้นวันนี้ เรายังไม่เห็นพระเยซู แต่เรายังจะเชื่อวางใจในพระองค์ และโดยความเชื่อวางใจนี้เองเราจะเห็นการช่วยกู้ของพระองค์ในชีวิตของเรา

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (มก. 15:33-41){ สิ้นพระชนม์ }

“แล้วพระเยซูทรงร้องเสียงดังแล้วก็สิ้นพระชนม์” มก. 15:37

– แนวคิด >>> ประยุกต์ใช้ :
– มก. 15:33 เมื่อถึงเวลาเที่ยงก็เกิดมืดมัวทั่วแผ่นดินจนถึงบ่ายสามโมง

การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ส่งผลต่อสรรพสิ่งทั้งมวล
ความมืดมัวนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ผิดธรรมชาติ ไม่น่าจะเป็นสุริยคราสเพราะสุริยคราสจะไม่เกิดในช่วงดวงจันทร์เต็มดวงอย่างในช่วงเทศกาลปัสกา
>>> พระองค์ผู้เป็นความสว่างของโลก…ต้องสิ้นพระชนม์ท่ามกลางความมืดมิด..เพราะพระองค์ทรงรักเรา
– มก. 15:34 พอถึงบ่ายสามโมง พระเยซูก็ทรงร้องเสียงดังว่า“เอโลอี เอโลอี ลามา สะบักธานี” แปลว่า “พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ทำไมพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์?”
ขณะนั้นพระเยซูเต็มไปด้วยความบาปความชั่วช้าน่าขยะแขยงบนพระองค์(ไม่ใช่ความชั่วช้าของพระองค์แต่เป็นของฉัน) จนพระบิดาผู้ไม่เคยห่างจากพระบุตรเลย ต้องเมินพระพักตร์ไปจากพระบุตร เพราะไม่อาจทนดูความน่าขยะแขยงอย่างที่สุดบนพระเยซูได้
>>> เปรียบเหมือน กับพ่อผู้ที่ต้องเป็นสับสวิทเปิดไฟฟ้าของเครื่องประหารด้วยเก้าอี้ไฟฟ้า พ่อหันหน้าหนีด้วยน้ำตา แล้วสับสวิทขึ้นเพื่อประหารชีวิตบุตรชายคนเดียวของตน ผู้ชั่วช้าผู้สมควรตาย(เพราะบาปของฉัน)
– มก. 15:37 แล้วพระเยซูทรงร้องเสียงดังแล้วก็สิ้นพระชนม์
พระองค์ร้องว่า “สำเร็จแล้ว” (ยน.19:30) แปลตรงตัวตามภาษาเดิมว่า “จ่ายชำระหนี้หมดแล้ว”
>>> พระเยซูจ่ายชำระหนี้บาปของฉันหมดแล้ว ฉันไม่ต้องเป็นทาสบาปอีกต่อไป ฉันเป็นไทแล้ว ฉันรอดพ้นการพิพากษาลงโทษแล้วเพราะพระเยซูรับโทษแทนฉันอย่างสมบูรณ์แล้ว…ขอบคุณพระเยซู
– มก. 15:38 ม่านในพระวิหารก็ขาดออกเป็นสองท่อน ตั้งแต่บนตลอดล่าง
ม่านที่กั้นห้องอภิสุทธิสถานกับห้องวิสุทธิสถานได้ขาดออก ไม่มีอะไรข้างกั้นเราไม่ให้เข้าหาพระเจ้าอีกต่อไป ขาดจากบนลงล่าง แสดงถึงเป็นการกระทำของพระเจ้า มาให้แก่มนุษย์
>>> วันนี้โดยการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ เราได้รับการชำระพ้นบาปแล้ว และเราสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้แล้ว โดยปราศจากความกลัวว่า เราไม่ดีพอ เดี๋ยวพระเจ้าจะลงโทษเรา
“พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อให้เราเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ จงเข้ามาเฝ้าพระเจ้า ให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เถิด เพราะว่าราคาที่จ่ายเพื่อให้ได้มานั้นแพงเหลือเกิน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (มก. 15:42-47){ โยเซฟชาวอาริมาเธีย }

“แล้วโยเซฟก็ไปซื้อผ้าป่าน และอัญเชิญพระศพลงมา เอาผ้าป่านพันหุ้มไว้ แล้วอัญเชิญพระศพไปวางไว้ในอุโมงค์ซึ่งสกัดจากศิลา แล้วกลิ้งก้อนหินปิดปากอุโมงค์ไว้” มก. 15:46

แนวคิด :
• โยเซฟจากอาริมาเธีย ซึ่งเป็นสมาชิกสภา และเป็นที่นับถือของคนทั้งหลาย และเป็นเศรษฐี(มธ. 27:57) อีกทั้งยังเป็นคนที่กำลังคอยท่าแผ่นดินของพระเจ้า
• พระเจ้าจัดเตรียมชายผู้นี้เพื่อให้แผนการของพระเจ้า ปรากฏชัดต่อโลก
• เพราะคุณสมบัติข้างต้น(รวยและมีอิทธิพล) เมื่อเขาไปขอพระศพของพระเยซูจากปีลาต ปีลาตจึงยอมมอบให้
• เขาและนิโคเดมัส นำผ้าไปพันพระศพ(เมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจึงเหลือผ้าให้เห็น)
• เขาและนิโคเดมัส นำพระศพไปไว้ในอุโมงค์ใหม่ (หากเอาพระศพไปเก็บในอุโมงค์ที่มีศพคนอื่นด้ย ก็ไม่เด่นชัดว่าศพที่หายไปเป็นพระศพพระเยซูจริงๆ)
• เพราะเขาขอพระศพมา พวกมหาปุโรหิตจึงขอให้ปีลาต เอาหินก้อนใหญ่ปิดปากอุโมงค์ไว้ แล้วให้ทหารยามเฝ้าอย่างเข้มงวด (เมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาทำให้รู้แน่ว่าไม่ใช่สาวกมาขโมยพระศพ)
• เพราะเขาขอพระศพมา พวกผู้หญิงจึงมีสิทธิตามไปอย่างใกล้ชิด จนรู้แน่ว่าเขาฝังพระศพอยู่ที่ไหน (เตรียมไว้สำหรับ ให้พวกเธอมาทราบเรื่องการเป็นขึ้นมาเป็นกลุ่มแรก)

• เรื่องนี้น่าสนใจมากด้วย
มก.14:43 เขาไปหาปีลาตด้วยความกล้าหาญเพื่อขอพระศพของพระเยซู
ยน. 19:38 …โยเซฟจากอาริมาเธียซึ่งเป็นสาวกลับๆ ของพระเยซูเนื่องจากกลัวพวกยิว…
• เมื่อก่อนเขาขลาดกลัว กลัวพวกยิว แต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม พระเจ้าทำให้เขากล้าหาญเพื่อให้แผนการของพระองค์สำเร็จ
• การไปขอพระศพของพระเยซูอันตรายมาก มีโอกาสถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกเดียวกับพระเยซู ขนาดพระเยซู ปีลาตตัดสินว่าไม่มีความผิด ยังถูกตรึงตายอย่างทรมาน เขาจึงมีสิทธิพวกยิวป้ายสีและถูกตรึงตายอีกคนด้วยเช่นกัน

ประยุกต์ใช้ :
• พระเจ้ามีแผนการสำหรับชีวิตของแต่ะคน เหตุที่โยเซฟชาวอาริมาเธีย ได้รับสิ่งต่างๆ เพราะพระเจ้ามีแผนการสำหรับชีวิตของเขา (เป็นสมาชิกสภา , เป็นที่นับถือของคนทั้งหลาย และเป็นเศรษฐี)
• สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในวันนี้ เพราะว่าพระเจ้าแผนการสำหรับชีวิตของเรา จึงทำให้เราเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
• เมื่อเวลาของพระเจ้ามาถึง โยเซฟชาวอาริมาเธีย ได้ใช้สิ่งที่เขามี แล้วจึงเกิดผลดีเป็นที่กล่าวขานของคนหลายพันล้านคนตลอดประวัติศาสตร์ วันนี้หากเราใช้สิ่งที่เรามีเพื่อกระทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า สิ่งนั้นก็จะเป็นพระพรสำหรับผู้คนมากมายในเวลาต่อได้เช่นกัน

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (มก. 15:24){ ตรึงกางเขน }

“ แล้วพวกเขาก็ตรึงพระองค์ที่กางเขน…” มก. 15:24

แนวคิด :
– แล้วพวกเขาก็จับพระองค์ขึงพืดบนท่อนไม้สองท่อน ยึดแขนขาไว้ด้วยตะปู 3 ตัว
– การตรึงกางเขน วิธีประหารชีวิตสุดหฤโหด ใช้ตะปู ตอกทะลุข้อมือเข้าไปยึดกับไม้ ข้างละตัว และใช้ตะปูอีก 1 ตัวตอกทะลุฝ่าเท้าทั้งสองเพื่อยึดกับไม้
– จากนั้นก็ แขวนนักโทษให้ห้อยต่องแต่งด้วยตะปู 2 ตัวที่ยึดข้อมือนั้น กระดูกที่ถูกห้อยด้วยตะปูแล้วมีแรงดึงด้วยความแรงเท่าน้ำตัวตลอดเวลา มันเจ็บเข้ากระดูกดำ แทบจะตลอดเวลาเลยละ
– แต่ความเหี้ยมโหดที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่กล่าวมาข้างต้น แต่อยู่ที่จะกล่าวต่อไปนี้
– เมื่อคนเราถูกกางเขนแล้วห้อยเอาไว้ จะหายใจเข้าไม่ได้(ทำได้น้อยมาก) วิธีที่จะหายใจ คือ ต้องยกตัวที่ห้อยนั้นขึ้น
– คนที่ถูกตรึงกางเขน เวลาจะหายใจต้องใช้กระดูกบริเวณข้อมือที่ถูกยึดด้วยตะปูนั้น ดึงตัวขึ้นมา โอ้ว….กระดูกแขวนบนตะปูก็เจ็บปวดขนาดไหนก็ไม่รู้แล้ว แล้วต้องเอากระดูกนั้นดึงทั้งตัวให้ยกขึ้น ความเจ็บปวดคงมากเหมือนร่างกายกำลังจะแตกเป็นเสี่ยงๆ
– แต่ไม่เพียงแค่นั้น ขณะที่กำลังยกตัวขึ้นด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัส เพื่อหายใจสักเฮือกหนึ่งนั้น ตะปูที่ยึดข้อเท้าทั้งสองข้าไว้ ก็เริ่มสำแดงความเหี้ยมโหดของมัน มันจะยึดร่างไว้ไม่ให้ถูกยกขึ้น วินาทีนั้นเอง ร่างกายคงเหมือนกำลังจะถูกฉีกเป็นชิ้นๆ
– นักโทษบนกางเขนจะเจ็บปวดสุดแสนทรมานจนอยากจะตาย แต่ก็ยังไม่ตาย ความตายจะหนีห่างจากพวกเขาไป(คล้ายกับภาพใน วว. 9:6)
– แล้วการหายใจ 1 เฮือกก็จบลง ความเจ็บปวดสุดแสนจะบรรยายก็ลดระดับลง เหลือแค่เจ็บปวดแสนสาหัส…รอสำหรับการหายใจครั้งต่อไป
– พระเยซูของฉัน อยู่บนนั้น….พระองค์ยินดี เต็มใจ ยอมอยู่บนนั้นเพื่อฉัน….เพราะอยู่บนนั้นเพื่อฉัน ไม่ใช่ 3 นาที แต่ 6 ชั่วโมงเพื่อให้การถวายเครื่องบูชาไถ่บาปของฉันครบถ้วนอย่างสมบูรณ์
– การถวายเครื่องบูชา จะทำกัน 3 เวลา 9:00 , 12:00 , 15:00 น. พระเยซูของฉัน อยู่บนนั้นเพื่อฉัน ตั้งแต่ 9โมงเช้า ถึง บ่าย3 โมง

การประยุกต์ใช้ :
– ไม่ว่าฉันจะทำชั่วมามากขนาดไหนก็ตาม เมื่อคิดถึงว่า ถ้าฉันต้องรับโทษทรมานอย่างเหี้ยมโหดขนาดนั้น ก็น่าจะพูดได้ว่า “มันรับโทษของมันอย่างเต็มที่ละ อโหสิให้มันเถอะ”
– แต่นี่ พระเยซูพระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุด องค์บริสุทธิ์ จอมเจ้านายเหนือกษัตริย์ทั้งหลาย พระองค์ทรงมารับโทษทรมานอย่างเหี้ยมโหดนี้ แทนฉันแล้ว ดังนั้น การรับโทษครั้งนี้มากเกินพออย่างเหลือเฟือที่ไถ่โทษบาปของฉันได้อย่างแน่นอน
– ใครที่คิดว่า “บาปยังล้างไม่หมด” แสดงว่า ไม่เข้าใจจริงๆว่า พระเยซูโดนขนาดไหน เพื่อรับโทษแทนความบาปของเขา
– ตัวแทนของฉัน(พระเยซู) ได้รับโทษแทนฉัน อย่างสาสมกับความผิดของฉันถึงขนาดนี้แล้ว ใครหน้าไหนจะบังอาจกล้ามาเอาผิดหรือกล่าวโทษฉันอีกได้…ฉันพ้นโทษบาปแล้ว….บาปของฉันได้รับการอภัยแล้ว….สรรเสริญพระเยซูที่รัก

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (มก. 15:24-32){ บนกางเขน }

“ขอเชิญพระคริสต์กษัตริย์แห่งอิสราเอลลงมาจากกางเขนเดี๋ยวนี้เถอะ พวกเราจะได้เห็นและเชื่อ” และสองคนนั้นที่ถูกตรึงพร้อมกับพระองค์ก็กล่าวคำหยาบช้าต่อพระองค์ มก. 15:32

– แนวคิด >>> ประยุกต์ใช้ :
– ทหารเอาเสื้อชั้นนอกของพระเยซู ฉีกแบ่งเป็น 4 ส่วน เอาไปคนละส่วน (ยน.19:23) แต่เสื้อชั้นในนั้นเอาจับฉลากกันดูว่าใครจะได้ไป(มก.15:24)
>>> วันที่พระเยซูสิ้นพระชนม์ พระองค์ไม่มีเงินเหลือติดตัวสักบาทเดียว สมบัติชิ้นสุดท้ายก็คือ เสื้อชั้นนอกและชั้นใน ที่ใส่คลุมกาย ถึงกระนั้นก็ยังถูกรุมทึ้งเอาไปจนหมด
>>> พระเยซูผู้เป็นเจ้าของทุกสิ่งในกัลปจักรวาล สละทั้งหมดที่พระองค์ครอบครอง จนวินาทีนั้นไม่เหลืออะไรเลย เพื่อเรา….หากใครในโลกนี้คิดว่า “ฉันได้เสียสละมากมายเพื่อพระองค์” …. คนนั้นช่างไม่รู้อะไรเสียเลย การสละทรัพย์สินเล็กๆน้อยๆของขอทาน จะเทียบอะไรได้กับ การสละราชสมบัติทั้งสิ้นของจอมราชาเหนือราชาทั้งมวลเพื่อขอทานคนนั้น

– มก. 15:26 มีคำจารึกข้อหาที่ลงโทษพระองค์ไว้ว่า “กษัตริย์ของพวกยิว”
ข้อหาที่ต้องตายอย่างทรมานนี้ ไม่ใช่เพราะอ้างตัวเป็นกษัตย์ แต่เพราะดันมาแป็นกษัตริย์ของพวกยิว จึงตายซะ
>>> เหตุที่พระองค์สมควรตายบนนั้น เพราะ อยู่ดีไม่ว่าดี อยากมาเป็น “กษัตริย์ของฉัน” จึงต้องตายอย่างทรมานเช่นนั้น ถ้าเพียงแต่พระองค์ไม่ต้องการเป็นพระเจ้าของฉันและต้องการให้ฉันเป็นประชากรของพระองค์ พระองค์ก็ไม่ต้องสละสิ่งศักดิ์ศรีและเกียรติของพระองค์ และไม่ต้องมาตายอย่างทุกข์ทรมานเช่นนี้
>>> แต่พระองค์กลับยินดีเต็มใจจ่ายราคานี้ เพื่อฉันผู้ชั่วช้าจะได้มาเป็นประชากรของพระองค์

– มก. 15:27 และพวกเขาเอาโจรสองคนมาตรึงพร้อมกับพระองค์ …
พระองค์ถูกนับรวมเข้ากับโจรชั่วช้า…ทั้งที่พระองค์ไม่เคยโกงใคร พระองค์ไม่เคยขโมยของใคร พระองค์ไม่เคยตั้งตัวเป็นกบฏ….พระองค์ เพียงแต่ยกโทษให้กับหญิงที่ถูกจับฐานล่วงประเวณี , เพียงแต่ช่วยคนที่ถูกผีโสโครกทรมานมาเป็นเวลานาน , เพียงแต่ไม่รังเกียจแต่ช่วยชายโรคเรื้อนที่สังคมรังเกียจ , และอื่นๆทำนองนี้ แต่พระองค์กลับถูกนับว่าเป็นพวกคนชั่วช้า
>>> หากพระองค์จะเป็นตัวแทนของเรา รับโทษแทนความผิดของเราผู้ชั่วช้า พระองค์จำเป็นต้องอยู่ในที่ที่เดียวกับเรา คือถูกนับว่าเป็นคนชั่วช้า(ทั้งที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์)
>>> พระเยซู ทรงรับคำนี้แทนเราแล้ว “ไอ้คนชั่ว” ดังนั้น อย่ายอมให้ใคร(รวมทั้งตัวเราเอง) กล่าวโทษเราได้อีกต่อไป

– มก. 15:29 คนทั้งหลายที่เดินผ่านไปมานั้นก็พูดหมิ่นประมาทพระองค์ สั่นศีรษะเยาะเย้ย…
“เฮ้ย!!! ไอ้…….. แน่จริงมึ…ลงมาสิวะ ไหนว่าแน่วะ”
“เฮ้ย!!! มึ…น่ะ ไหนบอกจะสร้างวิหารใหม่ใน 3 วันวะ มึ…ช่วยตัวเองลงมาจากกางเขนก่อนเถอะ”
“เฮ้อ!!! ดูมันสิ น่าสมเพชวะ มันบอก มันช่วยคนอื่นให้รอดได้ แต่มันไม่มีปัญญาช่วยตัวเองว่ะ”
“โถ่เอ้ย!!! น่าทุเรศจริงๆ ไอ้พระคริสต์กษัตริย์ของอิสราเอล เร็วลงมาจากกางเขนเร็วๆ พวกตูจะได้เชื่อ เร้วพวกตูอยากเชื่อแล้วเนี่ยตอนนี้”
>>> เหตุผลเดียวที่ พระเยซูคริสต์ จอมราชาเหนือราชาทั้งมวล พระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุด แม้แต่เหล่าทูตสวรรค์ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้นยังต้องก้มกราบนมัสการพระองค์ ทรงยอมทนรับคำเยาะเย้ยถางถาง ดูถูกดูหมิ่น ยิ่งกว่าเศษสวะเช่นนี้ ก็เพราะว่า “พระองค์รักฉัน”

>>> พระเยซูเต็มใจรับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัส…เพราะพระองค์รักฉัน
>>> พระเยซูเต็มใจสละทั้งหมดที่พระองค์มีอยู่…เพราะพระองค์รักฉัน
>>> พระเยซูเต็มใจถูกนับเข้าเป็นพวกคนชั่วช้า…เพราะพระองค์รักฉัน
>>> พระเยซูเต็มใจรับเยาะเย้ยและดูหมิ่นเหยียดหยาม…เพราะพระองค์รักฉัน
“แม้ฉันจะถวายหมดทั้งชีวิตนี้แด่พระองค์ ก็น้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อฉัน พระองค์สมควรได้รับมากกว่านั้นอีก ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (มก. 15:22){ กลโกธา }

“พวกเขาพาพระองค์มาถึงที่แห่งหนึ่งชื่อกลโกธา (แปลว่ากะโหลกศีรษะ)” มก. 15:22

แนวคิด :
– ผู้นำในอดีตหลายคน เลือกที่ตายได้ แม้แต่ฮิตเล่อร์ยังเลือกที่ฆ่าตัวตายได้ แต่พระเยซูไม่มีสิทธิเลือก(ถึงกระนั้นก็อยู่ในแผนการของพระเจ้าที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรก) พระเยซูในฐานะนักโทษประหารแสนไร้ค่า เขาจะพาไปตายที่ไหนก็สุดแล้วแต่เขา
– เขาพาพระองค์ มาตายที่ นอกเมืองเยรูซาเล็ม ซึ่งแน่นอนพวกคนยิวไม่ยอมให้ มีการตรึงกางเขนในเมืองแน่ เพราะช่างเป็นภาพที่น่าทุเรศ และสิ่งมลทินยิ่งนัก ยิวถือว่าการถูกตรึงกางเขนเป็นสิ่งน่ารังเกียจมาก
“… เพราะผู้ที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ก็ถูกสาปแช่งโดยพระเจ้า…” ฉธบ. 21:23
เอาไอ้คนถูกพระเจ้าสาปคนนี้ ไปตายไกลๆ ที่นอกเมืองไป๊!!
– กลโกธา เรียกอีกชื่อว่า เนินเขากระโหลกศรีษะ อยู่นอกกรุงเยรูซาเล็ม เป็นที่ใช้สำหรับประหารนักโทษอุกฉกรรจ์ด้วยการตรึงตายบนไม้กางเขน
ที่ใช้สถานที่นี้เพราะ เป็นเนินสูงขึ้นมา ทำให้คนเดินผ่านไปมาได้เห็นได้ชัด เพื่อจะได้ประจานนักโทษสุดเลวพวกนั้น มันจะได้ทั้งเจ็บทั้งอาย

การประยุกต์ใช้ :
“เพราะบาปของข้าพระผู้ช่วยเดินสู่ไม้กางเขน”
https://www.youtube.com/watch?v=NLQ_LK0WIDI

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (มก. 15:23){ เหล้าองุ่นผสมมดยอบ }

“ แล้วพวกเขาเอาเหล้าองุ่นผสมกับมดยอบให้พระองค์เสวย แต่พระองค์ไม่ทรงรับ” มก. 15:23

แนวคิด :
– การประหารชีวิตโดยการตรึงกางเขน เป็นการฆ่าที่เหี้ยมโหดที่สุด เพราะนักโทษจะทรมานทุกวินาทีเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส แต่จะไม่ตาย ตายอย่างช้าๆ นักโทษบนกางเขนจะร้องโหยหาความตายแต่ความตายช่างมาถึงพวกเขาอย่างเชื่องช้าเนิ่นนานเหลือเกิน
– ในความอำมหิตของทหารโรม ก็ยังมีเศษความเมตตาหลงเหลืออยู่บ้าง พวกเขาจะเอาเหล้าองุ่นผสมกับมดยอบ มาให้นักโทษดื่ม เพื่อให้เกิดอาการมึนงง และบรรเทาความเจ็บปวดลงได้บ้าง
– แต่พระเยซูของผม ไม่รับยาบรรเทาปวดนั้น เพราะยินดีเต็มใจจ่ายราคาค่าบาปชั่วของผม เต็มราคา ไม่ต้องลดราคาเลย แม้แต่นิดเดียว เพื่อจ่ายให้สาสมกับความบาปชั่วของผม

การประยุกต์ใช้ :
ขอบคุณพระเยซูที่รัก ที่เต็มใจจ่ายราคาแสนแพง เพื่อหนี้บาปของผม โดยไม่ลดราคาเลยแม้แต่เพียงนิดเดียว

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (มก. 1:23-26){ ไล่โลด }

พระเยซูจึงตรัสห้ามมันว่า “จงนิ่งเสีย ออกมาจากเขาซิ” มก. 1:25

แนวคิด :
– ผีโสโครกมันร้องว่า “…ท่านคือองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้า” ก็น่าจะดีนะคนจะได้รู้ว่า แม้แต่ผียังยอมรับพระเยซูเลย
– แต่ปรากฏว่า พระเยซูกลับ ห้ามให้มันนิ่งเสีย แล้วขับผีออกจาก ชายคนนั้นเสีย
? เพราะอะไรหรือ? ก็เพราะว่า พระองค์ไม่ต้องการให้ผีโสโครกมีส่วนใดๆในพระราชกิจของพระองค์

การประยุกต์ใช้ :
– ในชีวิตของเรา บ่อยครั้งมีความคิดหรือเสียงที่เข้ามาในความคิด ซึ่งเรารู้แน่ว่าไม่ด้าจากพระเจ้า อย่าให้เรายอมให้มันพูดต่อในความคิดของเรา เราเป็นวิหารของพระเจ้า พระเจ้ากำลังสร้างชีวิตของเราให้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์
– เรายอมไม่ได้ที่จะให้ความคิดจากวิญญาณชั่วใดๆ มีส่วนในความคิดของเรา
– สั่งมัน “จงเงียบ…ในพระนามพระเยซู” แล้วไล่มันออกไป “จงออกไปจากความคิดของฉัน ในพระนามพระเยซู”
“อย่ายอมให้วิญญาณชั่วใดๆ มีส่วนในความคิดของเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (มก. 15:21){ ซีโมนชาวไซรีน }

“ มีคนหนึ่งชื่อซีโมนชาวไซรีน เป็นบิดาของอเล็กซานเดอร์และรูฟัส เดินทางจากบ้านนอกมาตามเส้นทางนั้น พวกเขาจึงเกณฑ์ซีโมนให้แบกกางเขนของพระองค์” มก. 15:21

แนวคิด :
– ซีโมน ชาวไซรีน ชายบ้านนอกผู้มาจากตอนเหนือของแอฟริกา กลับกลายเป็นชายที่มีคนรู้จักหลายพันล้านคนทั่วโลก ตลอด 2,000 ปีที่ผ่านมา
– เขาทำอะไรหรือ? เขาเป็นคนมีความสามารถมากมายเพียงใดหนอ? ถึงมีคนรู้จักชื่อของเขา มากมายไม่แพ้กษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรกรีก
– เปล่าเลย เขาไม่ได้เก่งกาจอะไรเลย เพียงแต่พระเจ้าทรงนำให้เขาอยู่ที่ที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม ก็เท่านั้นเอง
– ชื่อของเขาถูกบันทึก ในพระธรรม มัทธิว มาระโก และลูกา เพื่อบรรยายให้เห็นว่า พระเยซู ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ในวันนั้น พระองค์ถูกซ้อม ถูกเฆี่ยน ถูกทุบ ถูกตี เสียเลือดมาก จนไม่มีเรี่ยวแรงเหลือ ไม่มีแรงแม้กระทั่งจะแบกกางเขนของตนไปยังโกละโกธา
“พระเยซูคริสต์ ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ยอมสิ้นพระชนม์อย่างคนอ่อนแอ เพราะพระองค์ทรงรักเรา”

การประยุกต์ใช้ :
– ผลแห่งการรับใช้พระเจ้า จะออกมามีผลกระทบต่อคนมากเพียงใด แท้จริงไม่ขึ้นกับความสามารถหรือความตะเกียกตะกายของเรา แต่ขึ้นกับเพียงพระเมตตาของพระเจ้าเท่านั้น พระองค์เมตตาจะใช้ใคร พระองค์ก็จะใช้ผู้นั้น
– และเมื่อพระเจ้าใช้เรา เราจะอยู่ในที่ที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม และโดยการกระทำที่ธรรมดาๆของเรา เพียงครั้งเดียว ก็สามารถเกิดผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินโลกนี้ได้
– และ “ขอบคุณพระเยซูที่รัก ผู้ทรงยอมทนทุกข์ทรมานเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส เพื่อให้ผมพ้นโทษ รอดพ้นบาป”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (มก. 15:14-15){ ไม่ยุติธรรม }

“ ปีลาตต้องการจะเอาใจฝูงชนจึงปล่อยบารับบัสให้แก่พวกเขา และเมื่อให้โบยตีพระเยซูแล้ว จึงมอบให้พวกเขาเอาไปตรึงที่กางเขน” มก. 15:15

แนวคิด :
– หลังจากปีลาต สอบสวนพระเยซูแล้ว จึงพบว่าพระเยซูไม่มีความผิดใดๆ
– แต่ประชาชนกลับต้องการให้ ประหารชีวิตพระเยซู โดยตรึงที่กางเขน
– มก. 15:14 ปีลาตจึงถามว่า “ตรึงทำไม? เขาทำผิดอะไร?” แต่ประชาชนยิ่งตะโกนว่า “ตรึงเขาที่กางเขน”
– ปีลาตจึงสั่งให้โบยตีพระเยซู ผู้ที่รับการสอบสวนแล้วว่าบริสุทธิ์ ไม่มีความผิด จากนั้น ก็ให้เอาพระเยซูผู้บริสุทธิ์ไปประหารชีวิต
– ช่างเป็นการตัดสินที่ ไม่เป็นธรรมที่สุดในโลก “ผู้พิพากษาตัดสินแล้วว่า ชายคนนี้ไม่มีความผิด ดังนั้น เอามันไปประหาร”

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ หากเรากำลังได้รับความไม่ยุติธรรม พึงรู้เถอะว่า พระเยซูเข้าใจเรา พระองค์เคยรับความไม่ยุติธรรมมาแล้วเช่นเดียวกัน สรรเสริญพระเจ้า เรามีพระเจ้าทรงทรงเข้าใจเราอย่างลึกซึ้ง
– ขอบคุณพระเยซู ผู้ทรงทนรับความไม่ยุติธรรม เพื่อพระเจ้าจะสามารถประทานความชอบธรรมให้แก่เราได้

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ลก.24:25){ ชื่นชม หรือ ตำหนิ }

พระองค์ตรัสแก่สองคนนั้นว่า “โอคนเขลา และมีใจเฉื่อยในการเชื่อบรรดาคำซึ่งพวกผู้เผยพระวจนะได้กล่าวไว้นั้น” ลก.24:25

แนวคิด :
– พระเยซูตำหนิสาวกสองคนที่วิ่งไปดูที่อุโมงค์ เมื่อทราบข่าวว่า ไม่มีพระศพในอุโมงค์
– พระเยซูตำหนิเพราะ เขาไม่ฉลาด และ มีใจเฉื่อย
– ไม่ฉลาด อะไร? >>> ไม่ฉลาดที่ไม่ระลึกถึงพระคำของพระเจ้าที่เคยกล่าวไว้
– ใจเฉื่อย อะไร? >>> ใจเฉื่อยในการเชื่อ ไม่ยอมเชื่อถ้อยคำจากพระคำของพระเจ้าสักที

การประยุกต์ใช้ :
– สองคนที่อุตส่าห์ ออกแรงวิ่งไปดู … พระเยซูไม่ชมพวกเขา แต่กลับตำหนิ เพราะ พวกเขาไม่ฉลาดและมีใจเฉื่อย…. นั่นคือ ต่อให้ทุ่มเทมากมายสักเพียงใดก็ตามในการทำงานรับใช้ แต่ถ้าไม่ใส่ใจถ้อยคำของพระเจ้าและไม่ยอมเชื่อถ้อยคำของพระเจ้า…. ก็จะไม่ได้รับคำชมเชยจากพระเยซู แต่จะพบกับการตำหนิ
– นั่นคือ สำหรับพระเยซู การใส่ใจถ้อยคำของพระเจ้าและการเชื่อถ้อยคำของพระเจ้ามีค่ามากกว่าการทุ่มเทรับใช้ใดๆ
– วันนี้ เราใส่ใจและกล้าเชื่อใจในพระคำของพระเจ้ามากเพียงใด

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (1คร. 10:1-13){ ระวังล้ม }

“เหตุฉะนั้นคนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้ว ก็จงระวังให้ดี กลัวว่าจะล้มลง” 1คร. 10:12

แนวคิด :
– อ.เปาโล เตือนคริสเตียนชาวโครินธ์ ให้ระลึกว่า ถึงแม้ว่าคนอิสราเอลสมัยโมเสส จะพบอัศจรรย์มากมาย แต่ในที่สุดเขาก็ยังหลงไปได้(ข้อ5)
– พวกเขา ได้เดินผ่านทะเลแดง ได้เห็นเสาเมฆปกป้องพวกเขา ได้กินมานาจากสวรรค์ ได้ดื่มน้ำที่ไหลออกมาจากหิน ถึงกระนั้นเขาก็ได้ทำในสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัย(ข้อ2-4) – อ.เปาโล ชี้ให้เห็นว่า เหตุการณ์เหล่านี้เป็นตัวอย่างเพื่อเตือนใจเรา(ข้อ11)
– อย่าคิดว่า ตนเองเก่งแล้ว ดีแล้ว เข้มแข็งแล้ว มีประสบการณ์กับพระเจ้าแล้ว ก็เลยไม่ต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิต…เพราะถ้าทำอย่างนั้นเราอาจล้มลงได้(ข้อ12)
– เมื่อเจอการทดลอง จงระลึกถึงว่าคนอื่นก็เคยเจอมาแล้ว ลองค้นดูในพระคัมภีร์แล้วเรียนรู้จากพวกเขา เพราะว่ามันมีทางออกเสมอสำหรับทุกสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญ

การประยุกต์ใช้ :
– ระมัดระวังในการดำเนินชีวิต
– ใกล้ชิดสนิทพระเจ้า
– เฝ้าอธิษฐานอยู่เสมอ
เมื่อเจอการทดลองจะผ่านมันไปได้ อย่างมั่นคง

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ยน. 10:3-4){ รู้จักเสียง }

“เมื่อท่านต้อนแกะของท่านออกไปหมดแล้วก็เดินนำหน้า และแกะก็ตามไปเพราะรู้จักเสียงของท่าน” ยน. 10:4

แนวคิด :
• พระเยซูเปรียบเทียบ ให้เห็นความแตกต่างระหว่าง พระองค์เอง กับ พวกฟาริสีที่ขับไล่ชายตาบอดแต่กำเนิดผู้ได้รับการรักษา
• ผู้เลี้ยง(พระเยซู) : แกะรู้จักเสียง จึงเดินตาม
• คนอื่น(ฟาริสี) : แกะไม่รู้จักเสียง จึงหนีไป
• แกะของพระเยซู จะรู้ว่า เสียงไหนเป็นของพระเยซู

การประยุกต์ใช้ :
• เมื่อเราอ่าน ฟัง ได้ยิน คำสอนใดๆก็ตาม พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้อยู่ในเรา สามารถสอนเราได้ ให้แยกแยะว่าคำสอนใดเป็นมาจากพระเจ้า
ยน. 14:26 แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่ง และจะทำให้ระลึกถึงทุกสิ่งที่เรากล่าวกับท่านแล้ว
“กรุณาใช้บริการพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยครับ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ลก. 13:34){ ปลอดภัยใต้ปีก }

“โอ เยรูซาเล็มๆ เมืองที่ฆ่าบรรดาผู้เผยพระวจนะและเอาหินขว้างพวกที่ทรงใช้มาหาถึงตาย บ่อยครั้งเราปรารถนาจะรวบรวมลูกๆ ของเจ้าไว้ เหมือนแม่ไก่ที่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมัน แต่พวกเจ้าไม่ยอม” ลก. 13:34

แนวคิด :
– พระเยซู กล่าวถึงเยรูซาเล็ม(หมายถึง ประชากรที่อยู่ในเมืองเยรูซาเล็ม) ว่า ครั้งแล้วครั้งเล่าที่พระเจ้าปรารถนาจะปกป้องดูแลทะนุถนอมพวกเขา เหมือนแม่ไก่ที่กกลูกของมันใต้ปีก แต่ปรากฏว่าครั้งแล้วครั้งเล่าเช่นกัน พวกเขาไม่ยอมอยู่ภายใต้การนำ การปกป้องคุ้มครองของพระเจ้า พวกเขาปรารถนาทำตามความคิดของตนเอง มากกว่าทำตามคำเชื้อเชิญของพระเจ้า
– แทนที่พวกเขาจะรับคำเชื้อเชิญจากพระเจ้า พวกเขากลับดูถูกดูหมิ่นคำตักเตือนของพระองค์ รวมทั้งดูหมิ่นและทำร้าย บรรดาคนของพระเจ้าที่ส่งมาเตือนพวกเขา
– ตามประวัติศาสตร์ อีก 30 กว่าปี หลังจากที่พระเยซูตรัสถ้อยคำเหล่านี้ ใน คศ.70 กรุง้ยรูซาเล็มถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง ประเทศอิสราเอลถูกลบออกจากแผนที่โลก กว่า1,800 ปี จนถึงเวลาที่เหมาะสม จึงเกิดการรวมกลับมาเป็นชาติ และสร้างเยรูซาเล็มขึ้นอีกครั้งใน คศ.1948

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ พระเจ้าปรารถนาที่จะปกป้องเรา นำทางในชีวิตของเรา นำพาเราไปในเส้นทางแห่งพระพร
– จงเรียนรู้จากชาวเยรูซาเล็ม พวกเขาใจแข็งกระด้าง ต่อคำเตือนของพระเจ้า ครั้งแล้วครั้งเล่า เขาดูถูก ดูหมิ่นคำเตือนของคนของพระเจ้า ว่าไม่จริง ไม่ใช่หรอก และสุดท้ายพวกเขาก็พบกับหายนะครั้งใหญ่
– วันนี้ พระเจ้าเตือนอะไรเรา จงถ่อมใจลง ยอมฟังพระองค์เถิด
“…วันนี้ถ้าท่านทั้งหลายได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้นเหมือนอย่างในการกบฏครั้งนั้น…” ฮบ. 3:7-8

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ยน. 9:35){ เจ้าวางใจในเราหรือ? }

พระเยซูทรงได้ยินว่าพวกยิวไล่คนนั้นออกไปแล้ว เมื่อพระองค์ทรงพบเขาจึงตรัสว่า “ท่านวางใจในบุตรมนุษย์หรือ?” ยน. 9:35

แนวคิด :
• พระเยซูถามคำถามนี้ ต่อชายผู้เพิ่งหายจากการตาบอดตั้งแต่กำเนิด
• ชายผู้นี้ตาบอดตั้งแต่เกิด มีความจำกัดมากในเรื่องของความรู้ต่างๆของโลกในสมัยนั้น และยิ่งความเข้าใจในพระคำของพระเจ้าแล้วไม่ต้องพูดถึงเลย
• เขาตอบพระเยซูว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์วางใจ”
• นั่นก็มากพอแล้ว ที่จะทำให้คนที่แทบไม่มีความรู้อะไรเลย คนต่ำต้อยในสังคม ได้รับการรับรองจากพระเยซูว่า เหนือกว่าบรรดาผู้นำศาสนาทั้งหลายในเวลานั้น
• พระเยซู พูดถึงชายคนนี้ว่า “คนที่มองเห็น” และ พูดถึงผู้นำศาสนาเหล่านั้นว่า “คนตาบอด”

การประยุกต์ใช้ :
• พระเยซู ไม่ได้ มองว่าเรามีความรู้ความเข้าใจ ลึกซึ้งมากเพียงใด (แม้ว่าจะมีประโยชน์มากมายสำหรับการมีความรู้ความเข้าใจเช่นนั้น)
• พระเยซู กำลังมองมาที่เรา แล้วดูว่า “วันนี้ เราวางใจในพระองค์มากเพียงใด”
“ลูกเอ๋ย!!! เจ้าวางใจในเราหรือ?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (รม. 5:18-19){ ผู้ชอบธรรม }

“ฉะนั้นการลงโทษได้มาถึงทุกคนเพราะการละเมิดครั้งเดียวอย่างไร การกระทำอันชอบธรรมครั้งเดียว ก็นำการปลดปล่อยและชีวิตมาถึงทุกคนอย่างนั้น” รม. 5:18

แนวคิด :
• เราทุกคนเกิดมาในบาป มีโอกาสเมื่อไหร่ จะรี่เข้าหาบาปทันทีอยู่เสมอเมื่อมีโอกาส เพราะ อาดัมทำบาปเพียงครั้งเดียว
• โดยการกระทำอันชอบธรรมของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียว ก็สามารถทำให้ผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ กลายเป็นผู้ชอบธรรม จะรี่เข้าหาความชอบธรรมทันทีอยู่เสมอเมื่อมีโอกาส ฉันนั้น

การประยุกต์ใช้ :
• เราจำเป็นต้องเชื่ออย่างไม่สงสัยเลยว่า เราเป็นผู้ชอบธรรมแล้วโดยทางพระเยซูคริสต์ แล้วเราจะสามารถกระทำสิ่งที่ชอบธรรมได้จากธรรมชาติแห่งความชอบธรรมภายในของเรา
• เพราะเราชอบธรรมได้โดยทางความเชื่อ ถ้าเราไม่ยอมเชื่อหมดใจว่าเราชอบธรรม แล้วเราจะกลายเป็นผู้ชอบธรรม ผู้ซึ่งสำแดงความชอบธรรมออกมาจากภายในได้อย่างไร
• อย่ายอมให้มากโกหกเรา ฟ้องผิดเรา ด้วยความผิดพลาดที่ผ่านมาของเรา ยืดอกขึ้น รับเอาความชอบธรรมที่พระเยซูประทานให้ ขอบคุณพระคุณสำหรับของขวัญล้ำค่านี้…แล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างที่ผู้ชอบธรรมทั้งหลายสมควรทำนั้น

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ยน. 10:38){ วางใจพระองค์ }

“แต่ถ้าเราปฏิบัติพระราชกิจนั้น แม้ว่าท่านไม่วางใจในเรา ก็จงวางใจในพระราชกิจเหล่านั้นเถิด เพื่อท่านจะได้รู้และเข้าใจว่าพระบิดาทรงอยู่ในเราและเราอยู่ในพระบิดา” ยน. 10:38

แนวคิด :
• พระเยซู ปรารถนาให้พวกยิววางใจในพระองค์ เพราะนั่นเป็นทางออกที่แท้จริงสำหรับชีวิตของพวกเขา
• แต่ดูเหมือน มันจะยากเหลือเกินสำหรับพวกเขา ในการวางใจในพระเยซู
• พระเยซู จึงเสนอทางเลือกที่ง่ายขึ้น โดยให้เขามองดู สังเกตสิ่งที่พระเยซูทำดูสิ แล้วเขาจะรู้ว่าพระเยซูมาจากพระบิดา เพื่อเขาจะสามารถวางใจในพระเยซูได้

การประยุกต์ใช้ :
• เรา ผู้เป็นคริสเตียน สมควรอย่างยิ่งที่จะวางใจในพระเยซู
• แต่หาก วันนี้การวางใจในพระเยซู มันยากนักสำหรับเรา เพราะดูช่างเป็นนามธรรมเหลือเกิน ท่ามกลางสถานการณ์ในวันนี้
• เราลอง มองย้อนไปดูพระราชกิจของพระเยซูที่ผ่านมาในชีวิตของเราดูสิ พระองค์ช่วยเรามากี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้ว เรารอดผ่านมาได้โดยพระคุณพระเจ้ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้ว
• จงมอง และสังเกตในสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อเราเถิด พระองค์ช่วยเราแล้ว และพระองค์จะทรงช่วยเราอีก แล้วหันมาไว้วางใจในพระองค์อย่างสุดหัวใจ สำหรับเหตุการณ์ในวันนี้เถิด

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (กจ. 9:31){ คริสตจักรเติบโต }

“เพราะฉะนั้น คริสตจักรตลอดทั่วแคว้นยูเดีย กาลิลี และสะมาเรียก็เกิดความสงบสุขและเจริญเติบโต ต่างประพฤติตนด้วยความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและรับการหนุนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ คริสตสมาชิกจึงยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้น” กจ. 9:31

แนวคิด :
• คริสตจักรเติบโต และ คริสตสมาชิกเพิ่มขึ้น อยู่ในข้อเดียวกัน แต่เป็นศัพท์คนละคำ และคนละความหมาย
• คริสตจักรเติบโต เมื่อคริสตจักรเป็นผู้ใหญ่ เข้มแข็ง ทนต่อการข่มเหงได้ อย่างมั่นคง
• คริสตสมาชิกเพิ่มขึ้น เมื่อมีคนกลับใจมาเป็นคริสตชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคริสตชนประพฤติตนด้วยความยำเกรงพระเจ้าและรับการหนุนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

การประยุกต์ใช้ :
• การทำให้คริสตจักรเติบโต ไม่ใช่การพยายามทำให้มีสมาชิกมากขึ้น แต่เป็นการทำให้สมาชิกเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณ และเมื่อสมาชิกเติบโตฝ่ายวิญญาณ โดยดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าและมีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล้ว….สมาชิกจะเพิ่มทวีขึ้นอย่างแน่นอน
• ถ้าประยุกต์ในมุมชีวิตส่วนตัว คือ
รับใช้มากๆก็ดีอยู่ แต่ การเติบโตที่แท้จริงไม่ใช่การทำอะไรเยอะแยะมากมาย แต่เป็นชีวิตที่ หนักแน่นมั่นคงในทางของพระเจ้า การดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้า และมีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตประจำวัน แล้วชีวิตและงานรับใช้ของเรา การเกิดผลทวีมากมาย

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (อฟ. 2:8-10){ เพราะพระคุณ }

“ไม่ใช่มาจากการกระทำ เพื่อไม่ให้ใครอวดได้” อฟ. 2:9

แนวคิด :
• เราได้รับความรอดไม่ใช่เพราะ เรามีความเชื่อ
• ต่อให้เรามีความเชื่อมากมายสักเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าพระเจ้าไม่ได้เมตตาเรา ไม่ประทานพระคุณแก่เรา เราก็ต้องพินาศอยู่ดี
• ที่เรารอดได้นั้น เป็นพระคุณยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
[พระคุณ แปลว่า เราไม่ควรจะได้เลย เราสมควรถูกลงโทษ แต่ปรากฏว่ากลับได้รับของขวัญล้ำค่าแทนการลงโทษ]
• แล้ววิธีที่จะ ยื่นมือไปรับของขวัญนี้ ก็คือ มีความเชื่อ…เชื่อว่า โดยทางพระเยซู บาปของฉันรับการอภัยแล้ว…เชื่อว่าโดยพระเยซูฉันเป็นผู้ชอบธรรมแล้ว…เชื่อว่าโดยพระเยซูฉันเป็นคนใหม่แล้ว…เชื่อว่าโดยพระเยซูฉันได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้ว…เชื่อว่าโดยพระเยซูเมื่อฉันจากโลกนี้ไป ฉันจะได้อยู่ในสวรรค์กับพระเจ้าเป็นนิตย์นิรันดร์
• วิธียื่นมือไปรับนี้ เป็นเรื่องของความเชื่อล้วนๆ ไม่เกี่ยวกับการกระทำใดๆ…จึงไม่อาจอวด หรือภาคภูมิใจในเศษความดีเล็กน้อยๆที่เราทำได้เลย
• แต่ ความเชื่อมันมองไม่เห็น แล้วรู้ได้ไงว่า ตัวเราเอง เชื่ออย่างจริงใจหรือไม่?…(ข้อ10) สังเกตง่ายนิดเดียว เมื่อเชื่อแท้จะสำแดงออกเป็นการกระทำที่สอดคล้องความเชื่อ….คือ ชอบประกอบการดี

การประยุกต์ใช้ :
• วันนี้เรารอดแล้ว ขอบคุณพระเจ้า
• วันนี้เรามีชีวิตใหม่แล้ว..ขอบคุณพระเจ้า
• วันนี้ เราสมควรดำเนินชีวิตให้สอดคล้อกับชีวิตใหม่…ไม่ใช่เพื่อให้เรารอด แต่เพราะนั่นเป็นบุคลิกใหม่ของเรา….โยนบุคลิกเก่าๆทิ้งไปเสีย…เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วนบุคลิกใหม่ตามแบบอย่างพระเยซูคริสต์…ซึ่งบัดนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้อยู่ในเรา คอยรบเร้าใจของเราทุกวันคืนให้มีบุคลิกเช่นนั้น

เพราะพระคุณ เราจึงได้ รับความรอด
รับมากอด เอาไว้ โดยความเชื่อ
ทรงประทาน แก่เรา อย่างเหลือเฟือ
จึงไม่เบื่อ เมื่อได้ ทำความดี

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (กจ. 9:19-30){ แผนเหนือชั้น }

“แต่เรื่องการปองร้ายของเขารู้ถึงเซาโล เขาทั้งหลายได้เฝ้าประตูเมือง คอยฆ่าเซาโลทั้งกลางวันกลางคืน” กจ. 9:24

แนวคิด :
??? ทำไมเมื่อเซาโล กลับใจเชื่อในพระเยซูแล้ว หันมารับใช้พระเยซูแล้ว แทนที่จะมีสิ่งดีๆเกิดกับเขา เหตุใดจึงเกิดเรื่องเลวร้ายเช่นนี้กับเขา?
[พวกยิวเฝ้าประตูเมือง คอยฆ่าเซาโลทั้งกลางวันกลางคืน…มีความพยายามสูงมากจริงๆ]
[พวกสาวกของพระเยซู ในดามัสกัสจึงรู้ว่า เซาโลกลับใจจริงๆ จึงร่วมกันช่วยเซาโลหนีจากเมือง โดยให้นั่งเข่งหย่อนลงมาจากกำแงเมืองในเวลากลางคืน]
[พอมาถึงที่กรุงเยรูซาเล็ม พวกนิยมกรีกก็หาช่องทางจะฆ่าเซาโลอีก จนพี่น้องที่นั่นต้องพาเขาหนีไปซีซารียา แล้วค่อยส่งกลับบ้านเกิดที่ทาร์ซัส]
??? ทำไมสิ่งเลวร้ายเช่นนี้จึงได้เกิดกับคนที่หันมาติดตามพระเยซูอย่างจริงใจ?
??? ทำไมพระเยซูไม่ปกป้องไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น?
• ก่อนหน้านี้ เซาโลตามจับคริสเตียนเอาไปให้คนฆ่า เมื่อเขากลับใจ พวกคริสเตียนทั้งหลายจึงไม่ไว้ใจ คิดว่าเป็นแผนลวงของเซาโล
• แต่เมื่อ ข่าวเรื่องสาวกที่ดามัสกัส(ผู้อยู่ในเมืองที่เซาโลกลับใจ) ได้หย่อนเข่งลงจากกำแพงเพื่อช่วยเซาโล ได้แพร่ออกไป…คริสเตียนเริ่มไว้ใจเซาโลมากขึ้น
• จนกระทั่ง ข่าวว่าแม้แต่พี่น้องในเยรูซาเล็ม(อัครสาวกทั้งหลายอยู่ที่นั่น) ก็ยังร่วมกันช่วยชีวิตของเซาโลโดยการพาหนี แพร่ออกไป…คราวนี้ พี่น้องคริสเตียนทั้งหลายทั่วทุกเมือง ก็รู้แน่แล้วว่าเซาโลกลับใจจริงๆ
• เป็นการเตรียมการสำหรับแผนการใหญ่ที่พระเจ้าจะทรงใช้เซาโล(อีกชื่อหนึ่งว่าเปาโล) นำข่าวประเสริฐไปยังผู้มากมาย ในอีกเพียงไม่กี่ปีต่อมา…สรรเสริญพระเจ้า
(หมายเหตุ : ชื่อเรื่อง จงใจใช้ “ฉ” ครับ แผนของพระเจ้า สูงกว่าความคิดของฉั้นมากนัก)

การประยุกต์ใช้ :
??? ทำไมเหตุการณ์เช่นนี้ต้องเกิดขึ้นกับเรา วันนี้?
>>> ตอบ : เพราะพระเจ้ามีหวังดีต่อเรา และพระองค์มีแผนการที่ดียอดเยี่ยมสำหรับเรา เพื่อให้ชีวิตของเราเป็นพระพรยิ่งใหญ่ต่อผู้คนมากมายในอนาคต

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ลก. 16:1-13){ สัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อย }

“คนที่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะซื่อสัตย์ในของมากด้วย และคนที่ไม่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อย จะไม่ซื่อสัตย์ในของมากเช่นกัน” ลก. 16:10

แนวคิด :
• พระเยซูไม่ได้ชมความขี้โกงของคนต้นเรือนขี้โกงคนนี้ แต่พระเยซูปรารถนาให้เรา ดำเนินอย่าฉลาดในการใช้สิ่งของชั่วคราวในโลกนี้ เพื่ออนาคตอันถาวรในภายภาคหน้าในสวรรคสถาน
• พระเยซูปรารถนาให้เรา ใช้สิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งอีกไม่นานสิ่งเหล่านี้ก็จะเสื่อมสูญไปแล้ว เพื่อประโยชน์ของเราในอนาคต โดยนำสิ่งเหล่านี้แทนที่จะมาทำเพื่อความพึงพอใจของเรา แต่นำมาใช้ให้เป็นที่พระเจ้าพอพระทัย เพื่อเราจะได้รับบำเหน็จบริบูรณ์ในสวรรค์
• สัตย์ซื่อในของเล็กน้อย…ของเล็กน้อยคือสิ่งของในโลกนี้ ของมากคือสิ่งของฝ่ายวิญญาณ(ข้อ12)
• คนที่รักเงินทอง ไม่สามารถรับใช้พระเจ้าได้ อย่างแท้จริง(ข้อ13)

การประยุกต์ใช้ :
• วันนี้เราสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยที่พระเจ้ามอบไว้ให้แก่เรา ครอบครองชั่วคราว หรือไม่?
• วันนี้ เราใช้ เวลา เงินทอง ความสามารถ โอกาสที่มี สิ่งของที่มี เพื่อ งานของพระเจ้ามากน้อยเพียงใด?
“จงสัตย์ซื่อในสิ่งของเล็กน้อยเหล่านี้”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ฮบ. 11:11){ พระองค์ผู้ทรงสัญญานั้นซื่อสัตย์ }

“โดยความเชื่อ อับราฮัมได้รับพลังที่จะมีบุตร แม้ท่านชรามากแล้ว และนางซาราห์เองก็เป็นหมัน เพราะท่านถือว่าพระองค์ผู้ทรงสัญญานั้นซื่อสัตย์” ฮบ. 11:11

แนวคิด :
• อับราฮามมีบุตรเมื่ออายุ 100 ปี ขณะที่ซาราห์ภรรยาของท่าน อายุ 90 ปีและเป็นหมัน
• กุญแจสำคัญ ก็คือ “ความเชื่อ”
• อับราฮาม(และ/หรือนางซาราห์) มีความเชื่อในอะไร ถึงได้รับพระพรอย่างอัศจรรย์เช่นนี้?
>>> ท่านมีความเชื่อในพระเจ้า….คือเชื่อว่า พระเจ้าทรงซื่อสัตย์….พระองค์จะทรงรักษาสัญญาแน่นอน
• แล้วท่านก็ได้รับตามที่ทรงสัญญาไว้จริงๆ

การประยุกต์ใช้ :
• วันนี้ เรากล้าเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจไหมว่า “พระเจ้าจะรักษาสัญญาอย่างแน่นอน”
• พฤติกรรมที่สะท้อนออกมาของการกล้าเชื่อย่างสุดจิตสุดใจ ก็คือ “รอคอย อย่างอดทน โดยไม่วิตกกังวล”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (กจ. 9:32-35){ พระเยซูช่วยได้ }

เปโตรกล่าวกับเขาว่า “ไอเนอัส พระเยซูคริสต์ทรงให้ท่านหายโรค จงลุกขึ้นเก็บที่นอนของท่านเถิด” ทันใดนั้นไอเนอัสก็ลุกขึ้น” กจ. 9:34

แนวคิด :
• ไอเนอัส ป่วยเป็นอัมพาตมา 8 ปี เมื่อเปโตรกล่าวกับเขาว่า “ไอเนอัส พระเยซูคริสต์ทรงให้ท่านหายโรค จงลุกขึ้นเก็บที่นอนของท่านเถิด” ทันใดนั้นไอเนอัสก็ลุกขึ้น” เขาก็หายเป็นปกติ
• ไอเนอัส เป็นผู้เชื่อในเมืองลิดดา(ข้อ32) เขารู้มานานแล้วว่า พระเยซูรักษาโรคเขาได้ แต่เขายังไม่ได้รับการรักษา จนกระทั่งเปโตรมาพูดประโยคนั้นที่เขารู้มานานแล้วแก่เขา (พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่า เปโตรอธิษฐานด้วยซ้ำไป)
• เมื่อเขาได้ยิน เรื่องที่รู้แล้ว แต่คราวนี้เขาเกิดความเชื่อ แล้วเริ่มสำแดงความเชื่ออกเป็นการกระทำ เขาก็รับการรักษาให้หายอย่างสมบูรณ์

การประยุกต์ใช้ :
• การรู้ว่าพระเยซูช่วยเราได้ ไม่สำคัญเท่ากับ การเชื่อจริงๆอย่างไม่สงสัยว่าพระเยซูช่วยเราได้
• การเชื่อจริงๆนี้ จะสำแดงออกมาเป็นการกระทำที่สอดคล้องความเชื่อเสมอ
• และพระเยซูทรงสัญญา ว่า ถ้าเชื่อได้จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า (ยน. 11:40)
• วันนี้ นอกจากเราแล้ว ยังมีหลายคนที่เรารู้จัก เขารู้ว่าพระเยซูช่วยเขาได้ แต่ความเชื่อของเขายังไม่เต็มขนาด ให้เราไปบอกพวกเขา หนุนใจพวกเขา ท้าทายพวกเขา เพื่อพวกเขาจะมีความเชื่อในพระเยซูเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีก เพราะความเชื่อเกิดจากการได้ยิน
(รม. 10:17 ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์)
• เมื่อไอเนอัส ได้ยินคำพูดของเปโตร จึงรับการรักษาให้หายฉันใด คนมากมายก็จำเป็นต้องได้ยินคำพูดที่เพิ่มเติมความเชื่อของพวกเขาจากปากของเรา(หรือไลน์ของเรา)ฉันนั้น
“ให้เราไปหนุนความเชื่อของพวกเขากันเถิด”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ยน. 2:8-22){ เชื่ออย่างเข้าใจ }

“เพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาแล้ว พวกสาวกของพระองค์ก็ระลึกได้ว่าพระองค์ตรัสอย่างนี้ และพวกเขาก็เชื่อพระคัมภีร์และพระดำรัสที่พระเยซูตรัสนั้น” ยน. 2:22

แนวคิด :
• พวกยิวมาบอกพระเยซู ว่า พระองค์กล้าดียังไงมาคว่ำโต๊ะแลกเงิน และไล่พวกพ่อค้าออกจากบริเวณพระวิหาร ให้พระองค์ทำหมายสำคัญให้เขาเห็นหน่อยซิ จะได้รู้ว่าพระองค์เป็นคนของพระเจ้าถึงมีสิทธิมาทำเช่นนั้นได้
• พระเยซู ตอบว่า “ถ้าทำลายวิหารนี้ เราจะสร้างขึ้นภายในสามวัน” พวกเขาคิดว่าหมายถึงตัวอาคารจึงเยาะเย้ยพระองค์ แต่พระองค์หมายถึง พระกายของพระองค์
• สาวกได้ยินพระเยซูตอบ ก็งงๆ…จนกระทั่ง พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม พวกเขาจึงเข้าใจ และเชื่อ
>>> จนกระทั่ง พวกเขาเข้าใจความหมายของคำตรัสของพระองค์…พวกเขาจึงเชื่อ

การประยุกต์ใช้ :
• เมื่อเราได้ยิน หรือได้อ่าน พระคำของพระเจ้า ถ้าเราไม่เข้าใจเราจะเชื่อได้อย่างไร
• สมควรอย่างยิ่งที่เราจะเอาใจใส่ ในพระคำของพระเจ้าให้มากกว่านี้ อธิษฐานขอพระวิญญาณช่วยให้เราเข้าใจ และ ลงทุน ลงแรง ศึกษาพระคำของพระเจ้าให้มากขึ้น จนเกิดความเข้าใจมากขึ้น เพื่อเราจะสามารถเชื่อพระคำของพระองค์ได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ
“วันนี้คุณใช้เวลากับ ไอที IT มากกว่า เวลาในการศึกษาพระคัมภีร์ กี่เท่า?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (รม. 3:9-20){ ชั่วอย่างเนียน }

ตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า “ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียวไม่มีเลย” รม. 3:10

แนวคิด :
• ไม่มีมนุษย์คนใครชอบธรรมเลยสักคนเดียว(ข้อ10) ทุกคนอยู่ใต้อำนาจบาป(ข้อ9)
• เราดำเนินชีวิตอย่างโง่เขลา ไร้ปัญญา ไร้ความเข้าใจ(ข้อ11)
• เราไม่ใช้เวลาที่มี กำลังที่มี แสวงหาพระเจ้า แต่สิ่งไร้สาระ(ข้อ11)
• เราทุกคนต่างเลวทราม(ข้อ12) เราสอบตก…การสอบผ่าน อาจมีหลายระดับคะแนน แต่ตอบตกมีระดับเดียวคือ “ตก”
• เรามีความชั่วร้าย ความเห็นแก่ตัวเต็มอยู่ในจิตใจ แม้พยายามซ่อนไว้อย่างแนบเนียนแต่ก็มักหลุดออกมา สังเกตเห็นง่ายที่สุดทางคำพูดของเรา(ข้อ13-14)
• เราดำเนินในทางที่ห่างไกลกับสันติสุขในพระเจ้า มีโอกาสเมื่อไหร่ ก็จะไถลออกไปจากแห่งความพินาศและความทุกข์ เสียทุกคราไป(ข้อ16)
• ความยำเกรงพระเจ้า อยู่ที่ปากของเรา มากกว่าอยู่ที่การกระทำของเรา มากมายหลายเท่านัก
>>> ดังนั้นเราเหมือน้ำท่วมปาก ม่อาจอ้างการกระทำของเราใดๆได้เลย ต่อจำเพาะพระพักตร์ของพระเจ้า(ข้อ19) เราไม่มีทางชอบธรรมได้เลย โดยการกระทำของเราเอง(ข้อ20)

การประยุกต์ใช้ :
• ทุกคนก็ชั่วพอๆกัน แค่ชั่วกันคนละแบบ
• คนอื่นชั่วไม่เนียนเราจึงเห็นได้ สู้เราไม่ได้ชั่วเนียน คนจึงไม่ค่อยรู้ บางทีเราเนียนจัดจนกระทั่งตัวเองยังไม่รู้เลย ก็มีบ่อยไป
• เรามักอยากให้พระเจ้าให้อภัยความชั่วของเราทั้งสิ้น แต่มักไม่ค่อยให้พระเจ้าให้อภัยคนชั่วคนอื่นๆ
• เมื่อพบเห็นคนทำชั่ว เราควรให้อภัยแก่เขา เพราะเราก็ได้ดีไปกว่าเขาหรอก เป็นคนบาปชั่วผู้ต้องการรับการอภัยจากพระเจ้าเหมือนกัน
• สรรเสริญพระเยซู ไม่ว่าบาปชั่วของเราจะหนักหนา สักเพียงใด พระองค์ทรงโปรดอภัยบาปของเราทั้งสิ้น ชำระเราให้สะอาด และประทานความชอบธรรม ซึ่งเราไม่มีทางมีปัญญาที่จะมีได้ ให้แก่เรา โดยจ่ายราคาอันแสนแพงคือด้วยพระโลหิตของพระองค์ที่ไหลออกจนหมดตัวที่บนไม้กางเขนนั้น

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ยน. 13:12-20){ เท้า }

“เพราะฉะนั้นถ้าเราผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระอาจารย์ยังล้างเท้าของพวกท่าน ท่านก็ควรจะล้างเท้าของกันและกันด้วย” ยน. 13:14

แนวคิด :
• พระเยซูได้วางแบบอย่างสำหรับชีวิตของการเป็นสาวกของพระองค์เอาไว้(ข้อ15) คือ ล้างเท้าของกันและกัน(ข้อ14)
• การล้างเท้าเป็นหน้าที่ของทาสหรือคนรับใช้ หรือบางครั้งลูกศิษย์ก็ล้างเท้าให้อาจารย์
• พระเยซูปรารถนาให้สาวกของพระองค์ ปฏิบัติต่อกันด้วยความรักและความถ่อมใจต่อกันและกัน
• ใครรับคนของพระเยซู = รับพระเยซู และ ใครรับพระเยซู = รับพระเจ้าพระบิดา (ข้อ20)
• ใครยกส้นเท้าใส่พระเยซู(ข้อ18) = ยกส้นเท้าใส่พระเจ้าพระบิดา

การประยุกต์ใช้ :
• เราทำอะไรให้กับพี่น้อง เราก็กระทำอย่างนั้นกับพระเยซู
• เรารักพี่น้อง เราปรนนิบัติพี่น้อง เราอดทนต่อพี่น้อง เราเสียสละให้แก่พี่น้อง เราก็กำลังทำกับพระเยซูด้วย
• เรายกส้นเท้าใส่พี่น้อง เราก็กำลังบังอาจยกส้นเท้าใส่พระเยซูด้วยเหมือนกัน
• พระเยซู ไม่ได้ระบุว่า พี่น้องที่มีนิสัยดีถึงระดับไหน เราจึงควรล้างเท้า ซึ่งความหมายความว่า ไม่ว่าเขานิสัยไม่ดีสักเพียงใด ยโสเพียงใด เห็นแก่ตัวเพียงใด เราก็ยังสมควรรักเขา ปรนนิบัติเขา และปฏิบัติต่อเขาด้วยความถ่อมใจ เพราะว่า นั่นเรากำลังกระทำต่อพระเยซูนั่นเอง
• ดังนั้น เราควรล้างเท้าพี่น้อง ไม่ใช่ยกส้นเท้าใส่พี่น้อง

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ฮบ. 9:27-28){ ครั้งเดียวพอ }

“ตามที่มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียว และหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาฉันใด” ฮบ. 9:27

แนวคิด :
• มนุษย์จะตาย 1 ครั้ง แล้วเข้าสู่การพิพากษา(ข้อ27) … และพบว่าตนทำชั่วมากมาย แล้วจะถูกทิ้งลงในบึงไฟนรก
• พระเยซูสิ้นพระชนม์ 1 ครั้ง แล้วเข้าเฝ้าพระบิดา(ข้อ28)…พิสูจน์ว่าทรงชอบธรรม รับพระราชทานสิทธิอำนาจทั้งในสวรรค์และแผ่นดินโลก
• เราผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ ก็อยู่ในพระองค์ในฝ่ายวิญญาณ…วิญญาณของเราจึงรอดพ้นการพิพากษา และจะได้ครอบครองร่วมกับพระองค์ เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาอีกครั้ง

การประยุกต์ใช้ :
• การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียวก็มากพอสำหรับการชำระบาปของเราทั้งสิ้น
• อย่ายอมให้ บาปในอดีต ความผิดพลาดในอดีต ฟ้องผิดเราอีกต่อไป พระเยซูชำระบาปให้เราหมดทั้งสิ้นแล้ว
• อย่าเลือกดำเนินชีวิตในบาปอีกต่อไป เพราะพระเยซูจ่ายราคาแสนแพงเพื่อเราพ้นการเป็นทาสบาป แต่ไปสมัครเป็นทาสบาปอีกเลย ตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยการพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์จะทรงช่วยให้เราสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ด้วยชีวิตของเรา เมื่อเราถ่อมใจลงพึ่งพาการสอนและการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ยก. 5:1-6){ ระวังตัวให้ดี!!! คนมั่งมี }

“ท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างฟุ่มเฟือยและปล่อยตัว ทั้งยังบำรุงบำเรอจิตใจของท่านไว้เพื่อรอวันถูกฆ่า” ยก. 5:5

แนวคิด :
• “ฟังให้ดีนะ พวกคนมั่งมี …เพราะความทุกข์ที่กำลังจะเกิดกับท่านทั้งหลาย” (ข้อ1)
• พระคัมภีร์ตอนนี้เตือนว่า “คนมั่งมี กำลังจะพบหายนะ”…เราต้องมีเงินเท่าไหร่ ถึงเรียกว่าเป็น “คนมั่งมี”
>>> ไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินที่เรามี “คนมั่งมี” แต่จากบริบทกำลังหมายถึง คนที่ใช้ทรัพย์เงินทองเพื่อตนเองเท่านั้นและคนที่กดขี่ข่มเหงผู้อื่นเพื่อให้ได้เงินทองมาเป็นของตน
• ทรัพย์สมบัติทั้งสิ้นที่มีไม่จีรังยั่งยืน(ข้อ2-3) หน่ำซ้ำมันยังจะเป็นพยานกล่าวโทษคนที่ถือครองมันอีกด้วย หากเขาไม่ได้ใช้มันอย่างที่สมควรจะทำ(ข้อ3)
• การมีเงินทองไม่ผิด แต่ พระคัมภีร์ตอนนี้เตือนสติเกี่ยวกับอันตรายของมัน อยู่ที่
– การได้มาซึ่งเงินทอง…โดยการกดขี่ข่มเหงเอาเปรียบผู้อื่นเหรือไม่?
– การใช้เงินทองที่เราได้มา…เพื่อตัวเองเท่านั้นหรือเปล่า?
(เรื่องเศรษฐีกับลาซาลัส เศรษฐีนั้นไม่ใช้เงินที่มีอยู่เพื่อลาซาลัสผู้น่าสงสารเลย)
• บำเรอ…วันประหาร แปลได้ว่า “ขุนจิตใจไว้ให้อ้วนพี…เพื่อรอวันถูกเชือด” …คนที่ไม่ทรัพย์ของตนที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ก็เป็นดังนั้นแหละ

การประยุกต์ใช้ :
• ไม่สำคัญว่าเราเป็น “คนมั่งมี” หรือ “คนมีมั่งไม่มีมั่ง” ที่สำคัญก็คือ การได้มาซึ่งเงินทองของเราชอบธรรมหรือไม่? และ การใช้เงินทองเของเราเราให้เห็นแก่ตัว ไม่คิดถึงคนอื่นบ้างเลยหรือเปล่า?
• ไม่ว่าเราจนแค่ไหน มีคนจนกว่าเราเสมอ…เราควรเริ่มมองคนที่ด้อยโอกาสกว่าเรา แล้วเริ่มหยิบยื่น น้ำใจ การช่วยเหลือ ไปยังคนเหล่านั้น เพื่อเงินทองที่เรามีอยู่จะไม่เป็นเหตุกล่าวโทษเรา แต่จะเป็นประตูพระพรที่จะนำการอวยพระพรมากมายมาสู่ชีวิตของเรา ในชีวิตนี้และในเมืองสวรรค์

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ฮบ. 9:13-14){ รับใช้พระเจ้า }

“พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ ผู้ได้ทรงถวายพระองค์เองแด่พระเจ้าโดยพระวิญญาณนิรันดร์ ให้เป็นเครื่องบูชาอันปราศจากตำหนิ ก็จะทรงชำระได้มากยิ่งกว่านั้นสักเพียงใด เพื่อให้จิตใจของคนที่หมกมุ่นในการประพฤติที่นำไปสู่ความตาย หันไปรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่” ฮบ. 9:14

แนวคิด :
• เลือดสัตว์ที่ถวายบูชาสามารถชำระกายให้บริสุทธิ์ได้(ข้อ13) ทำให้เขาคนสามารถเข้ามานมัสการ รับใช้พระเจ้า มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ได้
• ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระโลหิตของพระคริสต์ ทำให้จิตวิญญาณของเราบริสุทธิ์ ส่งผลให้จิตใจของเรารับการชำระพ้นจากการประพฤติที่นำไปสู่ความตาย(ข้อ14) คือการพยายามประพฤติให้ตัวเองได้รับความรอดด้วยการกระทำของตนเอง (ฮบ.6:1)
• ดังนั้นเราจึงไม่มีใจฟ้องผิด สามารถเข้ามานมัสการพระเจ้าได้ สามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ และ สามารถรับใช้พระเจ้าได้ ถึงแม้ว่าตัวเราเองยังไม่สามารถทำตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็ตาม

การประยุกต์ใช้ :
• โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ เรารับการอภัยบาปแล้ว เรารับการชำระให้บริสุทธิ์แล้ว เราไม่จำเป็นต้องพยายามทำสิ่งใดเพื่อให้เราพ้นการลงโทษอีก
• ดังนั้น เราควรทำอะไรต่อไปดี?…ทำชั่วต่อไปดีไหม?…อย่าเลยพระเยซูอุตส่าห์ชำระเราให้สะอาดแล้ว อย่าไปทำตัวเปลอะเปลื้อนอีกดีกว่า….งั้นเราก็มาสิ่งดี สิ่งที่พระเยซูชื่นใจ มารับใช้พระเยซูผู้แสนดีของเรากันดีกว่า

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (มก. 1:21-28){ กล่าวด้วยสิทธิอำนาจ }

“คนทั้งหลายก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสอนของพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงสั่งสอนพวกเขาด้วยสิทธิอำนาจ ไม่เหมือนพวกธรรมาจารย์” มก. 1:22

แนวคิด :
• คำสอนของพระเยซู และ พวกธรรมาจารย์
>>> เหมือนกัน คือ สอนพระคำของพระเจ้า เหมือนกัน
>>> แต่ความแตกต่าง คือ สิทธิอำนาจ
• พวกธรรมาจารย์ สอนแบบท่องจำมา ได้อ่านมา สอนโดยอ้างคำพูดคนโน่นคนนี้
• พระเยซู สอนด้วยสิทธิอำนาจของพระเจ้าโดยตรง จนผู้คนสัมผัสได้
>>> ผู้คนจึงอัศจรรย์ใจ (หมายถึง ประทับใจ) ในคำสอนของพระเยซู (ข้อ22)
>>> แต่เมื่อพระเยซู ขับผีออกโดยการสั่งเพียงครั้งเดียว…ผู้คนจึงประหลาดใจ แล้วกล่าวว่า “…ต้องเป็นคำสอนใหม่ที่ประกอบด้วยสิทธิอำนาจแน่ๆ…” (ข้อ27)

การประยุกต์ใช้ :
• ผู้คนจะสัมผัสสิทธิอำนาจของพระเจ้า เมื่อเรากล่าวพระคำของพระเจ้า ออกมาจากภายใน ไม่ใช่แค่ท่องจำหรืออ่านมา ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่เรามีประสบการณ์กับพระวจนะของพระเจ้าในตอนนั้นๆในชีวิตของเรา
• สิทธิอำนาจจากพระเจ้า ไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรู แต่จะนำการเปลี่ยนแปลงมาในทางที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า
• วันนี้ เมื่อเรากล่าวถ้อยคำของพระเจ้า หรือ ส่งต่อข้อความ เกี่ยวกับพระคำของพระเจ้า ขอให้เราระวังอย่าเป็นเพียงธรรมจารย์ผู้ได้อ่านแล้วส่งต่อ ขอให้เราดำเนินตามพระอาจารย์โดยการให้ถ้อยคำเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตของเราแล้วแบ่งปันหรือส่งต่อเป็นพระพรต่อไป แล้วถ้อยคำเหล่านั้นจะมีสิธิอำนาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนได้

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ลก. 8:22-25){ ทำไมจึงกลัวนัก? }

พวกเขาจึงมาปลุกพระองค์ร้องว่า “พระอาจารย์ พระอาจารย์ เรากำลังจะจมน้ำตาย” พระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและคลื่น แล้วคลื่นลมก็หยุดเงียบสงบ ลก. 8:24

แนวคิด :
• ขณะที่สาวกกำลังเผชิญพายุ พระเยซูบรรทมหลับอยู่ในเรือ
• สาวก ทำถูก และ ทำผิด
• สาวกทำถูก ที่มาร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเยซู
• สาวกทำผิด ที่ “กลัว” พวกเขาเลือกเชื่อว่าในทิศทางที่ตรงข้ามกับความไว้วางใจ
o “เรากำลังจะตาย” (ข้อ24)
o “เรากำลังจะจมอยู่แล้ว” (มธ. 8:25)
o “พระอาจารย์ พระองค์ไม่ทรงเป็นห่วงว่าพวกเรากำลังจะพินาศหรือ?” (มก. 4:38)
• เมื่อพระเยซูตื่นขึ้น พระองค์ไม่ได้ตำหนิที่พวกเขามาปลุกพระองค์ แต่ตำหนิที่ “พวกเขากลัว” “พวกเขาละทิ้งความเชื่อวางใจ”
o “ทำไมจึงกลัวนัก? คนศรัทธาน้อย” มธ. 8:26
o “ทำไมพวกเจ้ากลัว? พวกเจ้าไม่มีความเชื่อหรือ?” (มก. 4:40)
o “ความเชื่อของท่านทั้งหลายอยู่ที่ไหน?” ลก. 8:25

การประยุกต์ใช้ :
• เมื่อมีปัญหาอย่าตกใจ รีบนำเรื่องราวนั้นมาร้องทูลต่อพระเยซู
• วันนี้ หากเรากำลังเผชิญพายุใหญ่ ให้เรารีบมาปลุกพระเยซู แน่นอนพระองค์ไม่ได้ทรงหลับอยู่ (สดด. 121:) เพียงแต่ทรงรอให้เรามาเชิญพระองค์ เข้าไปช่วยสงบพายุนั้นเพื่อเรา
• พระเยซูทรงตำหนิ ถึงแม้สาวกทำสิ่งที่ถูกคือมาทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์ เพราะพวกเรา “ไม่มีความเชื่อวางใจในพระองค์” ซึ่งแสดงออกมาด้วยคำพูด ท้อแท้ ตัดพ้อ สิ้นหวัง
• วันนี้ เมื่อเราเข้ามาขอความช่วยเหลือจากพระเยซู จงเข้ามาด้วยความเชื่อ ซึ่งแสดงออกมาเป็นถ้อยคำแห่งความหวัง “โดยพระเยซูฉันจะปลอดภัย” “โดยพระเยซู ฉันจะผ่านมันไปได้” “โดยพระเยซู สิ่งนี้จะกลายเป็นพระพรสำหรับฉัน”
“เราบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือว่า ถ้าเธอเชื่อ ก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า?” ยน. 11:40

หากวันนี้ เผชิญ พายุใหญ่
รีบเร็วไว เข้ามาทูล พระเยซู
ทิ้งความกลัว ยึดความเชื่อ มั่นคงอยู่
เฝ้าคอยดู ผู้ทรงฤทธิ์ มาช่วยเรา

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ยก. 5:13){ ไม่ว่าทุกข์หรือสุข }

“มีผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์หรือ จงให้ผู้นั้นอธิษฐาน มีผู้ใดร่าเริงยินดีหรือ จงให้ผู้นั้นร้องเพลงสรรเสริญ” ยก. 5:13

แนวคิด :
• พระคัมภีร์สอนว่า เมื่อทนทุกข์ จงอธิษฐาน เมื่อร่าเริงยินดี จงร้องเพลงสรรเสริญ
• นั่นก็คือ ไม่ว่ายามทุกข์ หรือ ยามสุข เราสมควรที่จะระลึกถึงพระเยซูอยู่เสมอ ให้พระองค์มีส่วนร่วมกับเราในทุกสถานการณ์ของชีวิต

การประยุกต์ใช้ :
“วันนี้ไม่ว่าสถานการณ์ในชีวิตของเราจะเป็นเช่นไร จงระลึกถึงพระเยซู”

หากผู้ใด กำลังมี ความทุกข์อยู่
ก็จงรู้ ทางออกคือ อธิษฐาน
ถ้าผู้ใด กำลังมี สุขสำราญ
จงขับขาน ร้องสรรเสริญ แด่พระองค์

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ฮบ. 2:11){ พี่น้องกัน }

“เพราะทั้งผู้ชำระให้บริสุทธิ์และคนเหล่านั้นที่ได้รับการชำระ ก็มีพระบิดาองค์เดียวกัน ด้วยเหตุนี้ พระเยซูจึงไม่ทรงละอายที่จะเรียกเขาเหล่านั้นว่าพี่น้อง” ฮบ. 2:11

แนวคิด :
• พระเยซู ทรงเป็นพระเจ้า เต็มด้วยสง่าราศี ใหญ่ยิ่งสูงสุด สูงส่งกว่าบรรดาเหล่าทูตสวรรค์ เทพผู้ครอง ศักดิเทพทั้งสิ้นมากมายนัก และทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า
• พระเยซูไม่ทรงละอายที่จะเรียกเราว่า “พี่น้อง”
• สำหรับผมคงกระดากอายมาก หากผมจะนับพยาธิตัวตืดสักตัวเป็นน้อง แล้วเรียกมันว่า “น้องรัก”
• แต่พระเยซู สูงยิ่ง สูงส่ง มากกว่า เรา มากมายมหาศาล ยิ่งกว่าเมื่อเทียบเรากับพยาธิตัวตืด มากมายนัก….พระเยซูไม่ทรงละอายที่ขะเรียกเราว่า “น้องรัก”
• เราเป็นพี่น้องกับพระเยซู เพราะว่าเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ได้รับเกียรติใหญ่ยิ่ง ได้รับสิทธิพิเศษให้เป็นลูกของพระเจ้าพระบิดา
หมายเหตุ :
– ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ หมายถึง พระเยซู
– คนเหล่านั้นที่ได้รับการชำระ หมายถึง เราทั้งหลายผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซู

การประยุกต์ใช้ :
– เราสมควรอย่างยิ่งที่จะซาบซึ้งพระคุณอันล้นพ้นของพระเจ้า ที่ทรงเมตตาและให้เกียรติเรามากมายถึงเพียงนี้
– เราสมควรภาคภูมิใจ ในเกียรติอันสูงส่งที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่เรานี้ และควรดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่ในโลกนี้ให้สมกับเกียรติยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงประทานให้นี้

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (2คร.4:17-18){ ชั่วคราว หรือ ถาวร }

“เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่ แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์” 2คร. 4:18

แนวคิด :
• ข่าวดี : ความทุกข์ที่เราเจออยู่วันนี้ มันไม่ได้จะคงอยู่ชั่วนิรันดร์
• ข่าวดียิ่งกว่า : พระเจ้าเตรียมสง่าราศีชั่วนิจนิรันดร์ไว้ให้แก่เราแล้ว

การประยุกต์ใช้ :
• วันนี้ อะไรไม่ได้ดังใจ ก็จำไว้ว่า ไม่นานมันก็จะผ่านไปละ
• วันนี้ เราจะลงทุนชีวิตที่เหลือของเรา เพื่อสิ่งใด สิ่งชั่วคราว หรือ สิ่งถาวรนิรันดร์
• วันนี้ เราจะเลือกทำตามใจปรารถนาของตนเองเพื่อความสุขจอมปลอมชั่วคราว หรือ เลือกทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า เพื่อความสุขแท้ชั่วนิรันดร์
• เลือกให้ดี เพื่อเมื่อเราไปสวรรค์แล้ว เราจะไม่ต้องเสียใจที่ไม่ทำเพื่อพระเจ้า ขณะอยู่ในโลกนี้

[[แถม]]
ความทุกข์ยาก เล็กน้อย ที่รับอยู่ เพียงชั่วครู่ ประเดี๋ยวเดียว ก็จางหาย
แต่ศักดิ์ศรี ถาวร อันมากมาย ที่จะได้ นั้นคงอยู่ ชั่วนิรันดร์
จึงไม่ควร เห็นแก่ ที่มองเห็น แต่ควรเน้น สิ่งของ ถาวรนั้น
ยังไม่เห็น แต่ดำรง เป็นนิรันดร์ จงยึดมั่น ดำเนินตาม น้ำพระทัย

(จากภาพประกอบ)
ดอกหญ้าอยู่เพียงไม่กี่วัน ดวงอาทิตย์อยู่นานนับล้านปี
เมื่อดอกหญ้าที่ไร้ค่า ถูกขับด้วยแสงอาทิตย์ กลับดูงดงามยิ่งนัก
ชีวิตชั่วคราวของเรา หากมีศักดิ์ศรีนิรันดร์เป็นแรงผลักดันในการดำเนินชีวิต จะสวยงามงดงามมากสักเพียงใด

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (มธ. 17:24-27){ สิ่งเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่ }

“แต่เพื่อมิให้เขาสะดุด ท่านจงไปตกเบ็ดที่ทะเล เมื่อได้ปลาตัวแรกขึ้นมาก็ให้เปิดปากมัน แล้วจะพบเงินตราเชเขลหนึ่ง จงเอาเงินนั้นไปชำระค่าบำรุงพระวิหารสำหรับเรากับท่านเถิด” มธ. 17:27

แนวคิด :
? ทำไมพระเยซูจึงใช้เปโตรไปตกปลา ?
• เพราะถ้าใช้มัทธิวไป คงตกปลาไม่เป็น เคยแต่เก็บภาษี
? ทำไมพระเยซูจึงยอมเสียค่าบำรุงพระวิหาร ทั้งที่พระองค์มีสิทธิไม่ต้องเสีย ?
• เพราะพระองค์ไม่ต้องการให้คนที่มาเก็บค่าบำรุงนั้นสะดุด

การประยุกต์ใช้ :
• พระเยซูทรงใช้เรา ตามสิ่งที่เรามี และเมื่อเราเริ่มทำตามเรื่องง่ายๆ(ง่ายมากสำหรับเปโตรในการตกปลา) เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในการทำสิ่งง่ายๆนั้น
• พระเยซูวางแบบอย่างแก่เรา ในการไม่ใช้สิทธิทั้งที่มีสิทธิ เพื่อไม่ให้ผู้อื่นสะดุด วันนี้เราอาจจะมีสิทธิทำหรือไม่ทำบางอย่างก็ได้(เป็นสิทธิของเรา คนอื่นไม่เกี่ยว) แต่หากวันนี้เรายอมไม่ใช้สิทธินั้นเพราะเห็นแก่ความรักที่มีต่อพี่น้อง นั่นเป็นการดำเนินตามแนวทางที่พระเยซูวางไว้อย่างชัดเจน
• แม้สิ่งที่ทำนั้นเล็กน้อย แต่มีค่ายิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้า เมื่อเราทำด้วยความรักที่มีต่อพระองค์

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ลก.18:9-14){ ความเหมือนที่แตกต่าง }

ส่วนคนเก็บภาษีนั้นยืนอยู่แต่ไกล ไม่ยอมแม้แต่แหงนหน้าดูฟ้า แต่ตีอกชกตัวกล่าวว่า ‘ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปเถิด’” ลก. 18:13

แนวคิด :
• ฟาริสี และ คนเก็บภาษี
• เหมือนกัน คือ มาอธิษฐานเหมือนกัน
• ต่างกัน คือ ฟาริสี ค่อนทำดีหลายอย่างและภูมิใจในสิ่งที่ได้ทำ , คนเก็บภาษี ทำชั่วมาหลายอย่าง
• เหมือนกัน คือ เป็นคนบาปที่ต้องการอภัยเหมือนกัน
• ต่างกัน คือ ฟารสี ไม่ได้รับการอภัย แต่ คนเก็บภาษีได้

การประยุกต์ใช้ :
– ไม่สำคัญว่า เราจะอธิษฐานได้ดีสักเพียงใด แต่ สำคัญว่าเราถ่อมใจลงมากเพียงใดขณะเมื่ออธิษฐาน
– ไม่สำคัญว่า เราทำดีมาแค่ไหน หรือทำชั่วมามากเพียงใด แต่สำคัญว่า วันนี้เราต้องการรับการอภัยหรือไม่…ถ้าต้องการอย่างจริงใจ พระองค์พร้อมให้อภัยแก่เราเสมอ…พระองค์พร้อมที่จะช่วยเราให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ ในวันนี้ และ เดี๋ยวนี้เลย

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ลก. 12:27-28){ จะกังวลไปทำไม }

“แม้ว่าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้น ซึ่งเป็นอยู่วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟ โอ ผู้ที่มีความเชื่อน้อย พระองค์จะทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหนา”ลก. 12:28

แนวคิด :
• ดอกหญ้าในทุ่งนา ถ้าจะโตและงดงาม ต้องมีออกซิเจนที่เพียงพอ ต้องมีธาตุอาหารที่จำเป็นในการสร้างลำต้น ใบ และดอก ต้องมีการแตกเซลอย่างสมดุลและเหมาะ ฯลฯ กว่าจะได้ออกมาเป็นดอกไม้ 1 ดอก ยากและซับซ้อนมาจน ยังไม่มีมนุษย์คนใดสามารถสร้างดอกไม้ปลอมที่มีชีวิตจริงๆ ได้สำเร็จแม้แต่ดอกเดียว
• เจ้าดอกหญ้านี้ อยู่ได้แค่ วันเดียว แต่ อยู่พระองค์ยังคงบรรจงสร้างถึงเพียงนี้
• แล้วเราละ ที่ต้องดำรงอยู่นิจนิรันดร์ร่วมกับพระองค์ แน่นอนพระองค์จะทรงสร้างเราอย่างงดงามอย่างที่สุด
• พระองค์ทรงสร้างเราผ่านเหตุการณ์ ผ่านสถานการณ์ต่างๆที่ พระองค์อนุญาตให้ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา เพื่อพัฒนาชีวิตของเราในงดงามถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า สมกับเป็นบุตรของพระองค์

การประยุกต์ใช้ :
อย่ากระวนกระวาย จงเชื่อใจพระองค์

[[ แถม ]]
จะกระวน กระวาย ไปทำไม
ดูดอกไม้ ในทุ่งนา งามนักหนา
แม้อยู่ได้ หนึ่งวัน ก็อำลา
ทรงสร้างมา งามกว่า ซาโลมอน
แล้วตัวท่าน ซึ่งต้อง อยู่นิรันดร์
พระองค์นั้น บรรจงสร้าง อย่างแน่นอน
ทรงจัดเตรียม เหตุการณ์ เพื่อจะสอน
อย่าทุกข์ร้อน เพราะทรงทำ เพื่อสร้างเรา

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (มธ.13:11){ เข้าใจข้อความล้ำลึก }

พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ข้อความลึกลับแห่งแผ่นดินสวรรค์ โปรดให้พวกท่านรู้ได้ แต่คนเหล่านั้นไม่โปรดให้รู้” มธ. 13:11

แนวคิด :
– พวกเขาไม่โปรดให้รู้…พวกท่านให้รู้ได้
– พวกเขาที่มีอยู่ก็จะถูกเอาไป…พวกท่านรับเพิ่มเติมให้
– พวกเขา ฟังก็ไม่เข้าใจ ดูก็ไม่เห็น…พวกท่าน เข้าใจและเห็นได้
– พวกเขา หมายถึง มหาชน(ข้อ2) พวกท่าน หมายถึง เหล่าสาวก(ข้อ10)
? อะไรคือความแตกต่าง ที่ทำให้แยก “พวกเขา” และ “พวกท่าน” ออกจากกัน?
ทั้งสองพวก…เป็นยิว เหมือนกัน
ทั้งสองพวก…เป็นมนุษย์ผู้เป็นคนบาป เหมือนกัน
ทั้งสองพวก…เป็นได้รับฟังพระเยซู เหมือนกัน
>>> สิ่งที่แตกต่างคือ พวกเขา ตามพระเยซูแบบไม่เชื่อวางใจในพระเยซู…พวกท่าน ตืดตามแบบเชื่อวางใจในพระเยซู

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ หากเราเป็นคริสเตียนแบบ แต่ทำแบบ “พวกเขา” เราก็จะไม่สามารถเข้าใจข้อความล้ำลึกแห่งแผ่นดินสวรรค์ได้
– การเข้าใจข้อความล้ำลึกแห่งแผ่นดินสวรรค์ ไม่ใช่เพียงแต่ได้ยินหรือได้อ่านเท่านั้น แต่เราต้องถ่อมใจลงมาหาพระเยซู ขอเชิญให้พระวิญญาณทรงช่วยสอนเราให้เข้าใจ ขอเชิญพระวิญญาณคอยเตือนเราตลอด “วันนี้” เพื่อเรายังคง เชื่อฟัง ไว้วางใจ และทำตามทำสอนของพระเยซู ตลอดเวลาที่เรียกว่า “วันนี้”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ยน.10:25-27){ แกะแท้ 100% }

“แต่ท่านทั้งหลายไม่เชื่อเพราะท่านมิได้เป็นแกะของเรา”ยน. 10:26

แนวคิด :
• วิธีสังเกตง่ายๆ ว่าใครเป็นแกะของพระเยซู ใครเป็นแกะของมารที่ทำเนียนมาอยู่ในฝูงแกะของพระเยซู คือ แกะของพระเยซู จะเชื่อในสิ่งที่พระเยซูบอก(ข้อ26)
• และเมื่อเชื่อจริงๆ แกะของพระเยซูเหล่านั้น
>> จะฟังพระเยซู(ข้อ27)
>> จะสนิทกับพระเยซู(ข้อ27)
>> จะดำเนินตามทางที่พระเยซูเดิน(ข้อ27)

การประยุกต์ใช้ :
• วันนี้ หากเราไม่ได้ ใส่ใจอยากฟังพระเยซู ใส่ใจถ้อยของพระเจ้าในพระคำของพระองค์
• วันนี้ หากเราไม่ได้ อยากมีความสัมพันธ์สนิทกับพระเยซู มากพอจนยอมจ่ายราคาบางอย่างเพื่อให้เราได้สนิทกับพระเยซูมากขึ้น
• วันนี้ หากเราดำเนินชีวิต ไม่ใกล้เคียง หรือ ดูเหมือนคนละเส้นทางที่พระเยซูทรงดำเนิน
>>>>>> เป็นไปได้ว่า “ความเชื่อที่เรามีในพระเยซู กำลังมีปัญหา”……ซ่อมความเชื่อด่วน หันกลับมาเชื่อวางใจในพระเยซู อย่างสุดหัวใจ แล้ว ลักษณะแกะแท้ของพระเยซู จะปรากฏในชีวิตของเรา

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ลก. 13:10-17) { พระเยซูเมตตาฉันแน่ }

เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นจึงทรงเรียกและตรัสกับนางว่า “หญิงเอ๋ย เธอได้รับการปลดปล่อยให้พ้นจากโรคของเธอแล้ว” ลก. 13:12

แนวคิด :
• หญิงผู้น่าสงสาร ได้รับพระเมตตาอย่างเหลือล้น
• ในธรรมศาลา ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์พูดหรือแม้แต่ประกอบพิธีใดๆทางศาสนา พวกเธอมีสิทธิ์นั่งอยู่ด้านหลัง แล้วฟังอย่างเดียว คนนี้ไม่เพียงเป็นผู้หญิงแต่เป็นผู้หญิงที่มีผีสิงและผีทำให้เธอหลังโกง มา 18 ปีแล้ว
[หมายเหตุ : โรคที่ผู้หญิงคนนี้เกิดจากมีผีสิง แต่ไม่ได้หมายความว่าโรคทุกชนิดเกิดขึ้นเพราะมีผีสิง]
• ผู้หญิงคนนี้ได้รับพระเมตตาจากพระเยซูเป็นพิเศษ
>>> เธอไม่ได้ร้องขอให้พระเยซูช่วย
>>> ไม่มีใครร้องขอให้เธอ
>>> เธอเป็นคนสำคัญน้อยที่สุด ท่ามกลางคนไม่สำคัญ(พวกผู้หญิง)
>>> วันนั้นเป็นวันสะบาโต ถ้ารักษาเธอวันนั้น อาจมีผู้ใหญ่หลายคนของยิวไม่พอใจ
• แต่พระเยซูทรงเรียกเธอ และ พระองค์ทรงรักษาเธอ…สรรเสริญพระเยซู
• เพราะว่าไม่ว่าเธอจะป่วยมากเพียงใด เธฮก็ยังคงเป็นบุตรสาวของอับราฮัม(หญิงชาวยิว)อยู่ดี

การประยุกต์ใช้ :
• ไม่ว่าเราจะเป็นเช่นไร จะป่วยมากเพียงใด จะอ่อนแอขนาดไหน จะไม่สำคัญเลยขนาดไหนก็ตาม เรายังคงเป็นลูกของพระเจ้า และพระองค์จะทรงเมตตาเราอย่างแน่นอน
พระองค์จะไม่รอช้า พระองค์จะมาช่วยเราทันที ในเวลาของพระองค์ ซึ่งพระองค์รู้ดีที่สุดว่า นั่นเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดสำหรับเราที่จะได้การช่วยกู้
“หญิงเอ๋ย(ชายเอ๋ย) เธอได้รับการปลดปล่อยให้พ้นจากโรคของเธอแล้ว”
สรรเสริญพระเยซู

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ยก. 2:20-26) { เชื่อจริง…ป่าว? }

“คนโฉดเขลาเอ๋ย ท่านต้องการให้พิสูจน์ว่าความเชื่อที่ไม่มีการประพฤตินั้นไร้ผลหรือ?” ยก. 2:20

แนวคิด :
• พระคัมภีร์เรียกคนที่ “คิดว่าตนเองเชื่อ” แต่ ไม่มีการประพฤติที่สอดคล้องกับความเชื่อนั้น ว่า “คนโฉดเขลา” (ข้อ20)
• อับราฮัม เชื่อจริงๆ มากจนกระทั่ง ถวายอิสอัคบุตรของท่านบนแท่นบูชา (ข้อ21)
• ราหับ เชื่อจริงๆ มากจนกระทั่ง เสี่ยงชีวิตต้อนรับและช่วยเหลือผู้สอดแหนมชาวอิสราเอล(ข้อ25)
• เชื่อ แต่ไม่พอจนสำแดงออกมาเป็นการกระทำที่สอดคล้องความเชื่อนั้น…พระคัมภีร์เปรียบว่า เป็น “ความเชื่อตาย” (ความเชื่อศพ) ซึ่งไม่มีทางก่อให้เกิดผลอะไรให้เกิดขึ้นได้เลย (ข้อ26)

การประยุกต์ใช้ :
• วันนี้เราเชื่อจริงๆ มากจนสำแดงออกเป็นการกระทำที่สอดคล้องความเชื่อ หรือว่า เราแค่คิดไปเองว่า “เราเชื่อ” ทั้งที่ไม่ใกล้เคียงสิ่งที่พระคัมภีร์เรียกว่า “ความเชื่อ” เลย
ตัวอย่าง :
• เชื่อว่า “เราเป็นคนชอบธรรมแล้ว เราบริสุทธิ์แล้ว” … เชื่อจริงๆ ก็จะเลิกมัวแต่ท้อแท้ ในความผิดพลาดพลั้งบาป ในความอ่อนแอของตัวเอง แต่จะลุกขึ้นมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยใจชื่นบาน
• เชื่อว่า “พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเรา”…เชื่อจริงๆ เมื่ออธิษฐานจบ ก็จะเลิกกังวล เลิกกลัว เลิกสิ้นหวังหมดกำลังใจ แต่จะดีใจ ชื่นบาน ตื่นเต้นกับคำตอบที่แสนดีที่กำลังออกเดินทางมาหาเราแล้ว
• เชื่อว่า “พระเจ้าจะช่วยฉันให้เกิดผลดีในทุกสิ่ง”…เชื่อจริงๆ ก็จะเลิก บ่น เลิกตัดพ้อ เลิกเครียด เลิกคิดว่า ‘ทำไมฉัน ซวยอย่างงี้วะ!!!” แต่จะขอบคุณพระเจ้าในสถานการณ์ที่กำลังเจอ ยิ้มชื่นบานในวันนี้ เพราะรู้แน่แล้วว่า อีกไม่นานสิ่งนี้จะถูกพระเจ้าเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตของเรา
• ฯลฯ
* โอ้ว…เราช่างดำเนินชีวิต ห่างไกลกับคำว่า “ความเชื่อ” ที่พระคัมภีร์พูดถึงเหลือเกิน…กลับใจด่วน!!!
“แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะไม่เป็นที่พอพระทัยเลย …” ฮบ. 11:6

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ฮบ. 6:12 ) { รับตามสัญญา }

“เพื่อไม่ให้พวกท่านเป็นคนเฉื่อยช้า แต่ให้เลียนแบบคนเหล่านั้นที่โดยทางความเชื่อและความอดทน จึงได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เป็นมรดก” ฮบ. 6:12

แนวคิด
เคล็ดลับการได้รับตามพระสัญญา
• ไม่เฉื่อยช้า :
เฉื่อยช้า ภาษากรีกใช้ว่า “กลายเป็นคนโง่(หรือขี้เกียจ)ในการรับฟัง”(เหมือน ฮบ.5:11) หมายถึง ขี้เกียจทั้งในจิตใจและในการกระทำ ไม่อยากฟังและไม่อยากทำตาม
• ยึดความเชื่อ : ความเชื่อไม่ได้ช่วยให้เราสมควรได้รับตามพระสัญญา ที่เราได้รับนั้นเป็นเพราะพระคุณของพระเจ้า แต่ความเชื่อจะเป็นเส้นทางที่เราเดินไปเพื่อรับตามพระสัญญา ซึ่งรออยู่แล้วที่ปลายทางบนถนนแห่งความเชื่อ
• อดทน : ความอดทนเป็นผลและหลักฐานยืนยันว่าเรายังคงเดินอยู่ในเส้นทางแห่งความเชื่อ
อดทนต่อความยากลำบาก แม้ในช่วงเวลาแห่งการทดลองความเชื่อ เหตุการณ์ไม่เป็นดังที่หวัง ก็ยังคงอดทน รอคอยอย่างเชื่อมั่นในพระสัญญา
(ฮบ. 6:15 เช่นนั้นแหละ เมื่ออับราฮัมได้อดทนคอยแล้ว ท่านก็ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้นั้น)

การประยุกต์ใช้ :
• สิ่งที่พระสัญญาจะเป็นจริงอย่างแน่นอน ดังนั้น
>>> เราควรกระตือรือร้นที่จะรับฟังและกระทำตามทางที่พระองค์แนะนำ
>>> เราควรยึดมั่นความเชื่อในพระสัญญาไว้มั่น ไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างจะเป็นเช่นใดก็ตาม
>>> เราควรอดทน กับสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ในวันนี้ รอคอยอย่างเชื่อมั่นว่า พระสัญญาของพระเจ้าสำหรับเราจะเป็นจริงอย่างแน่นอน

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (ลก. 2:1) { อยู่มาคราวนั้น }

อยู่มาคราวนั้น มีรับสั่งจากจักรพรรดิออกัสตัสให้จดทะเบียนสำมะโนครัวทั่วทั้งแผ่นดิน ลก. 2:1

แนวคิด :
• “อยู่คราวนั้น” = เมื่อวันเวลาที่เหมาะสมทุกอย่างมาถึง แผนการแห่งการช่วยกู้ของพระเจ้าก็เปิดฉากอย่างเป็นทางการ
• ซีซาร์ ออกัสตัส จักรพรรดิองค์แรกของโรมัน ซึ่งปกครอง ตั้งแต่ปี 31 ก.ค.ศ. – ค.ศ. 14 ช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่บ้านเมืองอยู่ในภาวะสงบจากสงคราม ซึ่งเหมาะมากสำหรับการการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์
• ก่อนหน้านี้ อาณาจักรกรีกเคยยิ่งใหญ่ ทำให้ในภูมิภาคแถบนั้น ผู้คนเริ่มสามารถสื่อสารกันได้ด้วยภาษาเดียวกัน คือ ภาษากรีก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแพร่ขยายของข่าวประเสริฐ
• เมื่ออาณาจักรโรมเรืองอำนาจ โรมนิยมสร้างเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางเรือ ดังคำที่ว่า “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” ซึ่งอำนวยความสะดวกอย่างยิ่งต่อการนำข่าวประเสริฐไปยังชนชาติทั้งหลาย
• การจดทะเบียนสำมะโนครัว เป็นการจดรายชื่อของบุคคลลงในบัญชี เพื่อจะรู้จำนวนประชากรและรายได้ของพวกเขา เพื่อนำไปใช้ในการภาษีของอาณาจักรโรมัน ซึ่งสิ่งนี้ชาวยิวรู้สึกคับแค้นใจเป็นอย่างมาก เตรียมจิตใจของพวกเขาให้ยิ่งหิวอยากจะพบพระมาซีฮา ที่พระเจ้าจะส่งมาช่วยพวกเขาตามพระสัญญา

การประยุกต์ใช้ :
• พระเจ้าทรงเป็นผู้วางแผน จัดเตรียม อนุญาต ยับยั้ง แต่งตั้ง ถอดถอน กำหนดทุกสิ่งให้เกิดขึ้นตามแผนการอันล้ำเลิศ ตามพระประสงค์ของพระองค์
และทั้งหมดนี้เพราะพระองค์ทรงรักเรา……… “ถ้าเช่นนั้นเราจะต้องกังวลอะไรอีกเล่า?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน. 8:12) { สว่าง }

พระเยซูตรัสกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งว่า “เราเป็นความสว่างของโลก คนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต” ยน. 8:12

แนวคิด
• พระเยซูเรียกสาวกของพระองค์ว่า “ความสว่างของโลก” (มธ. 5:14 “ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก…”) แต่ความสว่างที่พวกเขามีนั้นเป็นแสงสะท้อนมาจากพระองค์ผู้ทรงเป็นความสว่างแท้
• เมื่อเรานำกระดาษขาว ออกไปวางกลางแดด เราจะพบว่า มีแสงสว่างส่องออกมาจากกระดาษนั้น แต่พอนำกลับเข้ามาในที่ร่ม กระดาษนั้นก็ไม่ส่องแสง
• คนที่ติดตามพระเยซู เป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะไม่ส่องแสงสว่างในชีวิตเหมือนอย่างที่พระเยซูส่องสว่าง
• คนที่คิดว่าตัวเองติดตามพระเยซู แต่ชีวิตเขากำลังเดินในความมืด เขากำลังหลอกตัวเองว่า เขาติดตามพระเยซู(1ยน.1:6) แต่แท้จริงเขาเป็นผู้ครั้งหนึ่งเคยติดตามพระเยซูเท่านั้นเอง
• คนที่เป็นคริสเตียน แต่วันนี้ชีวิตของท่านไม่ได้ส่องแสงสว่าง เป็นไปได้ว่า ท่านอาจจะกำลังถอยห่างไปจากพระองค์ผู้เป็นความสว่าง ทุกทีๆ จนแทบจะไม่มีแสงสว่างส่องออกมาจากท่านอีกต่อไป

การประยุกต์ใช้ :
• วิธีสังเกตว่า วันนี้เราอยู่ใกล้ หรือ ถอยห่างไปจากพระเยซูผู้เป็นความสว่าง ก็คือ ดูว่า วันนี้ชีวิตของเรายังส่องสว่างอยู่หรือไม่
• เดินในความสว่าง = ไม่จงใจเดินในทางบาป เพราะเราเห็นอย่างชัดเจนในความสว่างว่าตัวของเราเปื้อนตรงไหน คนที่เดินในความสว่างจึงรู้ตัวและรีบกลับใจใหม่เสมอ เมื่อเขาเผลอเปื้อนบาป(แต่ในความมืดจะไม่เห็น และไม่รู้ตัว)
• ส่องสว่าง = ชีวิตเป็นพระพร เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ช่วยให้ผู้อื่นไม่เดินสะดุดล้มลง ช่วยให้ผู้อื่นเดินไปในทางที่ถูกต้อง
“กระดาษของใครเริ่มมืด รีบเข้าหาแสงอาทิตย์โดยด่วน!!!”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( วว. 3:7 ) { พระเยซูของฉัน }

“จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองฟีลาเดลเฟียว่า ‘พระองค์ผู้บริสุทธิ์ ผู้ทรงสัตย์จริง ผู้ทรงมีลูกกุญแจของดาวิด ผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีใครปิดได้ ผู้ทรงปิดแล้วจะไม่มีใครเปิดได้นั้น ตรัสดังนี้ว่า” วว. 3:7

แนวคิด
พระเยซูทรงบริสุทธิ์
>>> บริสุทธิ์ (ภาษากรีก “hagios”) แปลว่า แยกออกจากความชั่วและเกลียดชังมันอย่างที่สุด
พระเยซูทรงสัตย์จริง
>>> สัตย์จริง ( He is True) หมายความว่า เป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ [ตรงข้ามกับพระปลอมทั้งหลาย] , พระองค์ตรัสความจริง , พระองค์รักจริง(รักแท้ ) , พระองค์เป็นความสว่างแท้(ยน.1:9) , พระองค์เป็นอาหารแท้(ยน.6:32) , พระองค์ทรงเป็นเถาองุ่นแท้(ยน.15:1)
*พระเยซูทรงถือกุญแจของดาวิด
>>> หมายถึง ทรงสิทธิอำนาจสูงสุด (ไม่ว่าจะเปิด หรือ จะปิด)
(อสย. 22:22 และเราจะวางลูกกุญแจแห่งวังของดาวิดไว้บนบ่าของเขา เมื่อเขาเปิดแล้วก็จะไม่มีใครปิดได้ และเมื่อเขาปิดแล้วก็จะไม่มีใครเปิดได้)
(วว. 1:18 “…เราถือลูกกุญแจทั้งหลายแห่งความตายและแห่งแดนคนตาย)
(กจ. 14:27 …พระองค์ทรงเปิดประตูความเชื่อแก่พวกต่างชาติ)

แถม : สำหรับผู้สนใจแบบลึกซึ้ง
“เปิดแล้วจะไม่มีใครปิดได้” เป็นภาษากรีก ที่ใช้โครงสร้างภาษาของฮีบรู
“เปิดแล้ว” ในภาษากรีกใช้ opening (เป็น present active participle)
“จะปิดได้” ในภาษากรีกใช้ shall shut (เป็น future active indicative)
สังเกตได้ว่าทั้งสอง ไม่ได้เป็นไวยากรณ์ที่สอดคล้องกัน ไม่น่าจะเอามาต่อกันได้ในภาษากรีก แต่เป็นรูปแบบที่พบบ่อยในไวยากรณ์ภาษาฮีบรู
อย่างไรก็ดี มันมีความหมายว่า “พระองค์ผู้ทรงเปิดแบบที่คนอื่นๆปิดไม่ได้”…..เปิดไว้แล้วในวันนี้ ต่อไปภายหน้าก็ไม่มีใครสามารถปิดได้

การประยุกต์ใช้ :
• พระเยซู ทรงเกลียดความชั่ว…เราผู้รักพระเยซู ไม่ควรไปสมัครเป็นลูกน้องมัน
• พระเยซู ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้…เราจะมัวไปหา “รักแท้” “ทางออกแท้” “การช่วยกู้แท้” “ความจริงแท้” “ความสุขแท้” “ความสงบแท้” “ความอิ่มใจแท้” จากที่อื่นอีกทำไมเล่า?…มาหาพระองค์ ใช้เวลากับพระองค์ จดจ่อกับพระองค์กันเถอะ
• พระเยซู ทรงสิทธิอำนาจสูงสุด…สบายแล้วเรา…พระองค์ผู้ทรงรักเราที่สุด เป็นคนคุมเกมส์ทั้งหมดเลย…งานนี้สบายใจได้แล้วเรา…สรรเสริญพระเจ้า !!!

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ลก. 6:43-45) { แสร้งทำเป็นคนดี }

“เพราะว่าจะรู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้ ก็ด้วยผลของมัน เขาทั้งหลายย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อจากต้นไม้มีหนามหรือเก็บผลองุ่นจากต้นระกำ” ลก. 6:44

แนวคิด
• รู้ว่าดีหรือเลว สังเกตได้จากผล
• ใน มธ. 7:15-17 พูดเรื่องเดียวกันนี้ บริยทตอนนั้นพูถึงเรื่องผู้สอนเทียมเท็จ แต่ในบริบทตอนนี้พูดถึงคนหน้าซื่อใจคต(ข้อ42)
• วิธี สังเกต “คนดี” กับ “คนแสร้งทำเป็นดี” (หน้าซื่อใจคต) คือ สังเกตผลแห่งการดำเนินชีวิตของเขา
• สังเกตง่าย จาก สิ่งที่ออกมาจากใจของเขา ซึ่งมักหลุดออกมาทางปาก ไม่ว่าจะพยายามปกปิดได้แนบเนียนแค่ไหน มันก็จะมีหลุดออกมา จนเราสังเกตผลของจิตใจของเขาได้อยู่ดี
• เมื่อพระเจ้า แยกแยะมนุษย์ พระองค์ดูที่จิตใจ
• แต่เนื่องจาก มนุษย์อย่างเราไม่อาจรู้จักใจของคนได้อย่างถ่องแท้ เราจึงสามารถสังเกตคร่าวๆได้จากคำพูดที่หลุดออกมาจากปากของเขา(โดยเฉพาะตอนเผลอ)

การประยุกต์ใช้ :
• เนื่องจาก “จิตใจก็เป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดท