สรุป อพยพ 20

ภาพรวม

  • พระเจ้าประทานบัญญัติ 10 ประการแก่คนอิสราเอล เพื่อให้เขากระทำตาม และได้รับพระพร

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/exodus20-72208

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อพยพ บทที่ 20 เมื่อโมเสสนำประชาชนมาเฝ้าพระเจ้า ที่เชิงภูเขาซีนายแล้ว

พระ​เจ้า​ทรงตรัส​ เรื่องบัญญัติ 10 ประการ ดังต่อ​ไป​นี้
1. ห้าม​มี​พระ​เจ้า​อื่น​ใด​นอก​เหนือ​จาก​พระเจ้า
2. ห้าม​ทำ​รูป​เคา​รพ​สำหรับ​ตน ห้าม​กราบ​ไหว้​หรือ​ปรน​นิบัติ​รูป​เหล่า​นั้น
เพราะพระองค์เป็นพระ​เจ้า​ที่​หวง​แหน ให้​โทษ​ของ​บิดา​ตก​ทอด​ไป​ถึง​ลูก​หลาน​ของ​ผู้​ที่​ชัง​พระองค์​จน​ถึง 3-4 ชั่ว​อายุ​คน แต่​แสดง​ความ​รัก​มั่น​คง​ต่อ​คน​ที่​รักพระองค์ และ​รักษา​บัญ​ญัติ​ของ​พระองค์ จน​ถึง​ 1,000 ​ชั่ว​อายุ​คน
3. ห้าม​ใช้​พระ​นามใน​ทาง​ที่​ผิด
4. จง​ระลึก​ถึง​วัน​สะ​บา​โต ถือ​เป็น​วัน​บริ​สุทธิ์ ​ห้าม​ทำ​งาน​ใดๆ​
5. จง​ให้​เกียรติ​แก่​บิดา​มาร​ดา​ของ​เจ้า เพื่อ​อายุ​ของ​เจ้า​จะ​ได้​ยืน​ยาว​บน​แผ่น​ดิน
6. ห้าม​ฆ่า​คน
7. ห้าม​ล่วง​ประ​เวณี​ผัว​เมีย​เขา
8. ห้าม​ลัก​ขโมย
9. ห้าม​เป็น​พยาน​เท็จ​ใส่​ร้าย​เพื่อน​บ้าน
10. ห้าม​โลภ​บ้าน​เรือน หรือ ​ภรรยา​ หรือ​สิ่ง​ใดๆ ซึ่ง​เป็น​ของ​ของ​เพื่อน​บ้าน

คนอิสราเอล​ทุก​คน​ได้ยิน​เสียง​ฟ้า​ร้อง และ​เสียง​แตร
​ทั้ง​ได้​เห็น​ฟ้า​แลบ​และ​ควัน​ที่​พลุ่ง​ขึ้น​จาก​ภูเขา​นั้น
ก็​กลัว​จน​ตัว​สั่น​

พวก​เขา​จึง​พูดกับ​โมเสส​ว่า ให้โมเสสไป​ฟังพระเจ้า
แล้วมาเล่าให้พวกเขาฟังเถิด แต่​อย่า​ให้​พระ​เจ้า​ตรัส​กับพวกเขาโดยตรงเลย
เกรง​ว่า​พวกเขาจะ​ตาย

โมเสส​จึง​กล่าว​กับ​ประชา​ชน​ว่า อย่า​กลัว​เลย เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​เสด็จ​มา​เพื่อ​ทรง​ลอง​ใจ​พวกเขา เพื่อ​พวก​ท่าน​จะ​ได้​ยำ​เกรง​พระ​องค์ และ​จะ​ได้​ไม่​ทำ​บาป

จากนั้นประชา​ชน​ยืน​อยู่​แต่​ไกล แต่​โมเสส​เข้า​ไป​ใกล้​ความ​มืด​ทึบ​ที่​พระ​เจ้า​สถิต​อยู่​นั้น

พระเจ้าตรัส​กับ​โมเสสให้บอกคนอิสราเอล​ว่า
ห้าม​ทำ​รูป​พระ​ใดๆ ไว้​บูชา​เทียบ​เท่า​กับ​พระเจ้า
ห้าม​ทำ​รูป​พระ​ด้วย​เงิน​หรือ​ทอง​คำ​สำหรับ​ตัว
แต่ให้ใช้ศิลาที่ยังไม่ได้ตกแต่ง ทำเป็นแท่นบูชา เพื่อเผา​เครื่อง​บูชา​ถวายแด่พระเจ้า
และ​พระเจ้าจะ​มา​หาพวกเขาและ​อวย​พรพวกเขา​ใน​ทุก​แห่ง​ที่​พระเจ้า​ให้​ระลึก​ถึง​พระนาม​ของ​พระองค์

1. บัญญัติ 10 ประการ 4 ข้อแรก เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อพระเจ้า 6 ข้อหลังเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อมนุษย์
และทั้ง 10 ข้อ เกี่ยวกับความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา

เพราะพระองค์ทรงรักเรา พระองค์จึงประสงค์ให้เรามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องต่อพระองค์เพื่อเราจะได้รับพระพร
เพราะพระองค์ทรงรักเรา พระองค์จึงประสงค์ให้เรามีความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างถูกต้องเพื่อเราจะเป็นพระพร

2. พระเจ้าตรัสว่า คำแช่งสาปจะตกสู่ลูกหลาน 3-4 ชั่วอายุคน และพระพรจะตกถึงลูกหลาน 1,000 ชั่วอายุคน

เราทุกคนเป็นลูกหลานของโนอาห์ จากโนอาห์มาถึงเรา ประมาณ 6,000 ปี ยังไม่ถึง 1,000 ชั่วอายุคนเลย
นั่นหมายความว่า มนุษย์ทุกคน ไม่ว่าเป็นลูกหลานเหลนโหลนของใครก็ตาม สามารถได้รับพระพรจากพระเจ้าที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษได้ เมื่อเขารักพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์ เหมือนเหล่าบรรพบุรุษแห่งความเชื่อของเขา

ในทางตรงกันข้าม หากใครที่เห็นบรรพบุรุษทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แล้วได้รับรู้ว่าเกิดผลร้ายมากมายสักเพียงใดเพราะการกระทำเหล่านั้น แต่เขายังคงดำเนินไปในทิศทางเดียวกับบรรพบุรุษเหล่านั้น เขาก็จะได้ผลอย่างเช่นเดียวกันกับบรรพบุรุษของเขานั้น

3. การให้เกียรติแก่บิดามารดา จะทำให้ลูกคนนั้น ไปดีมาดี มีชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุข บนแผ่นดินโลก
ดังนั้น ผู้ที่เป็นพ่อแม่ หากท่านรักลูกของท่านจริงๆ
ท่านต้องอย่ายอมให้ลูกไม่ให้เกียรติท่าน เรื่องนี้เป็นไรเป็นกันยอมไม่ได้เด็ดขาด
หากรักลูกจริง จงทำทุกวิถีทาง ที่ไม่ยอมให้ลูก ทำผิดต่อท่านในเรื่องนี้
เพราะหากเรายอมให้เขา ไม่ให้เกียรติพ่อแม่ เรากำลังสนับสนุนเขาให้เปิดประตูแห่งคำแช่งสาปมาสู่ชีวิต

และถ้าเราทำให้เขาให้เกียรติพ่อแม่ เรากำลังหยิบยื่นของขวัญล้ำค่าให้แก่เขา คือการอวยพระพรอย่างเหลือล้นจากพระเจ้า

4. ใน อพย. 20:20 โมเสสบอกกับ​ประชา​ชน​ว่า “อย่า​กลัว แต่จงยำ​เกรง​พระเจ้า และ​จะ​ได้​ไม่​ทำ​บาป”
อย่ากลัวที่จะเข้าหาพระเจ้า นำความอ่อนแอ ความบาปผิดของเรา มาสารภาพต่อพระองค์ แล้วรับการอภัยจากพระองค์
จงยำเกรงพระเจ้า จนไม่กล้าเพิกเฉยต่อพระองค์ ไม่กล้าทำอะไรแบบไม่เกรงใจพระองค์
แล้วทั้งสองการกระทำข้างต้น จะทำให้เราไม่ทำบาปต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนบ้าน

5. พระเจ้าตรัสว่า พระองค์จะ​มา​หาประชากรของพระองค์ และ​อวย​พรพวกเขา​ ใน​ทุก​สถานที่​ที่​พระเจ้า​เลือกไว้ เพื่อให้​ระลึก​ถึง​พระนาม​ของ​พระองค์

สมัยพระคัมภีร์เดิม พระองค์จะกำหนดสถานที่ให้คนอิสราเอล มาหาพระองค์ เช่น พลับพลา หรือ พระวิหาร
แต่ในปัจจุบันนี้ พระองค์กำหนดสถานที่ใหม่ ไม่ใช่ที่เยรูซาเล็ม หรือที่พระวิหารใดๆ
แต่เป็นในจิตวิญญาณของเราทั้งหลาย ซึ่งเป็นที่ทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์
เมื่อใจของเรา เข้าหาพระองค์คราใด เมื่อนั้นเราจะได้รับการอวยพระพรจากพระองค์เสมอ

คำคม

“ บัญญัติของพระเจ้า สำแดงให้เราเห็นว่า พระองค์ทรงรักเรา ”