สรุป อพยพ 39

ภาพรวม

  • เมื่อพวกช่างฝีมือทำเสื้อสำหรับปุโรหิตเสร็จ งานสำหรับการสร้างพลับพลาและอุปกรณ์ต่างๆก็สำเร็จ พวกเขาจึงมอบพลับพลาและของต่างๆนั้นแก่โมเสส

สำหรับคนที่ไม่สะดวกอ่านด้วยตัวเอง ให้ AI อ่านได้ที่นี่ครับ

https://audius.co/drker/exodus39-75119

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อพยพ บทที่ 39 หลังจากพวกช่างฝีมือสร้างแท่น​เครื่อง​บูชา​เผา​ทั้ง​ตัว​, อ่าง​ทอง​สัม​ฤทธิ์ และลาน​พลับพลา แล้ว

พวกเขาก็เย็บเสื้อสำหรับปุโรหิต ตามแบบที่พระเจ้าได้สั่งไว้ทุกประการ
รูปจาก http://www.timewarpwife.com

แล้ว​งาน​ทุก​อย่าง​สำหรับ​พลับ​พลา ก็เสร็จสมบูรณ์ตามที่พระเจ้าได้ทรง​บัญชา​ไว้ทุกประการ

พวก​เขา​จึง​นำ​พลับ​พลาและอุปกรณ์ทุกอย่าง​มา​มอบ​ให้​โมเสส

โมเสส​ก็​ตรวจ​ดู​งาน​ทั้ง​สิ้น​และ​เห็น​ว่า ทุก​สิ่ง​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​บัญชา​โม​เสส​นั้น คน​อิส​รา​เอล​ก็​ทำ​ตามเสร็จ​สิ้น​ทุก​อย่าง โมเสส​จึง​อวย​พร​พวก​เขา

1. ปุโรหิต เป็นภาพเล็งถึง พระเยซูคริสต์ เครื่องแต่งกายต่างๆของปุโรหิต จึงล้วนแต่มีความหมายในฝ่ายวิญญาณสอดคล้องกับสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำทั้งสิ้น

พระเยซูทรงเป็นปุโรหิตของเรา เป็นตัวแทนร้องทูลต่อพระเจ้าเพื่อเราอยู่เสมอ
วันนี้ พระเยซูยังคงอธิษฐานเพื่อเรา เรายังอยู่ในพระทัยของพระองค์เสมอ

2. สิ่งที่พระเจ้าสั่งผ่านโมเสส มาบอกให้คนอิสราเอลทำ
พวกเขาทำตามทุกประการ จนสำเร็จ
ช่างเป็นเรื่องน่าชื่นใจ และเป็นการรำพระพรมหาศาลมาสู่คนอิสราเอล

แต่น่าเสียดายที่อีกไม่นานพวกเขาก็เลิกทำตามที่พระเจ้าสั่ง
หันหลังให้พระพร แล้วเดินทางไปสู่อันตราย

ตราบใดที่เราเชื่อฟัง ทำตามที่พระเจ้าสั่ง เราก็กำลังเดินไปในเส้นทางแห่งพระพร

คำคม

“ เมื่อเชื่อฟัง จะสำเร็จ และได้รับพระพร ”