สรุป ฟีลิปปี 1

ภาพรวม

  • พระธรรมฟีลิปปี เปาโลเขียนถึงคริสตจักรในเมืองฟีลิปปี ซึ่งเขาเป็นผู้ก่อตั้งขึ้น เพื่อหนุนใจให้พวกเขาชื่นชมยินดีท่ามกลางการข่มเหงและความทุกข์ยากลำบากต่างๆ
  • ฟีลิปปี บทที่ 1 เปาโลหนุนใตพี่น้องฟีลิปปี ให้ทำสิ่งที่ดีต่อไป และยืนหยัดในความเชื่อ เปาโลจะอธิษฐานเผื่อพวกเขาต่อไป

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ฟีลิปปี บทที่ 1

เปา​โล​และ​ทิ​โม​ธี ได้เขียนจดหมายถึงคริสตจักร​ใน​เมือง​ฟี​ลิป​ปี ว่า

เปาโลได้อธิษฐานเพื่อพวกเขา​ด้วย​ความ​ยินดี​เสมอ
เพราะ​พวกเขา​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​ข่าว​ประ​เสริฐ ​เรื่อยมา

พระเจ้า ผู้​ทรง​เริ่ม​ต้น​การ​ดี​ไว้​ใน​พวกเขา
จะ​ทรง​ทำ​ให้การดีนั้น​สำ​เร็จ
เพราะพวกเขา​มี​ใจ​รักเปาโล และ​มี​ส่วน​ร่วม​กับเปาโล
ทั้ง​ใน​ยามที่เปาโล​ถูก​คุม​ขัง และ​ใน​การ​ปก​ป้อง​ข่าว​ประ​เสริฐ​

เปาโล​อธิษ​ฐาน ​ขอ​ให้​ความ​รัก​ของ​พวกเขาทวี​ยิ่งๆ ขึ้น
​พร้อม​กับ​ความ​รู้​ และ​ วิจารณ​ญาณ​ทุก​ด้าน
เพื่อพวกเขา​จะ​สัง​เกต​เห็น​ได้​ว่า ​สิ่ง​ใด​ประ​เสริฐ​ที่​สุด
เพื่อ​พวกเขาจะ​ได้​
– เป็น​คน​บริ​สุทธิ์
– เป็น​คน​ไม่​มี​ที่​ติ​ได้ ​ใน​วัน​แห่ง​พระ​คริสต์
– ​เป็น​คน​ที่​เต็ม​บริ​บูรณ์​ ด้วย​ผล​ของ​ความ​ชอบ​ธรรม​
เพื่อ​ถวาย​พระ​เกียรติ​และ​การ​ยก​ย่อง​แด่​พระ​เจ้า

ความทุกข์ยากที่​เกิด​ขึ้น​กับ​เปาโล​นั้น ​เป็น​เหตุ​ให้​ข่าว​ประ​เสริฐ​แผ่​ขยาย​ออก​ไป
และ​พี่​น้อง​ส่วน​มาก ​ก็​เกิด​ความ​มั่น​ใจ​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​
และ​มี​ความ​กล้า​ มาก​ขึ้น​ที่​ จะ​กล่าว​พระ​วจนะ ​โดย​ปราศ​จาก​ความ​กลัว

แม้จะ​มี​บาง​คน​ประ​กาศ​พระ​คริสต์​ ด้วย​ความ​อิจ​ฉา​
จง​ใจ​จะเพิ่ม​ความ​ยาก​ลำ​บาก​แก่เปาโล ​ใน​ระหว่าง​ถูก​คุม​ขัง
แค่เพราะพระ​คริสต์​ได้​ถูก​ประ​กาศ​ไป​ใน​ทุก​ที่ จึง​ทำ​ให้​เปาโล​ยินดี

เปาโล​รู้​ว่า ​โดย​คำอธิษฐานของพี่น้องฟีลิปปี และ​โดย​การ​ช่วย​เหลือ​ของพระวิญญาณบริสุทธิ์
เปาโลจะ​รอด​พ้น ​และจะ​ไม่​ได้​รับ​ความ​ละอาย​ใดๆ เลย

แต่​ไม่ว่าจะเป็น หรือ ต้องตาย
พระ​คริสต์​จะ​ทรง​ได้​รับ​การ​ยกย่อง​สรร​เสริญ ​ใน​ร่าง​กาย​ของ​เปาโล
เพราะ​ว่า​สำ​หรับเปาโล การ​มี​ชีวิต​อยู่​ก็​เพื่อ​พระ​คริสต์
และ​การ​ตาย​ก็​ได้​กำ​ไร

ถ้าต้อง​จาก​ไป​ อยู่​กับ​พระ​คริสต์ นั่น​ประ​เสริฐ​มาก​นัก
แต่ถ้ายังไม่ตาย ก็จะเป็นประโยชน์​มาก​กว่า​สำ​หรับ​พวกเขา

เปาโลขอ​​ให้​พวกเขาดำ​เนิน​ชีวิต​สม​กับ​ข่าว​ประ​เสริฐ​
โดย​ยืน​หยัด​มั่น​คง​ เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน
ร่วม​กัน​สู้​ด้วย​จิตใจ​เดียว​กัน เพื่อ​ความ​เชื่อ​ที่​มา​จาก​ข่าว​ประ​เสริฐ
และ​ไม่​เกรง​กลัว​พวก​ที่​ขัด​ขวาง​เลย

สิ่งเหล่านี้จะ​เป็น​หลัก​ฐาน​แห่ง​ความ​รอด​ของพวกเขา
และ​พระ​เจ้า​จะทรง​ให้​พระคุณ​แก่พวกเขา เพราะ​เห็น​แก่​พระ​คริสต์

1. การที่จะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ ต้องรู้ได้ก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย
ซึ่งรู้ได้จาก การมีความรัก และ มีความรู้ในพระคำของพระเจ้า และ มีการสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนเราผ่านพระคำของพระเจ้า
และทรงทำงานในจิตใจของเรา ให้เราใีความรักของพระเจ้าในชีวิต
แล้วเมื่อเราทำตามการทรงนำของพระองค์ เราก็จะทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย

ดังนั้นเราควรอ่านพระคำของพระเจ้า และพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการดำเนิชีวิตอยู่เสมอ

2. การดำเนินชีวิต สมกับที่เราเชื่อในข่าวประเสริฐ คือ
การที่เรามั่นคงในความเชื่อ
รักกัน ต่อสู้เหมือนคน คนเดียวกัน
ร่วมกันยืนหยัด ในสิ่งที่เชื่อ แม้จะถูกต่อต้านสักเพียงใดก็ตาม

เราผู้เชื่อในข่าวประเสริฐ สมควรดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อนั้น

3. การประยุกต์ใช้ ฟีลิปปี 1 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/36p2W04

คำคม

“ พระเจ้าผู้ทรงเริ่มต้นการดี พระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ ”