สรุป ฟีเลโมน 1

ภาพรวม

  • พระธรรมฟีเลโมน มีเพียงบทเดียว เป็นจดหมายที่เปาโลเขียนถึงฟีเลโมน เพื่อให้เขาให้อภัยโอเนสิมัส ทาสผู้หนีไปจากเขา เพราะบัดนี้โอเนสิมัสได้เป็นพี่น้องในพระคริสต์แล้ว

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ฟีเลโมน บทที่ 1

เปาโลพูดกับฟี​เล​โมน ว่า

เปาโลระ​ลึก​ถึง​ฟี​เล​โมน ใน​การ​อธิษ​ฐาน​อยู่เสมอ
เพราะ​​ความ​รัก​และ​ความ​เชื่อ​ของ​ฟี​เล​โมน ​ที่​มี​ต่อ​พระ​เยซู และ​ต่อ​ธรร​มิก​ชน​ทุก​คน

ความ​รัก​ของฟี​เล​โมน ​ที่มีต่อธรรมิกชนนั้น
ทำ​ให้เปาโล ​มี​ความ​ยินดี​และ​ได้​รับ​การ​ชู​ใจ​อย่าง​มาก

​เปาโลขอร้องฟี​เล​โมน ​เรื่อง​โอ​เน​สิมัส ผู้ที่เปาโลได้นำมาเชื่อพระเจ้า ใน​ระหว่าง​ที่เปาโลถูก​คุม​ขัง​อยู่
เปาโลได้​ส่ง​โอเนสิมัส มาหาฟี​เล​โมน
เพราะไม่​ต้อง​การ​จะ​ทำ​สิ่ง​ใด​ลง​ไป ต่อโอเนสิมัส
​นอก​จาก​ฟี​เล​โมน​จะ​เห็น​ชอบ​ด้วย
เพื่อ​ว่า​ความ​ดี​ของ​ฟี​เล​โมน จะ​ไม่​เป็น​ไป​ด้วย​ความ​ฝืน​ใจ แต่​เป็น​ไป​ด้วย​ความ​เต็ม​ใจ

เมื่อโอเนสิมัสเป็นทาสของฟี​เล​โมน
แต่บัดนี้ เขา​เป็น​พี่​น้อง​ที่​รัก
ดังนั้น​จง​รับ​เขา​ไว้​เหมือน​ที่​รับ​เปาโล
ถ้า​เขา​​เป็น​หนี้​อะไรฟี​เล​โมน เปาโลยินดีที่จะชดใช้ให้

เปาโล​หวัง​ว่า​จะ​กลับ​ไป​หาพี่น้องที่โคโลสี อีก ​ตาม​คำ​อธิษ​ฐาน​ของ​พวกเขา
ดังนั้นขอให้ช่วยเตรียมที่พักไว้ให้เปาโลด้วย

1. ความเชื่อในพระเยซู กับ ความรักที่มีต่อคนของพระองค์ มาคู่กันเสมอ
เมื่ออย่างหนึ่งน้อยลง อีกอย่างก็น้อยลงด้วย
เมื่ออย่างหนึ่งมากขึ้น อีกอย่างก็เพิ่มมากขึ้นด้วย

วันนี้ สิ่งที่ชี้วัดว่า เรามีความเชื่อในพระเยซู มากเพียงใด คือ
วันนี้ เราได้สำแดงความรักต่อพี่น้องในพระคริสต์มากเพียงใด

2. การที่ฟีเลโมน จะทำดีต่อโอเนสิมัส ที่เปาโลรัก ก็เหมือนกำลังทำดีกับเปาโล
ในทำนองเดียวกัน
การที่เราทำดีต่อพี่น้องคริสเตียนที่พระเยซูทรงรัก ก็เหมือนกำลังทำดีต่อพระเยซูนั่นเอง

3. การประยุกต์ใช้ ฟีเลโมน ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/38WLBMS

คำคม

“ จง​ความ​ดี ด้วย​ความ​เต็ม​ใจ ไม่ใช่ด้วย​ความ​ฝืน​ใจ