สรุป มัทธิว 16

ภาพรวม

  • มัทธิว บทที่ 16 พระเยซูเตือนสาวกให้ระวังคำสอนของพวกฟาริสี และทรง​เริ่ม​เผย​แก่​สา​วกถึงการตายและการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

มัทธิว บทที่ 16

พวก​ฟา​ริสี​กับ​พวก​สะ​ดู​สี​มา​ทด​ลอง​พระ​องค์
โดย​ขอ​ให้​พระ​องค์​ทรง​แสดง​หมาย​สำ​คัญ​จาก​ฟ้า​สวรรค์​ให้​เห็น

พระเยซูตรัสว่า
พระเจ้าทรงสำแดงแล้วแต่พวกเขาไม่สังเกต
คน​ใน​ยุค​ชั่ว​ร้าย​และ​ไม่​ซื่อ​สัตย์​ต่อ​พระ​เจ้า​ ชอบ​แสวง​หา​หมาย​สำคัญ
แต่​จะ​ไม่​โปรด​ให้​หมาย​สำ​คัญ​แก่พวกเขา
เว้น​ไว้​แต่​หมาย​สำ​คัญ​ของ​โยนาห์​เท่า​นั้น

เมื่อ​พระ​เยซู​ตรัส​กับพวกสาวก ​ว่า
ให้​สัง​เกต​และ​ระ​วัง​เชื้อ​ของ​พวก​ฟา​ริสี และ​พวก​สะ​ดู​สี​ให้​ดี

พวกเขาคิดว่า พระเยซูตรัส เพราะพวกเขาลืมไม่​ได้​เอา​ขนม​ปัง​มา

พระเยซูตรัสกับพวกเขา ว่า
ช่าง​มี​ความ​เชื่อ​น้อย​จริงๆ
พวกเขาจำ​ไม่​ได้​หรือ​ ที่พระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คน และ 4,000 คน

​พระ​เยซู​เสด็จ​เข้า​​เขต​เมือง​ซี​ซา​รี​ยา​ฟี​ลิป​ปี ทรงถามสา​วก​ ว่า
“คน​ทั่ว​ไป​พูด​กัน​ว่า​บุตร​มนุษย์​เป็น​ใคร?”

พวกเขาตอบ​ว่า
มีความเห็นหลากหลาย ได้แก่บอกว่าเป็น ​ยอห์น​ผู้​ให้​บัพ​ติศ​มา ​เอลี​ยาห์ ​เย​เร​มีย์ หรือ​คน​หนึ่ง​ใน​ผู้​เผย​พระ​วจนะ”

พระเยซูถาม ว่า “แล้ว​พวก​ท่าน​ว่า​ เรา​เป็น​ใคร?”

​เป​โตร​ ​ตอบ​ว่า
“พระ​องค์​เป็น​พระ​คริสต์​ พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า​ ผู้​ทรง​พระ​ชนม์​อยู่”
พระเยซู​ตรัส​ ​ว่า
“ซีโมน​ ท่าน​ก็​เป็น​สุข เพราะพระ​บิดาใน​สวรรค์​ทรง​เปิด​เผย​ สิ่งนี้ให้​ท่านทราบ
​ท่าน​คือ​เป​โตร และ​บน​ศิลา​นี้ เรา​จะ​สร้าง​คริสต​จักร​ของ​เรา​ไว้
และ​พลัง​แห่ง​ความ​ตาย ​จะ​มี​ชัย​ต่อ​คริสต​จักร​ไม่​ได้
เรา​จะ​มอบ​ลูก​กุญ​แจ​ต่างๆ แห่ง​แผ่น​ดิน​สวรรค์​ให้​ไว้​แก่​ท่าน
สิ่ง​ใด​ที่​ท่าน​กล่าว​ห้าม​ หรือกล่าว​อนุ​ญาต​ใน​โลก
สิ่ง​นั้น​ก็​จะ​ได้​รับการห้าม หรือการ​อนุ​ญาต​ใน​สวรรค์”

ตั้ง​แต่​เวลา​นั้น​มา พระ​เยซู​ทรง​เริ่ม​เผย​แก่​สา​วก ว่า
พระ​องค์​จะ​ต้อง​เสด็จ​ไป​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม และ​ต้อง​ทรง​ทน​ทุกข์​ทร​มาน​หลาย​ประ​การ
และ​ทรง​ถูก​ประ​หาร​ชีวิต แต่​ใน​วัน​ที่​สาม​พระ​องค์​จะ​ทรง​เป็น​ขึ้น​มา​ใหม่

เป​โตร กล่าว ว่า
“อย่า​ให้​เป็น​เช่น​นั้น จะ​ให้​เหตุ​การณ์​เช่น​นี้​เกิด ​ไม่​ได้”

พระองค์ตรัส​กับ​เป​โตร​ ว่า
“จง​ไป​ให้​พ้น เจ้า​ซา​ตาน เจ้า​เป็น​เครื่อง​กีด​ขวาง​เรา​
เพราะ​เจ้า​ไม่​ได้​คิด​อย่าง​พระ​เจ้า แต่​เจ้า​คิด​อย่าง​มนุษย์”

พระ​เยซูตรัส​กับ​สา​วก​ ​ว่า
คนที่​จะ​ติด​ตามพระเยซู ต้อง​ปฏิ​เสธ​ตน​เอง รับ​กาง​เขน​ของ​ตน​แบก​และ​ตาม​พระเยซู
​ใคร​ต้อง​การ​จะ​เอา​ชีวิต​รอด คน​นั้น​จะ​เสีย​ชีวิต
แต่​ใคร​ยอม​เสีย​ชีวิต​เพราะ​เห็น​แก่​พระเยซู ​จะ​ได้​ชีวิต​รอด

เมื่อ​พระเยซู​จะ​เสด็จ​มา​ด้วย​พระ​รัศมี พร้อม​ด้วย​บรร​ดา​ทูต​สวรรค์
แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​ตอบ​แทน ​แต่​ละ​คน​ตาม​การ​กระ​ทำ​ของ​เขา

1. การดำเนินชึวิตคริสเตียนต้องระวัง ที่จะไม่สนใจแต่เพียงพิธีกรรมภายนอกเท่านั้น
เพราะสิ่งเหล่านั้คนเห็นได้ง่าย และเมื่อทำแล้วเรามักได้รับคำชื่นชมจากพี่น้องในคริสตจักร
สิ่งที่ต้องสนใจ คือ ท่าทีในการยำเกรงพระเจ้า ที่ออกมาจากข้างใน
ยำเกรงและเชื่อฟังพระองค์ ทั้งเวลาที่มีคนเห็นและคนไม่เห็น

2. โดยคำเทศนาของเปโตร คริสตจักรแรกในโลกได้เกิดขึ้น โดยการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
และคริสตจักรนั้นได้ขยายเพิ่มพูนเรื่อยมาจนทุกวันนี้
คริสตจักรเป็นไปตามที่พระเยซูคริสต์ ได้สัญญาไว้ คือ
มีสิทธิอำนาจกล่าวห้าม หรือกล่าวอนุญาต การเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆได้

ได้เวลาแล้วที่คริสตจักรในประเทศไทย จะลุกขึ้นมารับผิดชอบต่อประเทศ
โดยการอธิษฐานด้วยสิทธิอำนาจ อนูญาตให้สิ่งดีเกิดขึ้นในประเทศไทย
และไม่อนุญาตให้สิ่งชั่วร้ายทวีขึ้นในแผ่นดินของเรา


3. การประยุกต์ใช้ มัทธิว บทที่ 16 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2MpBA3N

คำคม

“ ได้สิ่งของสิ้นทั้งโลก แต่ต้องพินาศในบึงไฟนรก จะเป็นประโยชน์อะไร ”