สรุป ยอห์น 17

ภาพรวม

  • ยอห์น บทที่ 17 พระเยซูทรงอธิษฐานต่อพระบิดา เพื่อพวกสาวกและทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซู เพราะเชื่อคำประกาศของพวกเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ยอห์น บทที่ 17
พระเยซู​แหงน​หน้าขึ้น​ดู​ฟ้า​ และ​ตรัส​ว่า

ข้า​แต่​พระ​บิดา
ถึง​เวลา​แล้ว ขอ​โปรด​ให้​พระ​บุตร​ของ​พระ​องค์​ได้​รับ​เกียรติ
เพื่อ​​ถวาย​พระ​เกียรติ​แด่​พระ​องค์

พระ​องค์ให้​พระ​บุตร​มี​สิทธิ​อำ​นาจ​ เหนือ​มนุษย์​ทั้ง​สิ้น
เพื่อ​ให้​​ชีวิต​นิรันดร์​ แก่​คน​ที่​พระ​องค์​ทรง​มอบไว้

​ชีวิต​นิรันดร์ คือ ​การ​ที่​พวก​เขา​รู้​จัก​​พระ​เจ้า​เที่ยง​แท้​องค์​เดียว และ​รู้​จัก​พระ​เยซู​คริสต์​

ข้า​พระ​องค์​ถวาย​พระ​เกียรติ ​แด่​พระ​องค์​
ด้วยการ​ทำกิจของพระองค์ ​จนสำ​เร็จ​

​คน​ที่​พระ​องค์ทรง​มอบไว้​ ได้​เป็น​ของ​พระ​องค์​แล้ว
พวกเขา ​ได้รับและ​ปฏิ​บัติ​ตาม​พระ​ดำรัส​ของ​พระ​องค์​แล้ว
พวกเขา เชื่อ​แล้ว​ว่า​ พระ​องค์​ทรง​ใช้​ข้า​พระ​องค์​มา

ข้า​พระ​องค์​อธิษ​ฐาน​เพื่อ​พวก​เขา
พวกเขา เป็น​ของ​ข้า​พระ​องค์​ และ​เป็น​ของ​พระ​องค์
และ​ข้า​พระ​องค์​ได้​รับ​เกียรติ​ใน​ตัว​พวก​เขา

ขอ​พระ​องค์ ​ทรง​พิ​ทักษ์​รัก​ษา​พวกเขา
เพื่อพวกเขา​จะ​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน
​เหมือน​อย่าง ​ข้า​พระ​องค์​กับ​พระ​องค์

ข้า​พระ​องค์​กล่าว​ถึง​สิ่ง​เหล่า​นี้​ใน​โลก
เพื่อ​ให้พวกเขา​ได้​รับ​ความ​ชื่น​ชม​ยินดี​ของ​ข้า​พระ​องค์ ​อย่าง​เต็ม​เปี่ยม

​โลก​นี้​เกลียด​ชังพวกเขา
เพราะ​พวกเขา​ไม่​ใช่​ของ​โลก
ขอทรง​ให้​ปก​ป้องพวกเขา​ไว้​ให้​พ้น​จาก​มาร​ร้าย

ขอ​ทรง​แยก​พวก​เขา​ให้​บริ​สุทธิ์ ​ด้วย​ความ​จริง
พระ​วจนะ​ของ​พระ​องค์​ เป็น​ความ​จริง

ข้า​พระ​องค์​​ ใช้​พวก​เขา​ไป​ใน​โลก​
เหมือนอย่างที่พระองค์ ใช้ข้าพระองค์เข้ามาในโลก

ข้า​พระ​องค์อธิษฐาน ​เพื่อ​ทุก​คน​ที่​วาง​ใจ​ใน​ข้า​พระ​องค์​ เพราะ​ถ้อย​คำ​ของ​พวก​เขา
เพื่อ​พวก​เขา​ จะ​ได้​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน
เพื่อ​พวก​เขา​ จะ​ได้​อยู่​ใน​พระ​องค์​ และ​ใน​ข้า​พระ​องค์​ด้วย
เพื่อ​โลก​ จะ​ได้​เชื่อ​ว่า​ พระ​องค์​ทรง​ใช้​ข้า​พระ​องค์​มา

ข้า​พระ​องค์​ ได้มอบเกียรติ ​ให้​แก่​พวก​เขา
เพื่อ​พวก​เขา​จะ​ได้​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน

ข้า​พระ​องค์​อยู่​ใน​พวก​เขา ​และ​พระ​องค์​อยู่​ใน​ข้า​พระ​องค์
เพื่อ​พวก​เขา​จะ​ได้​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน​อย่าง​สม​บูรณ์
เพื่อ​โลก​จะ​ได้​รู้​ว่า ​พระ​องค์​ทรง​ใช้​ข้า​พระ​องค์​มา
และ​พระ​องค์​ทรง​รัก​พวก​เขา

ขอให้พวกเขาอยู่​กับ​ข้า​พระ​องค์​ ใน​ที่​ที่​ข้า​พระ​องค์​อยู่​นั้น
เพื่อ​พวก​เขา​จะ​ได้​เห็น​ศักดิ์​ศรี​ของ​ข้า​พระ​องค์​ ซึ่ง​ทรง​ประ​ทาน​แก่​ข้า​พระ​องค์

พวกเขารู้​ว่า​ พระ​องค์​ทรง​ใช้​ข้า​พระ​องค์​มา
ข้า​พระ​องค์​ ทำ​ให้​พวก​เขา​รู้​จัก​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์ และ​จะ​ทำ​ให้​เขา​รู้​อีก
เพื่อ​ความ​รัก​ที่​พระ​องค์​ จะ​อยู่​ใน​เขา
และ​ข้า​พระ​องค์​อยู่​ใน​เขา

1. คำอธิษฐานของพระเยซู เน้นไปที่การถวายพระเกียรติแด่พระบิดา
และการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหว่าง ผู้เชื่อ+ผู้เชื่อ+พระเยซู+พระบิดา

พระเยซู ใช้ชีวิตในโลกนี้เพื่อถวายเกียรติแด่พระบิดา
เราผู้อยู่ในพระเยซู ก็ควรใช้ชีวิตในโลกนี้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเยซู

และเราควรเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน กับพี่น้อง
เพราะพวกเราอยู่ในพระเยซูด้วยกัน
พระเยซูสัมพันธ์แนบแน่นกับพระบิดา
เราก็ควรมีความเป็นนำ้หนึ่งใจเดียวกันอย่างยิ่ง

และเราเองก็ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิมสนม
เหมือนอย่างที่พระเยซูและพระบิดามีความสัมพันธ์ต่อกัน

2. ความจริงแห่งพระ​วจนะ​ของ​พระเจ้า จะช่วย​แยกเรา ​ให้​บริ​สุทธิ์ ​ให้ดำเนินชีวิตแตกต่างกับคนแห่งโลกนี้
ดังนั้นคริสเตียนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้า
เพื่อจะเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตสมกับเป็นผู้ที่บริสุทธิ์แล้ว

3. การประยุกต์ใช้ ยอห์น บทที่ 17 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2xL4YrM

คำคม

“ ยิ่งสนิทกับพระเยซู ยิ่งมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ”