สรุป สดุดี 110

ภาพรวม

  • ดาวิดแต่งสดุดีบทนี้เพื่อพยากรณ์ถึงพระมาซีฮา กษัตริย์ผู้จะเสด็จมาครอบครองโลก(พระคริสต์)

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 110 พระมาซีฮา(พระเยซู)จะเสด็จมาครอบครองโลกนี้

ดาวิดกล่าวว่า
พระเจ้าตรัส​กับ​กษัตริย์​ของ​ข้าพ​เจ้า​ว่า
“จง​นั่ง​ที่​ขวา​มือ​ของ​เรา จน​กว่า​เรา​จะ​ทำ​ให้​ศัตรู​ของ​เจ้า​เป็น​แท่น​รอง​เท้า​ของ​เจ้า”

ท่าน​จง​ครอบ​ครอง​ท่ามกลาง​ศัตรู​ของ​ท่านเถิด
ชน​ชาติ​ของ​ท่าน​จะ​เต็ม​ใจ​ถวาย​ตัวแด่ท่าน
พระเจ้าจะทรงให้ท่าน​เป็น​ปุโร​หิต​เป็น​นิตย์ ตาม​อย่าง​เมล​คี​เซ​เดค
พระเจ้าจะทรงสนับสนุน​ท่าน
ท่านจะ​บด​ขยี้​บรร​ดา​พระรา​ชา ใน​วัน​แห่ง​ความ​กริ้ว
ท่านจะ​ทรง​พิพาก​ษา​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ
พระเจ้าจะจัดเตรียมทุกอย่างให้ท่าน จน​มี​ชัย​ชนะ

1. ใน ลก. 20:41-44 พระเยซูยกสดุดีบทนี้ เพื่อถามพวกยิวว่า
พระคริสต์จะมาจากเชื้อสายของดาวิดได้อย่างไร ในเมื่อดาวิดเรียกพระคริสต์ว่า “กษัตริย์​ของ​ข้าพ​เจ้า”

ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พระคริสต์ยิ่งใหญ่กว่าดาวิด และดำรงอยู่ก่อนดาวิด
นั่นก็คือ พระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า ผู้ดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาล นั่นเอง

2. ดาวิดพยากรณ์ว่า
“พระคริสต์จะครอบครองท่ามกลางศัตรู”
เราซึ่งเคยเป็นศัตรูกับพระเจ้า บัดนี้ได้มาเป็นประชากรของพระองค์
(คส. 1:21 และ​เมื่อ​ก่อน​นี้​พวก​ท่าน​ถูก​ตัด​ขาด​จาก​พระ​เจ้า และ​เป็น​ศัตรู​ใน​ใจ​โดย​การ​ทำ​ชั่ว​ต่างๆ)

“ประชากรของพระคริสต์จะเต็มใจถวายตัวแด่พระคริสต์”
เราผู้เป็นประชากรของพระเจ้า เต็มใจมอบถวายชีวิตของเราแด่พระองค์ผู้ทรงรักเราอย่างที่สุด

“พระคริสต์จะเป็น​ปุโร​หิต​เป็น​นิตย์ ตาม​อย่าง​เมล​คี​เซ​เดค”
เมลคีเซเดด เป็นตัวแทนของพระเจ้าซึ่งอวยพรแก่อับราฮัม(ปฐก.14)
ปกติปุโรหิตต้องมาจากเผ่าเลวี แต่เมลคีเซเดคไม่ใช่เผ่าเลวี (ตอนนั้นเลวียังไม่เกิดเลย)
พระคริสต์ก็เช่นกับ จะเป็นปุโรหิตของพระเจ้า ที่ไม่ได้มาจากเผ่าเลวี
แต่มาจากเผ่ายูดาห์ เผ่าของดาวิด

คำพยากรณ์ต่างๆที่กล่าวถึงพระเยซู ถ้าเราสังเกตดูให้ดี
คนในสมัยนั้นไม่มีทางเข้าใจได้ จนกว่าจะเกิดขึ้นเป็นจริงแล้ว

วันนี้ก็เช่นกัน พระสัญญาของพระเจ้าทั้งหลาย เราไม่สามารถเข้าใจ
หรือจินตนาการได้ว่า จะเกิดขึ้นได้อย่างไร
แต่ในที่สุดมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

คำคม

“ พระคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าของเรา เราจะไม่กลัวสิ่งใด ”