สรุป สดุดี 138

ภาพรวม

  • ดาวิดแต่งสดุดีบทนี้เพื่อ​ขอบ​พระ​คุณ​และ​การ​สรร​เสริญ​พระ​เจ้า ที่ทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลำบาก

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 138 พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและอุดมด้วยความรักมั่นคง

ข้า​แต่พระเจ้า ข้า​พระ​องค์​จะ​ยก​ย่อง​พระ​องค์​ด้วย​สุด​ใจ และ​จะ​ร้อง​เพลง​สดุดียกย่องแด่​พระ​องค์
เพราะความ​รัก​มั่น​คง​และ​ความ​ซื่อ​สัตย์​ของ​พระ​องค์

ใน​วัน​ที่​ข้า​พระ​องค์​ร้อง​ทูล พระ​องค์​ได้​ทรง​ตอบ​
พระ​องค์​ทรง​ประทานความ​กล้า​หาญแก่​จิต​ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์

พระ​ราชา​ทั้ง​สิ้น​แห่ง​แผ่น​ดิน​โลก​จะ​ยก​ย่องและร้องบทเพลงแด่​พระ​องค์
เพราะ​พวกเขาได้​ยิน​พระ​ดำรัส​ของ​พระ​องค์
เพราะ​พระ​สิริ​ของพระองค์​นั้น​ใหญ่​ยิ่ง
เพราะ​แม้​พระองค์สูง​ส่ง ​ก็ยัง​ทรง​ดูแล​คน​ต่ำ​ต้อย

แม้​ข้า​พระ​องค์​เดิน​อยู่​กลาง​ความ​ยาก​ลำ​บาก
พระ​องค์ก็​ทรง​รักษา​ชีวิต​ข้า​พระ​องค์​ไว้
พระ​องค์​ทรงต่อ​ต้าน ความ​กริ้ว​ของ​ศัตรู​ของ​ข้า​พระ​องค์ และ​​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​ให้​รอด
พระองค์​จะ​ทรง​ให้​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​องค์​สำ​เร็จ​เพื่อ​ข้า​พระ​องค์

ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ดำ​รง​เป็น​นิตย์
ขอ​อย่า​ทรง​ละ​ทิ้ง​ผล​งาน​แห่ง​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์

1. ในยามทุกข์ยาก ดาวิด​ร้อง​ทูลต่อพระเจ้า
พระ​องค์​ทรง​ตอบ​ดาวิด โดย​ประทานความ​กล้า​หาญแก่​จิต​ใจ​ของเขา

บ่อยครั้งเมื่อร้องทูลต่อพระเจ้า พระองค์ขจัดปัญหาออกไป อย่างอัศจรรย์
บางครั้งพระองค์ไม่ได้ขจัดปัญหาออกไปในทันที
แต่ประทานกำลังแก่เรา ในการเอาชนะปัญหานั้นได้อย่างอัศจรรย์

2. แม้​พระเจ้าทรงสูง​ส่ง ​ก็ยัง​ทรง​ดูแล​คน​ต่ำ​ต้อย
ทรงช่วยกู้เขา ทรงปกป้องเขาไว้

ไม่ว่าเราต่ำต้อยสักเพียงใดในสายตาของมนุษย์
เราก็มีค่ายิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้า
ถ้าเรามาหาพระองค์ด้วยจริงใจ พระองค์ไม่มีวันปฏิเสธเรา

3. เพราะความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระเจ้า​ดำ​รง​เป็น​นิตย์
ดังนั้นพระองค์จะไม่มีวันหมดรักเรา และพระองค์ไม่มีวันที่จะทอดทิ้งเรา

คำคม

“ พระเจ้าจะทรงช่วยเราพ้นความยากลำบาก ด้วยวิธีของพระองค์ ไม่ใช่ของเรา ”

สรุป สดุดี 131

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้อธิษฐานต่อพระเจ้าว่าจะหวังใจและวางใจในพระองค์ตลอดไป

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 131 บทเพลงแห่ขึ้น กล่าวว่า ขอวางใจในพระเจ้าตลอดไป

ข้า​แต่​พระเจ้า ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์มิ​ได้​ยโส
ข้า​พระ​องค์​มิ​ได้​ไป​ยุ่ง​กับ​เรื่อง​เกิน​ตัว​ของ​ข้า​พระ​องค์

แต่​ข้า​พระ​องค์​ได้​สงบ​ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์
อย่าง​เด็ก​ที่​หย่า​นม​แล้ว​สงบ​อยู่​ที่​อก​มาร​ดา​ของ​ตน

อิส​รา​เอล​เอ๋ย จง​หวัง​ใน​พระเจ้า ตั้ง​แต่​บัด​นี้​สืบ​ไป​เป็น​นิตย์

1. คนที่ถ่อมตัวลง จนรู้ความจริงว่า ตนเองไม่สามารถทำอะไรได้เลย
จะวางใจในพระเจ้าได้อย่างจริงใจ
เพราะเขารู้ตัวดีว่า ในเมื่อทำอะไรไม่ได้ จึงไม่ต้องทำอะไร
เหลือทางเดียว คือ อธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า
แล้วไว้วางใจในพระองค์

คนที่ยโส คิดว่าตนเองมีปัญญาจะแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยตนนเอง
จึงไม่สามารถเกิดท่าที ถ่อมใจจนวางใจเช่นนี้ได้

วันนี้ เรากำลังยโสเกินไปหรือเปล่า?

2. เด็กที่หย่านมแล้ว เมื่อนอนที่อกแม่ เขาจะไม่ต้องดิ้นรนเพื่อจะหานมจากอกแม่
เพราะเขารู้ว่า ที่นั่นเขาไม่ต้องทำอะไร หรือดิ้นรนอะไร เพียงแค่นอนพักอย่างสงบเท่านั้นเอง
คนที่อธิษฐานมอบเรื่องราวของเขาไว้กับพระเจ้า
แล้ววางใจในพระองค์ ก็จะเป็นเช่นนั้น

เขารู้ว่า เขาไม่ต้องดิ้นรนอะไรอีกแล้ว
เขาขอพักอย่างสงบในพระทรวงของพระบิดา แล้วทุกอย่างจะดีเอง

คำคม

“ ผู้วางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริง จะพบการพักสงบที่แท้จริง ”