สรุป สดุดี 149

ภาพรวม

  • ผู้แต่งสดุดีบทนี้สรรเสริญพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงดีต่ออิสราเอล ดังนั้นอิสราเอลสมควรร้องเพลงเทิดทูนพระเจ้าด้วยความยินดี

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 149 ประชากรของพระเจ้า จงเปรมปรีดิ์ในพระเจ้า

ฮาเลลูยา สรร​เสริญ​พระเจ้า
จง​ร้อง​เพลง​บท​ใหม่​ถวาย​พระเจ้า ​ใน​ที่​ชุม​นุม​ของ​ผู้​จงรัก​ภักดี
ให้​อิส​รา​เอล​ยินดี​เปรมปรีดิ์ใน​ผู้​สร้าง​ของพวก​เขา
ให้​พวก​เขา​สรร​เสริญ​พระ​องค์​
ด้วย​การ​เต้น​รำ ด้วยการร้อง​เพลง​สดุดี​ และด้วยเครื่องดนตรีทั้งหลาย

เพราะพระเจ้า​ทรง​ปรีดี​ใน​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์
พระ​องค์​ประ​ทาน​ชัย​ชนะ​ ​แก่​คน​ที่​ถ่อม​ใจ
ให้​ผู้​จงรัก​ภักดี​ยินดี​ใน​เกียรติ​นี้
และ​ร้อง​เพลง​ด้วย​ความ​ยินดี​เทิด​ทูน​พระ​เจ้า​​ของ​พวก​เขา

ขอ​ให้​​ผู้​จงรัก​ภักดี​ลงโทษ​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ ​
ตาม​คำ​พิพาก​ษา​ที่​บัน​ทึก​ไว้​แล้ว

ฮาเลลูยา

1. พระเจ้าทรงแสนดีต่อเรา สิ่งที่เราไม่อาจตอบแทนพระคุณของพระเจ้าได้เลย
คงได้เพียงแต่ สรรเสริญพระเจ้าและชื่นบานกับสิ่งที่พระองค์ทรงประทานแก่เรา

วันนี้เราชื่นชมและสรรเสริญพระเจ้า ในสิ่งที่พระองค์ประทานแก่เราแล้ว
หรือบ่น หรือท้อแท้ใจ กับสิ่งที่พระองค์ยังไม่ได้ประทานให้แก่เรา?

2. พระเจ้า​ทรง​ปรีดี​ใน​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์
สิ่งที่เราทำแด่พระองค์ด้วยจริงใจ มีค่ายิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้า
ไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานต่อพระองค์ การร้องเพลงสรรเสริญพระองค์
หรือการปรนนิบัติรับใช้พระองค์ด้วยวิธีใดๆ

วันนี้เราได้ทำให้พระเจ้าชื่นใจล้วนหรือยัง?

3. พระเจ้า​ประ​ทาน​ชัย​ชนะ​ ​แก่​คน​ที่​ถ่อม​ใจ
วิธีที่จะมีชัยเหนือทุกปัญหา ทุกสถานการณ์ ก็คือ
ถ่อมใจลง ต่อจำเพาะพระพักตร์ของพระเจ้า
ร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์ อย่างถ่อมใจ

คำคม

“ พระเจ้าชื่นใจ เมื่อเราชื่นชมในสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานแก่เรา ”