สรุป สดุดี 26

ภาพรวม

  • ดาวิดอธิษฐานขอพระเจ้าทรงประทานความเป็นธรรมให้แก่เขา เพราะเขาวางใจในความรักมั่นคงของพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 26 พระเจ้าทรงสำแดงความสัตย์ซื่อของพระองแก่ผู้ที่ซื่อสัตย์

ดาวิดอธิษฐานต่อพระเจ้า ว่า

ข้า​แต่​พระเจ้า ขอ​ประทาน​ความ​เป็น​ธรรม​แก่​ข้า​พระ​องค์
เพราะ​ข้า​พระ​องค์​ดำ​เนิน​อยู่​ใน​ความ​ซื่อ​สัตย์ และ​ได้​วาง​ใจ​ใน​พระเจ้า ข้า​พระ​องค์​จะ​ไม่​หวั่น​ไหว
ขอ​ทรง​พิสูจน์​ข้า​พระ​องค์ ขอ​ทรง​ทด​สอบ​จิต​และ​ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์​เถิด
เพราะ​ข้าพระองค์มั่นใจในความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​

ข้า​พระ​องค์​มิ​ได้เข้าร่วม​กับ​คน​​อธรรม
ข้า​พระ​องค์​ชำระ​มือ​เพื่อ​แสดง​ความ​บริ​สุทธิ์(ฉธบ. 21:6-7)
และ​บอก​เล่า​ถึง​การ​อัศ​จรรย์​ทั้ง​สิ้น​ของ​พระ​องค์

ข้า​พระ​องค์​รัก​พระ​นิ​เวศ​​ของ​พระ​องค์
ขอ​อย่า​ทรง​กวาด​ข้า​พระ​องค์​ไป​กับ​คน​บาป
ข้า​พระ​องค์​จะ​เดิน​ใน​ความ​สุจริต
ขอ​ทรง​ไถ่​ข้า​พระ​องค์ และ​ขอทรง​พระ​กรุ​ณา​แก่​ข้า​พระ​องค์
แล้ว​ข้า​พระ​องค์​จะปลอดภัยจากอันตรายทั้งสิ้น เมื่ออยู่ในสถานนมัสการของพระองค์

1. ดาวิดอธิษฐานขอด้วยความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะทรงตอบเขา
ไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนดี แต่เพราะเขาเดินตามกฏเกณฑ์ของพระเจ้าและแสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจ

วันนี้ เมื่อเราตั้งใจที่จะเดินตามพระคำของพระเจ้า และเราแสวงหาพระองค์อย่างจริงใจ
เมื่อเราอธิษฐาน พระเจ้าจะทรงโปรดฟังและตอบเรา

2. เพราะดาวิดรักพระนิเวศของพระเจ้า หมายถึง เขาปรารถนาอย่างยิ่งที่จะพบกับการทรงสถิตของพระเจ้า
ด้วยเหตุนี้ เขาจึงรู้แน่ว่าเขาจะปลอดภัยจากอันตรายทั้งสิ้นเป็นแน่

วันนี้ถ้าเราแสวงหาพระเจ้า ใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์ ผู้ทรงสถิตภายในเรา
ชีวิตของเราจะปลอดภัยในทุกด้านของชีวิต

คำคม

“ ในเมื่อพระเจ้าทรงสถิตกับเรา ดังนั้นเราย่อมปลอดภัย ”