สรุป สดุดี 29

ภาพรวม

  • ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าว่า แม้แต่พระสุรเสียงของพระองค์ยังทรงอานุภาพยิ่งนัก ดังนั้นเราสมควรยำเกรงพระองค์อย่างยิ่ง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 29 พระสุรเสียงของพระเจ้าน่ายำเกรงยิ่งนัก

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า ว่า

บรร​ดา​บุตร​ของ​พระ​เจ้า​เอ๋ย​ จง​ถวาย​พระ​เกียรติ​แด่​พระเจ้า
จง​นมัส​การ​พระเจ้าผู้​ทรง​งด​งาม​ใน​ความ​บริ​สุทธิ์

พระ​สุร​เสียง​ของ​พระเจ้า
– อยู่​เหนือ​น้ำ​มาก​หลาย
– ​ดังเหมือน​ฟ้า​ร้อง
– ​มี​อำ​นาจ
– ​แสดง​ถึง​ความ​ยิ่ง​ใหญ่​ของ​พระ​องค์
– ​โค่นบรรดาชนชาติทั้งหลาย
– แวบ​เปลว​เพลิง​ออก​มา
– ทำ​ให้​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร​สั่น​ไหว
– ทำ​ให้​ป่า​ดง​โล่ง​เตียน

พระเจ้าทรง​ประ​ทับ​เป็น​พระ​รา​ชา​เป็น​นิตย์
ขอพระเจ้าทรงประ​ทาน​กำ​ลัง​และทรง​อวย​พร​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์​ ให้​สม​บูรณ์​พูน​สุข

1. ประชากรของพระเจ้า สมควรที่จะยำเกรงพระเจ้าและถวายเกียรติแด่พระเจ้า ตลอดวันคืนของชีวิต

วันนี้ เราได้ทำตัวสมกับเป็นประชากรของพระเจ้า มากน้อยเพียงใด?

2. พระสุรเสียงของพระเจ้าน่าครั่นคร้ามและน่ายำเกรงอย่างยิ่ง
วันนี้ พระสุรเสียงของพระเจ้า ตรัสกับเราผ่านพระคำของพระองค์
เราได้ยำเกรงและเกรงกลัวพระคำของพระเจ้า จนเชื่อฟังและทำตามพระคำของพระเจ้าอย่างสุดกำลังหรือไม่?

3. เมื่อเราให้พระเจ้าเป็นกษัตริย์ในชีวิตของเราอย่างแท้จริง
เราจะพบกำลังจากพระเจ้า และการอวยพระพรอย่างเหลือล้นในชีวิตของเรา

วันนี้ ใครที่เป็นกษัตริย์ เป็นเจ้านาย เป็นเจ้าของในชีวิตของเรา จริงๆ?

คำคม

“ พระสุรเสียงอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า กำลังตรัสกับเราทุกวัน ผ่านพระวจนะของพระองค์ ”