สรุป สดุดี 45

ภาพรวม

  • สดุดีบทนี้กล่าวถึงกษัตริย์ที่เต็มด้วยสง่าราศีและพระราชินีที่ได้รับศักดิ์ศรี ซึ่งเล็งถึงพระคริสต์และคริสตจักร

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 45 พระคริสต์จะเสด็จมาด้วยสง่าราศีและเราจะได้รับสง่าราศีร่วมกับพระองค์

สดุดีบทนี้ยกย่องพระคริสต์ผู้ทรงเป็นจอมกษัตริย์ คริสตจักรเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์

ข้า​แต่​กษัตริย์​ผู้​ทรง​อำ​นาจ
พระ​องค์​งาม​สง่า​ยิ่ง​กว่า​มนุษย์​คน​ใด และทรงเต็มไปพระ​คุณ
พระองค์ทรงเต็มด้วยพระ​สิริ​และ​ความ​สง่า​งาม​
​พระองค์ทรงสัตย์จริง ทรงสุภาพ​อ่อน​โยน​และ ทรง​ความ​ชอบ​ธรรม
พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระ​องค์​ซึ่ง​พระ​เจ้า​ประ​ทาน​นั้น​ดำรง​อยู่​เป็น​นิตย์​นิ​รันดร์
พระ​องค์​ทรง​รัก​ความ​ชอบ​ธรรม​และ​ทรง​เกลียด​การ​อธรรม
​พระ​เจ้า​ของ​พระ​องค์​ทรง​เจิม​พระ​องค์​ไว้ ด้วย​น้ำ​มัน​แห่ง​ความ​ยินดี​

พระ​รา​ชินีทรงเครื่องประดับสง่างาม​ยืน​ที่​ข้าง​ขวา​พระ​หัตถ์​พระ​องค์
จงบอกพระนางว่า จง​ลืม​บ้านและชน​ชาติ​ของ​พระ​นาง​​เสีย
และ​พระ​ราชา​จะ​ทรง​ปรารถ​นา​ความ​งาม​ของ​พระ​นาง
เนื่อง​จาก​พระ​องค์​ทรง​เป็น​เจ้า​นาย​ของ​พระ​นาง จง​โน้มตัว​ลง​คำนับ​พระ​องค์​เถิด

ผู้คน​จะ​เอา​ของ​กำนัล​มา​ถวาย​พระ​นางและจะ​ขอ​ความ​โปรด​ปราน​จาก​พระ​นาง
พระ​นาง​ถูก​นำ​เข้า​เฝ้า​พระ​ราชา​ และ​บรร​ดา​เพื่อน​เจ้าสาว ก็​ถูก​นำ​มา​เข้าเฝ้า​พระ​องค์
ด้วย​ความ​ยินดี​และ​ความ​เปรม​ปรีดิ์ ทั้ง​หมด​เข้า​ไป​ใน​พระ​ราช​วัง

พระ​องค์​จะ​ทรง​แต่ง​ตั้งบรร​ดา​พระ​โอรส​ของ​พระ​องค์ให้​เป็น​เจ้า​ปก​ครอง​ทั่ว​ทั้ง​แผ่น​ดิน​โลก

ข้า​พระ​องค์​จะ​เชิดชู​พระ​องค์ ​ตลอด​ทุก​ชั่ว​ชาติ​พันธุ์
ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย​จะ​ยก​ย่อง​พระ​องค์​เป็น​นิตย์

1. สดุดีบทนี้กล่าวถึงพระคริสต์ กษัตริย์ผู้จะเสด็จมา ว่า
ทรงเต็มด้วยพระ​สิริ​และ​ความ​สง่า​งาม​ ทรงสุภาพ​อ่อน​โยน​และ​ชอบ​ธรรม

เราทั้งหลายผู้เป็นเจ้าสาวของพระคริสต์
จึงจะได้รับศักดิ์ศรี และความสง่างามอย่างยิ่ง เนื่องจากพระองค์

หากเราตระหนักว่า ต่อไปภายหน้าเราจะได้รับศักดิ์ศรีมากมาย สักเพียงใด
เราก็จะยิ่งดำเนินชีวิตขณะอยู่ในโลกนี้ ให้สมศักดิ์ศรี ที่พระเจ้าจะทรงมอบให้มากเพียงนั้น

2. สดุดีพูดถึงพระราชินี(คริสตจักรของพระคริสต์) ว่า
ให้พระนางลืมบ้านและชนชาติของตนเสีย
เพราะพระนางไม่ใช่คนของชนชาติเดิมอีกต่อไป

เราผู้เป็นประชากรของพระเจ้า สมควรที่จะเลิกสนใจค่านิยมของโลกนี้
แม้เมื่อก่อนเราสนใจ และเป็นสิ่งสำคัญมากในชีวิต
แต่บัดนี้ เราเป็นประชากรของพระเจ้าแล้ว
สิ่งที่เราควรสนใจ ไม่ใช่สิ่งของในโลกนี้
แต่เป็นการทำให้พระเจ้าของเราพอพระทัย ขณะที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้

คำคม

“ เราผู้เป็นประชากรของพระเจ้าบนสวรรค์ สมควรดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม เมื่ออยู่บนโลกนี้ ”