สรุป สดุดี 63

ภาพรวม

  • ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า ที่ทรงปกป้องผู้ทรงแสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 63 คนที่แสวงหาพระเจ้า จะพบแต่ความชื่นบานเสมอไป

สดุดีบทนี้ เป็นเพลงที่ดาวิดแต่งขึ้น ขณะที่กำลัง​อยู่​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร​ยู​ดาห์
อาจจะเป็นตอนหนีซาอูล (1ซมอ. 23:14​) ​หรือ​เป็น​ตอน​ที่​​หนี​อับ​ซา​โลม (2ซมอ. 15:23)
ดาวิดแต่งบทเพลง ว่า

ข้า​แต่​พระ​เจ้า พระ​องค์​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​ข้า​พระ​องค์
ข้า​พระ​องค์​จะ​แสวง​หา​พระ​องค์ ด้วยจิต​ใจ​ที่กระ​หาย​หา​พระ​องค์
ใน​ดิน​แดน​ที่​แห้ง​แล้ง​และ​อ่อน​ระโหย ที่​ซึ่ง​ไม่​มี​น้ำ

ข้า​พระ​องค์​เคยเห็น​ฤท​ธา​นุ​ภาพ​และ​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์
ข้า​พระ​องค์​จะ​ยก​ย่อง​พระ​องค์ ตราบ​ที่​​มี​ชีวิต​อยู่
เพราะ​ว่า​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ดี​กว่า​ชีวิต

จิต​ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์​จะ​อิ่ม​หนำ​ ดัง​ได้​กิน​อา​หาร​ชั้น​เลิศ
และ​ปาก​ของ​ข้า​พระ​องค์​จะ​สรร​เสริญ​พระ​องค์​ด้วย​ความ​ชื่น​บาน

เมื่อ​ข้า​พระ​องค์​ระลึก​ถึง​พระ​องค์​ขณะ​อยู่​บน​ที่​นอน
และ​ใคร่​ครวญ​ถึง​พระ​องค์​ทุกๆ ยาม
เพราะ​พระ​องค์​ทรง​เป็น​ความ​อุป​ถัมภ์​ของ​ข้า​พระ​องค์
ข้า​พระ​องค์​จะ​ร้อง​เพลง​ด้วย​ความ​ยินดี​ ​ใน​​พระ​องค์
จิตใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์​แนบ​สนิท​กับ​พระ​องค์
พระ​หัตถ์​ขวา​ของ​พระ​องค์​ค้ำ​จุน​ข้า​พระ​องค์​ไว้

แต่​บรร​ดา​ผู้​มุ่ง​เอา​ชีวิต​ข้า​พระ​องค์ ​จะ​ล้ม​ลง​ด้วย​ดาบ

แต่​ทุก​คน​ที่​อยู่ฝ่าย​พระ​เจ้า​จะ​สรร​เสริญ​พระ​องค์
เพราะ​ปาก​ของ​คน​พูด​มุสา​จะ​ถูก​ปิด

1. เมื่อดาวิดกำลังตกที่นั่งลำบากและกำลังอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีน้ำ
สิ่งที่เขาแสวงหาอย่างที่สุด กลับไม่ใช่น้ำ
แต่เป็นแสวงหาพระเจ้า ด้วยจิตใจที่หิวกระหายพระองค์

และช่วงเวลาที่ควรแสวงหาน้ำ แต่ดาวิดกลับแสวงหาพระเจ้า
ดาวิดจึงไม่ตายเพราะขาดน้ำ แต่ได้เป็นกษัตริย์นั่งบนบัลลังก์ของอิสราเอล

ตอนนี้ หากเราพบวิกฤต ขาดแคลนอะไรก็ตาม
ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง ความรัก สันติสุข ความปลอดภัย หรืออะไรก็ตาม
จงแสวงหาพระเจ้า แล้วเราจะไม่ขาดแคลนสิ่งจำเป็นใดๆเลย

2. “ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ดี​กว่า​ชีวิต” หมายถึง ความรักมั่นคงของพระเจ้า มีค่ายิ่งกว่าชีวิตและน่าปรารถนา ยิ่งกว่า การมีชีวิตในโลกนี้เสียอีก
ซึ่งชี้ให้เห็นว่า สำหรับเขา ความรักมั่นคงของพระเจ้า มีค่าเหลือเกิน น่าปรารถนาเหลือเกิน

สำหรับเรา เราปรารถนาที่จะพบกับความรักมั่นคงของพระเจ้ามากเพียงใด
ทุกคนที่เข้ามาหาพระองค์ด้วยจริงใจ แสวงหาพระองค์อย่างใจจริง
จะได้พบกับความรักมั่นคงของพระเจ้า

3. ดาวิดกล่าวว่า เขา​อิ่ม​หนำ​ ดัง​ได้​กิน​อา​หาร​ชั้น​เลิศ
เมื่อ​ปาก​ของเขา​สรร​เสริญ​พระ​องค์​ด้วย​ความ​ชื่น​บาน

ปากเมื่อใช้ทานอาหารก็ทำให้ร่างกายแช่มชื่น
แต่ปากเมื่อใช้นมัสการพระเจ้า ก็ทำให้จิตใจและจิตวิญญาณแช่มชื่น

ชีวิตของเรา เมื่อใช้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า
ชีวิตของเรานั้น จะได้รับพระพรและความชื่นบานอยู่เสมอ

คำคม

“ คนที่แสวงหาพระเจ้าอย่างสุดใจ เขาไม่จำเป็นต้องแสวงหาอะไรอีกเลย ”