สรุป สดุดี 65

ภาพรวม

  • ดาวิดอธิษฐาน​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​เจ้า ที่ทรงอวยพรแผ่นดินให้​ความ​อุดม​สม​บูรณ์​

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 65 ที่ใดที่พระเจ้าอวยพระพร ที่นั่นจะเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์

ดาวิดอธิษฐาน ว่า

ข้า​แต่​พระ​เจ้า การ​สรร​เสริญ​ควร​แก่​พระ​องค์
เพราะ​พระ​องค์​ทรงฟัง​คำ​อธิษ​ฐานของผู้ที่จะ​มา​หา​พระ​องค์

เมื่อ​ความ​ชั่ว​ชนะ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย
พระ​องค์​ก็​ทรง​อภัย​การ​ละ​เมิด​ให้

ผู้​ที่​พระ​องค์​ทรง​เลือก​และ​นำ​มา​ใกล้ ก็เป็นสุข
พวกเขา​จะ​อิ่ม​เอม​ด้วย​ความ​ดี​ของ​พระ​องค์

ข้า​แต่​พระ​เจ้า พระ​องค์​ทรง​ตอบ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ด้วย​การ​ช่วย​กู้
โดย​กิจ​การ​ที่​น่า​ครั่น​คร้าม
พระ​องค์​ผู้​ทรง​เป็น​ความ​หวัง​ของ​คนทั้งโลก
พระ​องค์​ผู้​ทรง​สถา​ปนา​ภูเขา​ด้วย​พระ​กำ​ลัง​ของ​พระ​องค์
พระองค์​ทรง​ระ​งับ​เสียง​อึง​คะนึง​ของ​ทะเล และเสียงโกลาหลของประชาชาติ

​ทั้ง​ชาว​ตะวันออก​และ​ชาวตะวันตก​ จะ​เกรง​กลัว​หมาย​สำ​คัญ​ของ​พระ​องค์
และจะสรรเสริญ​พระเจ้า​

พระ​องค์​ทรง​​รด​น้ำ​ให้​แผ่น​ดิน​โลก
พระ​องค์​ทรง​ทำ​ให้​แผ่น​ดิน​อุดม​ยิ่ง
พระ​องค์​ทรงดูแลแผ่นดินโลก​ไว้​
พระ​องค์​ทรงประทาน​ฝน​ทั่ว​แผ่นดิน​ตาม​ฤดูกาล​
พระองค์​ทรง​อวย​พร​ผลิต​ผล​ของ​แผ่นดิน ให้เต็มไปด้วย​ความ​อุดม​สม​บูรณ์​

ทุ่ง​หญ้า​และ เนิน​เขา​ ก็เปรม​ปรีดิ์
ฝูงสัตว์ก็ต่าง​โห่​และ​ร้อง​เพลง​ด้วย​ความ​ชื่น​บาน

1. พระเจ้าทรงฟัง​คำ​อธิษ​ฐานของทุกคน ที่จะ​มา​หา​พระ​องค์ อย่างจริงใจ
วันนี้ไม่ว่าเราเป็นใคร จะผิดพลาดไปมากน้อยสักเพียงใด
หากเรามาหาพระองค์อย่างจริงใจ พระองค์จะไม่ปฏิเสธเราเลย

2. แม้ในยามที่ เราพ่ายแพ้ต่อการทดลอง หลงไปทำสิ่งที่ชั่ว​
ถ้าเรากลับมาหาพระองค์
พระ​องค์​ก็​จะทรง​อภัย​ให้แก่เราเสมอ
เชิญกลับมาหาพระเจ้าเถิด

3. เราทั้งหลายผู้เชื่อวางใจในพระองค์ คือ
ผู้​ที่​พระเจ้า​ทรง​เลือก​และทรง​นำ​ให้เข้ามา​ใกล้พระองค์
ดังนั้นพวกเรา​จะ​เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีใน​ความ​ดี​ของ​พระ​องค์เสมอไป

จงระลึกถึง จงสังเกตดู สิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆเรา
แล้วจะพบว่าความดีเลิศของพระเจ้าสำหรับเรามีอย่างมากมายสักเพียงใด

4. พระเจ้าทรงสร้างและครอบครองทุกสิ่ง
สรรพสิ่งในโลกจะเกิดผลดี อุดมสมบูรณ์ได้ก็โดยการอวยพระพรซึ่งมาจากพระเจ้า

ทุกสิ่งที่เราทำก็เช่นกัน
จะเกิดผลดีอุดมได้ ก็ขึ้นอยู่กับการอวยพระพรของพระเจ้า
เราจึงสมควรพึ่งพาการทรงนำของพระองค์ในการทำทุกสิ่ง

คำคม

“ ทุกคนที่เข้ามาหาพระเจ้าอย่างจริงใจ จะพบกับความเปรมปรีดิ์ ”