สรุป สดุดี 67

ภาพรวม

  • ดาวิดอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงทำให้ประชาชาติทั้งหลายได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ด้วยการอวยพรประชากรของพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 67 มนุษย์ทั่วทั้งโลก สมควรยกย่องสรรเสริญ ผู้ทรงอวยพระพรพวกเขา

ดาวิดอธิษฐาน ว่า

ขอ​พระ​เจ้า​ทรง​พระ​เมต​ตา​และทรง​อวย​พร​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย
ขอ​ทรง​ให้​พระ​พักตร์​ของ​พระ​องค์​ทอ​แสง​แก่​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย ​
เพื่อ​สิ่งที่พระองค์สอนและการช่วยกู้​ของ​พระ​องค์​จะ​เป็น​ที่​รู้​จัก​ทั่วแผ่น​ดิน​โลก

ขอ​ให้​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย​ยก​ย่อง​พระ​องค์
ขอ​ให้​พวกเขายินดี​และ​ร้อง​เพลง​ด้วย​ความ​ชื่น​บาน
เพราะ​พระ​องค์​ทรง​พิพาก​ษา ด้วย​ความ​เที่ยง​ธรรม

แผ่น​ดิน​โลก​เกิด​ผลได้​ เพราะพระ​เจ้า​​ทรง​อวย​พร​เรา
ชาว​แผ่น​ดิน​โลกทั้งสิ้น​จะ​ยำ​เกรง​พระ​องค์

1. เมื่อเราเข้ามาพึงพาพระเจ้า
แล้วพระเจ้าจะทรงเมตตา ปกป้อง อวยพรเรา
ซึ่งเมื่อคนทั้งหลายเห็นแล้ว พวกเขาจะยำเกรงพระเจ้า
ดังนั้นการเข้ามาพึ่งพาพระเจ้าให้บ่อยที่สุด
เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า

2. แผ่นดินโลกเกิดผลได้ ก็เพราะพระเจ้าทรงอวยพระพร
พระพรของพระเจ้ามาถึงมนุษย์ทั้งโลก
แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ระลึกถึงพระคุณของพระองค์

วันนี้เราผู้เป็นประชากรของพระเจ้า เราได้ระลึกถึงพระคุณของพระเจ้า
ในสิ่งสารพัดที่ทรงประทานให้แก่เรามาก เพียงใด?

คำคม

“ การพึ่งพาพระเจ้า เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า ”