สรุป สดุดี 74

ภาพรวม

  • สดุดีบทนี้เป็นคำอธิษฐานขอ​ความ​ช่วย​เหลือ​จากพระเจ้า เพราะบ้านเมืองและพระวิหารถูกทำลาย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

สดุดี บทที่ 74 ประชากรถูกทำลายเพราะบาปของตน แต่พระเมตตาของพระเจ้ายังมีเพียงพอสำหรับพวกเขา ที่จะทรงช่วยกู้พวกเขาให้กลับสู่สภาพดี

ข้า​แต่​พระ​เจ้า ไฉน​พระ​องค์​ทรง​ทอด​ทิ้ง​และทรง​กริ้ว​ประชากรของ​พระ​องค์?
ขอ​ทรง​ระลึก​ถึง​ประชากร​ของ​พระ​องค์ ซึ่ง​ทรง​ไถ่​ไว้​ให้​ของ​พระ​องค์​โดย​เฉพาะ
ขอ​ทรงทอดพระเนตร ศัตรู​ได้​ทำ​ลาย​ทุก​สิ่ง​ใน​สถาน​นมัส​การเสียแล้ว
พวก​เขา​เอา​ไฟ​เผา​สถาน​นมัส​การ​ของ​พระ​องค์​จน​วอดวาย

พวก​เรา​ไม่​เห็น​หมาย​สำ​คัญ​ ไม่​มี​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​อีก​แล้ว ไม่​มี​ใคร​ทราบ​ว่า​นาน​เท่า​ใดแล้ว

คู่​อริ​จะ​เย้ย​และ​กล่าว​หยาบ​ช้า​ต่อ​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์​ อยู่​นาน​เท่า​ใด?
ขอ​เหยียด​พระ​หัตถ์​​ทำ​ลาย​พวก​เขา​เถิด

พระ​เจ้า ผู้​เป็น​กษัตริย์​ของ​ข้า​พระ​องค์ ทรง​ทำ​กิจ​แห่ง​ความ​รอด​ใน​แผ่น​ดิน​โลก
พระ​องค์​ทรง​แยก​ทะเล​ด้วย​ฤทธา​นุ​ภาพ​ของ​พระ​องค์
พระ​องค์​เอง​ทรง​ขยี้​หัว​ทั้ง​หลาย​ของ​เลวีอา​ธาน
พระ​องค์​ประ​ทาน​มัน​ให้​เป็น​อา​หาร​ของ​สรรพ​สัตว์​
พระ​องค์​เอง​ทรง​ให้​แม่​น้ำ​ที่​ไหล​อยู่​เสมอ​แห้ง​ไป
พระองค์เป็นเจ้าของ วัน​ เและ คืน
พระ​องค์​ทรง​สถา​ปนา​ดวง​จันทร์​และ​ดวง​อา​ทิตย์
พระ​องค์​เอง​ทรง​จัด​เขต​ทั้ง​สิ้น​ของ​แผ่น​ดิน​โลก
พระ​องค์​เอง​ทรง​สร้าง​ฤดู​ร้อน​และ​ฤดู​หนาว

แต่ชน​ชาติ​โง่​เขลา​ได้​กล่าว​หยาบ​ช้า​ต่อ​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์
ขอ​ทรง​พิ​เคราะห์​ดู​พันธ​สัญ​ญา​ของ​พระ​องค์
ขอ​ทรงช่วยคน​ยาก​จน​และ​คน​ขัด​สน
ขอ​อย่า​ทรง​ลืม​เสียง​คู่​อริ​ของ​พระ​องค์ ที่กล่าวเยาะเย้ยพระองค์​อยู่​เสมอ

1. เมื่อผู้แต่งสดุดีบทนี้ พบเจอความพ่ายเเพ้ต่อศัตรู เนื่องจากความบาปของคนในประเทศของตน
สิ่งที่เขาทำคือ
เข้ามาร้องทูลขอพระเมตตาจากพระเจ้า
และไตร่ตรองถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์
และระลึกถึงพระสัญญาของพระองค์

ท่ามกลางปัญหาวันนี้
ให้เรารีบเข้ามาเฝ้าพระเจ้า ร้องทูลความทุกข์ใจต่อพระองค์
และระลึกถึงพระสัญญาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด
แล้ววางใจในพระองค์

2. พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่ง และควบคุมทุกอย่าง แม้แต่วันเวลา
พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา ทรงประทานพระเมตตาแก่ทุกคนที่เข้ามาหาพระองค์ด้วยจริงใจ

วันนี้ถ้าเรามาหาพระองค์อย่างจริงใจ ้ราจะได้รับการช่วยกู้พ้นภัยอย่างแน่นอน
ไม่ว่าปัญหานั้นจะใหญ่โต หรือยากเย็นสักเพียงใดก็ตาม

คำคม

“ พระเจ้าจะทรงช่วยทุกคนที่ทุกข์ใจ ผู้ยึดมั่นในพระสัญญาของพระองค์ ”