สรุป อิสยาห์ 4

ภาพรวม

  • อิสยาห์ บทที่ 4 พยากรณ์ถึงการครอบครองของพระมาซีฮาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อิสยาห์ บทที่ 4

ใน​วัน​แห่งการครอบครองของพระมาซีฮานั้น
ประชากรของพระเจ้า ผู้ได้รับความรอดจะ​ภูมิ​ใจ​และได้รับ​เกียรติ​
พวกเขา​จะ​ถูก​เรียก​ว่า ​บริ​สุทธิ์
พระมาซีฮาจะทรง​ล้าง​ความ​โส​โครก​ของพวกเขา
ด้วยการพิพากษา และการชำระให้สะอาด
พวกเขาจะถูก​พระ​สิริปกคลุมเหนือพวกเขาตลอดไป
พระเจ้าจะทรง​เป็น​ที่​ลี้​ภัย​และ​ที่​กำ​บัง​ของพวกเขาตลอดไป

1. เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาบนโลกนี้
พระองค์มาเพื่อให้พระสัญญาของพระเจ้า ใน อิสยาห์ บทที่ 4 เกิดขึ้น
พระองค์ทรงชำระบาปของประชากรของพระองค์
ชำระเขาให้บริสุทธิ์โดยพระโลหิตของพระองค์
และทรงเป็นที่ลี้ภัยของพวกเขาตลอดไป ชั่วนิจนิรันดร์

พระเจ้าทรงรักษาสัญญาในอดีตอย่างไร
พระองค์ะทรงรักษาในอนาคตอย่างนั้น

พระเยซูเสด็จมา รับโทษบาปแทนเรา เมื่อ 2,000 ปีก่อน
พระองค์จะเสด็จมารับเราไปอยู่กับพระองค์ตลอดไป

คำคม

“ พระเจ้าจะทรง​เป็น​ ที่​ลี้​ภัย​และ​ที่​กำ​บัง​ของเรา ตลอดไป ”