สรุป อิสยาห์ 61

ภาพรวม

  • อิสยาห์ บทที่ 61 อิสยาห์พยากรณ์ถึงสิ่งที่พระมาซีฮาจะทรงกระทำต่อคนทั้งหลายที่ได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

อิสยาห์ บทที่ 61

พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับพระมาซีฮา ว่า

พระ​วิญ​ญาณ​ของพระเจ้าทรง​อยู่​เหนือท่าน ทรง​เจิม​ท่าน​ไว้
เพื่อ​นำ​ข่าว​ดี​มา​ยัง​คน​ที่​ทุกข์​ใจ ​คน​ชอก​ช้ำ​ใจ
เพื่อ​ช่วย​เชลย และผู้​ที่​ถูก​จำ​จอง ให้พบอิสรภาพ
เพื่อ​ประ​กาศ​ปี​แห่ง​ความ​โปรด​ปราน​ของ​พระเจ้า
เพื่อประกาศ​วัน​แห่ง​การพิพากษา​ของ​พระ​เจ้า​
เพื่อให้คนทุกข์ใจ คนที่ท้อแท้ ได้รับการปลอบโยนและเต็มด้วยการสรรเสริญอย่าง​ชื่นชมยินดี​

แล้วพวกเขาจะถูกเรียกว่า “คน​ชอบ​ธรรม” เพื่อ​สำ​แดง​พระ​สิริ​ของ​พระเจ้า
พวกเขาจะซ่อมและ​สร้าง​สิ่ง​ปรัก​หัก​พัง​​ขึ้น​ใหม่
พวก​เขา​จะ​ถูกเรียกว่า​ “ปุโร​หิต​ของ​พระเจ้า”
พวกเขาจะรับพระพรอย่างมากมาย

พวกเขาจะ​ไม่ได้​รับ​ความอับอาย อีกต่อไป
แต่จะได้รับเกียรติ​เป็นสอง​เท่าของที่สูญเสียไป
พวกเขาจะมีความ​ชื่น​บาน​เป็น​นิตย์
เพราะพระเจ้าจะ​ให้​ค่า​ตอบ​แทน​แก่​พวก​เขา​อย่าง​เหมาะ​สม ตามที่ทรง​สัญ​ญา​กับพวก​เขา
คนทั้งหลายจะรู้ว่า พวกเขา​เป็น​เชื้อสาย​ที่​พระเจ้า​ทรง​อวย​พร

(ในข้อ 10-11 อิสยาห์ ให้คำว่า “ข้าพเจ้า” แต่ไม่ได้หมายถึงตัวเขาเอง หรือพระมาซีฮา แต่พูดในนามของคนที่ได้รับการช่วยกู้โดยพระมาซีฮา)
แล้วข้าพเจ้าจะ​เปรม​ปรีดิ์​อย่าง​ยิ่ง​ในพระเจ้า
ใจ​ของข้าพเจ้าจะ​ลิง​โลด​ใน​พระ​เจ้า
เพราะ​พระ​องค์​ทรง​สวม​เสื้อ​ผ้า​แห่ง​ความ​รอด​และความชอบธรรม ให้​แก่ข้าพเจ้า

1. พระเยซูมาเพื่อ​ช่วยคน​ที่​ทุกข์​ใจ คนที่ท้อแท้ ​คน​ชอก​ช้ำ​ใจ คนที่​ถูก​จำ​จองด้วยบาป
เพื่อให้พวกเขาได้รับการปลอบโยนและความ​ชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง

พระเยซูเป็นของขวัญที่แสนประเสริฐ ที่พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยเมตตา
ประทานให้แก่มนุษย์ผู้ไม่สมควรจะได้รับ

วันนี้ ให้เรารับเอาเสรีภาพเหนือบาปและธรรมบัญญัติ
แล้วดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและการสรรเสริญพระเจ้ากันเถิด

2. คนที่พระเยซูทรงไถ่ จะถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรม
รม. 8:33 “ใคร​จะ​ฟ้อง​คน​ที่​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​เลือก​ไว้? พระ​เจ้า​ทรง​ถือ​ว่า​พวก​เขา​เป็น​คน​ชอบ​ธรรม​แล้ว”
และจะถูกเรียกว่า ปุโรหิตของพระเจ้า
1ปต. 2:9 “แต่​พวก​ท่าน​เป็นพงศ์​พันธุ์​ที่​ทรง​เลือก​สรร เป็น​พวก​ปุโร​หิต​หลวง เป็น​ชน​ชาติ​บริ​สุทธิ์ เป็น​ประ​ชา​​กร​อัน​เป็น​กรรม​สิทธิ์​ของ​พระ​เจ้า…”

3. คนที่เคยได้รับความอับอาย เมื่อเขาอยู่ในพระเยซูคริสต์
เขาจะได้รับเกียรติมากกว่าเดิม เป็นสองเท่า

แล้วคิดดูสิ แล้วคนเหล่านั้นที่ถูกทำให้อับอาย เพื่อพระคริสต์
จะได้รับเกียรติมากมายสักเพียงใด

คำคม

“ พระคริสต์เสด็จมาเพื่อช่วยเรา และไม่มีสิ่งใดเลยที่พระองค์จะทำไม่สำเร็จ ”