สรุป ฮีบรู 7

ภาพรวม

  • ฮีบรู บทที่ 7 เชื้อสายเลวีเป็นปุโรหิตตามธรรมบัญญัติ อับราฮัมถวายสิบลดให้เมคลีเซเดค เลวีอยู่ในสายเลือดของอับราฮัม ดังนั้นพระเยซู ผู้เป็นมหาปุโรหิต ตามแบบอย่างเมคลีเซเดค จึงเป็นใหญ่กว่าปุโรหิตตามธรรมบัญญัติ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

ฮีบรู บทที่ 7

เมล​คี​เซ​เดค เป็น กษัตริย์​เมือง​ซาเลม เป็นปุโร​หิต​ของ​พระ​เจ้า​
มา​พบ​อับ​รา​ฮัม​ ขณะ​ที่​อับ​รา​ฮัม​กำ​ลัง​กลับ​มา​จาก​การ​รบ​ชนะ​กษัตริย์​ทั้ง​หลาย
ท่าน​ได้​อวย​พร​อับ​รา​ฮัม
อับ​รา​ฮัม ก็​ถวายสิบลด แก่​เมล​คี​เซ​เดค

“เมล​คี​เซ​เดค” แปล​ว่า กษัตริย์​แห่ง​ความ​ชอบ​ธรรม
และท่าน​เป็นกษัตริย์​เมืองสันติ​สุข

ท่านเป็น​เหมือน​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า ดำ​รง​อยู่​เป็น​ปุโร​หิต​ตลอด​ไป

ตามธรรมบัญญัตินั้น เชื้อ​สาย​ของ​เลวี ​เท่านั้น จึงได้​รับ​ตำ​แหน่ง​ปุโร​หิต​
และรับสิบลด​จาก​ประ​ชา​ชน​

แต่​เมล​คี​เซ​เดค​ ได้​รับสิบลด​จาก​อับ​รา​ฮัม
และ​อวย​พร​แก่​อับ​รา​ฮัม​ ผู้​ได้​รับ​พระ​สัญ​ญา
​ผู้ใหญ่​เป็น​ผู้​ให้​พรแก่ผู้น้อย

นั่นก็คือ เลวี เอง ​ก็​ได้​ถวาย​สิบลด​ทาง​อับ​รา​ฮัม
เพราะ​ว่า​อยู่​ใน​สาย​เลือด​ของ​​อับ​รา​ฮัม

พระเยซู ก็ไม่ได้​เชื้อ​สาย​มา​จาก​เผ่าเลวี แต่เป็นเผ่า​ยูดาห์
นั่นคือ ​มี​ปุโร​หิต​อีก​ ผู้​หนึ่ง​ตาม​แบบ​อย่าง​ของ​เมล​คี​เซ​เดค ​เกิด​ขึ้น
ซึ่งไม่ได้เป็นเผ่าเลวีตามธรรมบัญญัติของโมเสส

พระเยซูทรงเป็น​ปุโร​หิต ที่ได้​รับ​การ​แต่ง​ตั้ง​ โดย​ฤทธิ์​เดช​แห่ง​ชีวิต​ อัน​ไม่​สา​มารถ​จะ​ทำ​ลาย​ได้
พระ​เจ้า​จึง​ทรง​ให้​ความ​หวัง​ที่​ดี​กว่าธรรมบัญญัติ แก่เรา โดยทางปุโรหิตผู้นี้
โดยพระองค์ เรา​จึง​เข้า​ใกล้​พระ​เจ้า​ได้

พระเจ้าทรง​ปฏิ​ญาณแล้ว และ​จะ​ไม่​ทรง​เปลี่ยน​พระ​ทัย
พระเยซู ​จะ​เป็น​ปุโร​หิต​ชั่ว​นิรันดร์
เพราะ​พระ​องค์​ ทรง​ดำ​รง​พระ​ชนม์​อยู่​ชั่ว​นิรันดร์

พระ​องค์​จึง​ทรง​​ทูล​ขอ​เผื่อ​เรา ตลอดไป
พระ​เยซู​ไม่​ต้อง​นำ​เครื่อง​บูชา​มา​ทุกๆ วัน
ทรง​ถวาย​พระองค์เองเป็น เครื่อง​บูชา​ครั้ง​เดียว​เป็น​พอ

1. พระเยซูคริสต์ ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ชอบธรรม กษัตริย์แห่งสันติสุข
เราผู้เป็นประชากรของพระองค์ จึงได้รับความชอบธรรม และมีสันติสุข

ให้เรายึดมั่นในพระองค์ และให้พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ในชีวิตของเราตลอดไป

2. พระเยซูคริสต์ ทรงเป็นปุโรหิตนิรันดร์สำหรับเรา
พระองค์ทรงทูลขอเพื่อเรา และ ทรงไถ่บาปของเรา ชั่วนิรันดร์
เราผู้ที่อยู่ในพระองค์จึงได้รับพระเมตตา และได้การอภัย ตลอดไป

3. การประยุกต์ใช้ ฮีบรู 7 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
https://bit.ly/2OHMQrQ

คำคม

“ พระเยซูคริสต์ ทรงเป็นกษัตริย์และปุโรหิตของเรา ตลอดไป ”