สรุป เพลงซาโลมอน 7

ภาพรวม

  • เพลงซาโลมอน บทที่ 7 บรรยายถึงการปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งระหว่างคู่บ่าวสาว

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เพลงซาโลมอน บทที่ 7

มาถึงตอนนี้ เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวก็ได้แต่งงานกันและได้อยู่ร่วมกันแล้ว
เจ้าบ่าวพูดกับเจ้าสาว
– พรรณาชื่นชม ถึงความงดงามของส่วนต่างๆของร่างกายของเธอ
– เขาชื่นชมและมีความสุขที่ได้ร่วมรักกับเธอ

เจ้าสาวพูดกับเจ้าบ่าว ว่า
– เธอ​เป็น​กรรม​สิทธิ์​ของ​เขา
– ​เมื่อเขา​ปรารถ​นาในตัวเธอ เธอก็ยินดีมอบความรักของเธอให้แก่เขา

1. เพศสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิง เป็นสิ่งงดงาม สวยงาม
ถูกนำมาใช้อธิบายถึงความผูกพันและความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างพระเจ้ากับประชากรของพระองค์

ด้วยเหตุนี้มารซาตานจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะล่อลวงมนุษย์ ให้ใช้เรื่องเพศสัมพันธ์อย่างผิดๆ
เพื่อให้สิ่งที่งดงาม สวยงาม และแสนหวานชื่น
กลายเป็นความสกปรก โสโครก น่ารังเกียจ น่าอับอาย และแสนขมขื่น

ความผูกพันของพระเจ้ากับประชากรของพระองค์นั้น แสนงดงามและลึกซึ้ง
พระองค์ทรงรักเราและปรารถนาจะมีความสัมพันธ์กับเราอย่างลึกซึ้ง
แบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

แต่เพราะมนุษย์ทำบาป จึงไม่สามารถมีความสัมพันธ์เช่นนั้นกับพระเจ้าได้
แต่โดยการสิ้นพระชนม์และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์
เราจึงสามารถมีความสัมพันธ ์กับพระเจ้าได้ แบบเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียยวกัน

ยน. 14:20 “ใน​วัน​นั้น​ท่าน​จะ​รู้​ว่า​เรา​อยู่​ใน​พระ​บิดา และ​พวก​ท่าน​อยู่​ใน​เรา​และ​เรา​อยู่​ใน​ท่าน”

2 . ท่าที่ของเจ้าสาวที่มีต่อเจ้าบ่าว คือ ยอมรับว่าตนเองเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าบ่าว
นี่ควรเป็นท่าทีที่เรามีต่อพระเจ้า
พระเจ้าทรงเป็นผู้เป็นเจ้าของเรา มีสิทธิ์เหนือชีวิตของเราทั้งสิ้น
ทุกสิ่งที่พระเจ้าประสงค์กระทำแก่เรา หรืออนุญาตให้เกิดขึ้นแก่เรานั้น
สุดแล้วแต่พระองค์
ซึ่งพระองค์ทรงรักเราอย่างที่สุด ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำหรืออนุญาตนั้น
ย่อมเป็นประโยชน์สูงสุดแก่เราอย่างแน่นอน

คำคม

“ พระเจ้าปรารถนาให้เรามีความสัมพันธ์กับพระองค์อย่างลึกซึ้ง มากขึ้นในทุกๆวัน ”