สรุป เอเฟซัส 2

ภาพรวม

  • เอเฟซัส บทที่ 2 พี่น้องเอเฟซัสเมื่อก่อนไม่มีส่วนในพระสัญญาของพระเจ้า แต่โดยทางพระคุณของพระเจ้า ที่ผ่านมาทางพระเยซูคริสต์ พวกเขาจึงได้เป็นประชากรของพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเฟซัส บทที่ 2

เปาโลพูดกับคริสตจักรในเมืองเอเฟซัส ว่า

พวกเขา​ได้ตาย​ โดย​การ​ละเมิด​และ​การ​บาป​ของ​ตน
และดำ​เนิน​ชีวิต​ใน​การ​บาป​ ​
– ตาม​วิถี​ของ​โลก​นี้
– ตาม​วิญ​ญาณ​ที่​ทำ​กิจ​อยู่​ ใน​พวก​คน​ที่​ไม่​เชื่อ​ฟัง​
– ​ตาม​ตัณ​หา​ของ​เนื้อ​หนัง
– ตามความ​คิดของตนเอง
​เรา​จึง​เป็น​คน​ที่​สม​ควร​ได้​รับ​การ​ลง​โทษ​

แต่​พระ​เจ้า​ทรง​เปี่ยม​ด้วย​พระ​เมตตา
พระ​องค์​ทรง​รัก​เรา ​โดย​ความ​รัก​อัน​ใหญ่​หลวง​

พระองค์ทรงทำให้เรา ผู้เป็นคน​ตาย ​เนื่อง​จาก​การ​ละเมิด
กลายเป็น​มี​ชีวิต ​อยู่​ร่วม​กับ​พระ​คริสต์
และ​พระ​องค์​ทรง​ทำ​ให้​เรา ​เป็น​ขึ้น​มา​ด้วย​กัน​กับ​พระ​คริสต์
และ​ทรง​ให้​เรา​นั่ง​ด้วย​กัน​กับ​พระ​องค์​ใน​สวรรค​สถาน

เพื่อ​ว่า​ใน​ยุค​ต่อๆ ไป พระ​องค์​จะ​ทรง​สำ​แดง​พระ​คุณ​อัน​อุดม​เหลือ​ล้น​ ​ต่อ​เรา ​ใน​พระ​เยซู​คริสต์

เราได้​รับพระราชทาน​ความ​รอด​แล้ว ​ด้วย​พระ​คุณ​ โดย​ทาง​ความ​เชื่อ
​เรา​เป็น​ฝี​พระ​หัตถ์​ ที่​ทรง​สร้าง​ขึ้น ​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​ เพื่อ​ให้​ทำ​การ​ดี

เมื่อ​ก่อน​พวกเขา​เป็น​คน​ต่าง​ชาติ​โดย​กำ​เนิด ไม่ได้เป็น​พล​เมือง​อิส​รา​เอล
เป็น​คน​นอก​ใน​เรื่อง​พันธ​สัญ​ญา​ทั้ง​หลาย
อยู่​ใน​โลก​นี้​ อย่าง​ไม่​มี​ความ​หวัง​และ​ปราศ​จาก​พระ​เจ้า

แต่​บัด​นี้​ใน​พระ​เยซู​คริสต์ พวกเขาได้​เข้า​มา​ใกล้ ​โดย​พระ​โลหิต​ของ​พระ​คริสต์
พระองค์ทรง​ทำ​ให้​ธรรม​บัญ​ญัติ นั้น​ เป็น​โมฆะ
เพื่อ​สร้างทั้งคนยิวและคนต่างชาติ ​ให้เป็น​คน​ใหม่​คน​เดียว​กัน​ในพระคริสต์
และ​​คืน​ดี​กับ​พระ​เจ้า โดย​ทาง​กาง​เขน
สามารถเข้า​เฝ้า​พระ​บิดาได้ ​โดย​พระวิญญาณบริสุทธิ์

บัดนี้พวกเขาจึง​เป็น​พล​เมือง​เดียว​กับ​บรร​ดา​ธรร​มิก​ชน และ​เป็น​ครอบ​ครัว​ของ​พระ​เจ้า
และกำลังถูก​ก่อ​ร่าง​สร้าง​ขึ้น ใน​พระ​เยซู​คริสต์​
และ​เจริญ​ขึ้น​เป็น​วิหาร​อัน​บริ​สุทธิ์​ เป็น​ที่​สถิต​ของ​พระ​เจ้า ​โดย​พระ​วิญ​ญาณ

1. คนจะตกอยู่ใน​ความบาป​​ ​ เมื่อดำเนินชีวิต ตาม​ค่านิยม​ของ​โลก​นี้
หรือ ตาม​วิญ​ญาณ​ชั่ว หรือ ​ตาม​ตัณ​หา​ของ​ตน หรือตามความ​คิดของตน

เราผู้เป็นคนชอบธรรมด้วย โดยพระคุณของพระเจ้า จึงไม่ควรทำเหมือนเขา แต่ควรทำตรงกันข้าม
คือ ดำเนินชีวิต ตามค่านิยมในพระคัมภีร์ ทำตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

วันนี้ เรากำลังเดินไปในทิศทางใด?

2. เพราะมนุษย์ทำตามธรรมบัญญัติไม่ได้
ธรรมบัญญัติซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนั้น จึงกลับกลายเป็นอุปสรรค ขวางกั้น ไม่ให้มนุษย์มาถึงพระเจ้าได้

แต่โดยพระโลหิตประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ทำให้ธรรมบัญญัติเป็นโมฆะ ไป
ธรรมบัญญัติไม่สามารถขวางกั้น มนุษย์ผู้ได้รับการประพรมโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสด์

เราจึงสามารถเข้ามาใกล้ชิดพระเจ้าได้
และโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตในเรา
เราจึงสามารถเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าได้
เพราะบัดนี้พระเจ้าทรงสถิตในเราแล้ว

เชิญเข้ามาใกล้พระเจ้า และเชื่อมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ ด้วยการอธิษฐานต่อพระองค์เถิด

3. การประยุกต์ใช้ เอเฟซัส 2 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2F9MqFk

คำคม

“ หากอยู่ในโลกนี้ โดยปราศจากพระเจ้า ก็อยู่แบบไม่มีความหวัง ”