สรุป เอเสเคียล 36

ภาพรวม

  • เอเสเคียล บทที่ 36 เอเสเคียลพยากรณ์ถึงการที่พระเจ้าจะอวยพระพรเหนือแผ่นดินอิสราเอลอีกครั้ง และคนอิสราเอลจะถูกนำกลับมายังแผ่นดินของตน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 36

พระเจ้าให้เอเสเคียล​เผย​พระ​วจนะ​ต่อแผ่นดินอิส​รา​เอล ​ว่า

เพราะแผ่นดินอิสราเอลได้​กลาย​เป็น​ของริบ​และ​เป็น​ที่​เย้ย​หยัน​ของ​ประ​ชา​ชาติ ที่อยู่​รอบๆ

ดังนั้น สำหรับ​ประ​ชา​ชาติ​เหล่านั้น ผู้ยึด​แผ่น​ดิน​ของพระเจ้า​ไป​เป็น​กรรม​สิทธิ์​
ด้วย​ความ​ร่า​เริง​และ​ด้วย​ความ​มุ่ง​ร้าย
พระเจ้าจะต่อสู้กับพวกเขา ด้วย​ความ​หวง​แหน อย่าง​เดือด​ดาล​
พวกเขาจะ​ต้อง​รับ​ความ​อับ​อาย เพราะพวกเขาทำให้แผ่นดินนั้นอับอาย

แต่แผ่นดินอิสราเอล​จะ​ออก​ผล​ให้​แก่​อิส​รา​เอล​
เพราะ​ว่า​พวก​เขา​จะ​กลับ​มา​ใน​ไม่​ช้า
พระเจ้าจะ​หัน​มา​หา​อวยพรแผ่นดินนี้อีก
และแผ่นดินนี้​จะ​ได้​รับ​การ​ไถ่​และ​การ​หว่าน ​จะ​มี​คน​อาศัย​อยู่มากมาย
​พระเจ้าจะ​ให้แผ่นดินนี้​รุ่ง​เรือง​มาก​กว่า​ก่อน
แผ่นดินนี้ไม่​ต้อง​ทน​รับ​ความ​ขาย​หน้า​​อีกต่อไป

พระเจ้าตรัสกับเอเสเคียล ว่า
คน​อิส​รา​เอล​ได้ทำ​ให้​แผ่น​ดิน​เป็น​มล​ทิน​ ด้วย​การ​กระทำ​ของพวก​เขา
ซึ่งเป็นเหมือน​มล​ทิน​อัน​เกิด​จาก​ประ​จำ​เดือน

พระเจ้าจึง​ระ​บาย​ความ​โกรธออก​เหนือ​พวกเขา
เพราะ​โล​หิต​ซึ่งพวก​เขา​ได้​ทำ​ให้​ตก​บน​แผ่น​ดิน
และเพราะ​รูป​เคา​รพ​ของพวกเขา
พระเจ้า​จึง​กระ​จาย​พวก​เขาไป​ท่าม​กลาง​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ

แต่​คนทั้งหลายก็เยาะเย้ยว่า
​ประ​ชา​กร​ของพระเจ้า ​ต้อง​ออก​ไป​จาก​แผ่น​ดิน​ของ​พระ​องค์
ซึ่งเป็นการ​ทำ​ให้พระ​นามพระเจ้าเสื่อม​เกียรติ

ดังนั้น ​เพื่อเห็น​แก่​พระนาม​บริ​สุทธิ์​ของพระองค์ ไม่​ใช่​เพราะ​เห็น​แก่​พวกเขา
พระเจ้าจะ​นำ​พวก​เขากลับ​เข้า​มา​ใน​แผ่น​ดิน​ของ​ตนเอง
พระเจ้า​จะ​เอา​น้ำ​สะ​อาดชำระพวกเขา
ให้พ้น​จาก​มล​ทิน​ และ​จาก​รูป​เคา​รพ​ ​ของ​พวกเขา

พระเจ้า​จะ​ให้​ใจ​ใหม่และ​วิญ​ญาณ​ใหม่​แก่​พวก​เขา
พระองค์​จะ​นำ​ใจ​หิน​ออก​จาก​เนื้อ​ และ​ให้​ใจ​เนื้อ​แก่​พวกเขา
พระองค์จะ​ใส่​วิญ​ญาณ​ของพระองค์​ไว้ ​ภาย​ใน​ของพวกเขา
แล้ว​ทำ​ให้พวกเขาดำ​เนิน​ตาม​กฎ​เกณฑ์​ของพระองค์

พวกเขา​จะ​อาศัย​อยู่​ใน​แผ่น​ดิน​ที่​พระเจ้าประทานให้
และ​พวกเขาจะ​เป็น​ประ​ชา​กร​ของพระองค์
และพระองค์​เอง​จะ​เป็น​พระ​เจ้า​ของพวกเขา
พระเจ้าจะทรงอวยพระพรพวกเขา
พวกเขาจะ​ไม่​ต้อง​ทน​รับ​ความ​ขาย​หน้า​ และอด​อยาก​ อีก​ต่อ​ไป

แล้ว​พวกเขา​จะ​ระลึก​ถึง​วิถี​ชั่ว​ของตน
แล้ว​จะ​เกลียด​ตัว​เอง​เพราะ​ความ​ผิด​บาป​ และ​สิ่ง​น่า​สะ​อิด​สะ​เอียน​ของตน

ที่​พระเจ้า​ทำ​นั้น ไม่​ใช่​เพราะ​เห็น​แก่​พวกเขา
ดังนั้นพวกเขาสมควร​อับ​อายในสิ่งที่ตนทำไป

พระเจ้าจะ​ทำ​ให้เมืองที่เป็น​ซาก​ปรัก​หัก​พัง ​ถูก​สร้าง​ขึ้น​ใหม่
แผ่น​ดินที่​เคย​รก​ร้าง​ จะได้​กลาย​เป็น​อย่าง​สวน​เอเดน
แล้ว​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ​ ที่​อยู่​รอบๆ ​จะ​รู้​ว่า
พระเจ้าได้​สร้าง​เมือง​หัก​พัง​เหล่า​นี้​ขึ้น​ใหม่

1. จากบทนี้ทำให้เรารู้ว่า แผ่นดินที่ได้รับพระพร จะทำให้ผู้ที่ครอบครองแผ่นดินนั้นอย่างถูกต้อง
ได้รับพระพรไปด้วย
แต่แผ่นดินที่เต็มไปด้วยมลทิน จะทำให้ผู้ที่อยู่ในแผ่นดินนั้น พบกับเหตุการณ์ร้าย

2. ในบทนี้ ชี้ให้เราเห็นถึงพระเมตตายิ่งใหญ่ของพระเจ้า
เนื่องจากพระเจ้าทรงสัพพัญญู ทรงรู้ทุกสิ่ง รู้ตอนจบตั้งแต่เริ่มต้น
พระองค์ทรงทราบแล้วว่า
ถ้าพระองค์ทรงให้อิสราเอลไปเป็นเชลยในบาบิโลน
แผ่นดินของพระเจ้าจะถูกชนชาติอื่น เหยียดหยามและยึดครอง
และคนทั้งหลายจะเยาะเย้ยคนอิสราเอลว่า
พวกเขาเป็นประชากรของพระเจ้า แต่ก็ยังไม่สามารถอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าได้
อันจะทำให้พระนามของพระเจ้าเสื่อมเกียรติ
ซึ่งพระเจ้าจะยอมไม่ได้ จึงต้องนำพวกเขากลับมาสู่แผ่นดิน
และอวยพระพรพวกเขาและแผ่นดินนั้นอีกครั้ง

ทั้งที่พระองค์ทรงทราบล่วงหน้าแล้ว
พระองค์ก็ยังเลือกให้คนอิสราเอลไปเป็นเชลย แทนที่จะทำลายพวกเขาให้สิ้นซากไป
นั่นก็พราะว่า พระองค์มีแผนที่จะเมตตาพวกเขาอยู่ในพระทัยตั้งแต่แรกแล้วนั่นเอง

ทุกอย่างที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นกับเราผู้เป้นประชากรของพระองค์นั้น
เต็มไปด้วยพระเมตตาของพระเจ้า ทั้งที่เราเข้าใจและที่ยังไม่เข้าใจ

3. พระเจ้าทรงเมตตาต่ออิสราเอล เพราะเห็นแก่พระองค์เอง
เนื่องจากถ้าเอาการกระทำของอิสราเอลมาพิจารณาเพื่อรับพระเมตตา
พวกเขาคงไม่มีวันสมควรได้รับพระเมตตาอย่างแน่นอน

เหมือนกับเราในทุกวันนี้ ที่เรารับพระเมตตาจากพระเจ้า
ไม่ใช่เพราะคุณงามความดี หรือความเก่งกาจใดๆของเราเลย
พระองค์ทรงเมตตาเรา ก็เพราะทรงเป็นพระลักษณะของพระองค์

ให้เราควรถ่อมใจลง หันกลับจากทางที่ไม่ถูกต้อง
หันมาดำเนินชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้า ผู้ทรงเมตตาเราอย่างที่สุด

คำคม

“ ขอพระเจ้าทรงนำใจ ที่ไวต่อการตอบสนองพระองค์
เข้ามาแทนที่ ใจที่แข็งกระด้างของเราเถิด ”