สรุป เอเสเคียล 42

ภาพรวม

  • เอเสเคียล บทที่ 42 พระเจ้าสำแดงนิมิตให้เอเสเคียลเห็นห้องต่างๆในพระวิหารหลังใหม่

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 42

ชายที่ปรากฏในนิมิต ในบทที่ 40 พา​เอเสเคียล มา​ถึง​ลาน​ชั้น​นอก​ด้าน​ทิศ​เหนือ
​มา​ถึง​ห้องต่างๆ ซึ่ง​อยู่​ขนาน​กับ​ลาน​ชั้น​ใน ​และ​ด้าน​เหนือ​ของ​ตึก

ห้องเหล่านั้น เป็น 3 ​ชั้น และ​ไม่​มี​เสา​รับ​น้ำ​หนัก​เหมือน​เสา​ที่​ลาน
ห้อง​ชั้น​บน​จึง​ร่น​เข้า​ไป​มาก​กว่า​ห้อง​ชั้น​ล่าง​และ​ชั้น​กลาง
และ​มี​กำ​แพง​อยู่​ข้าง​นอก ชิด​กับ​ห้องเหล่านั้น

แล้วชายนั้นบอกกับเอเสเคียล ​ว่า
ห้องต่างๆ ทาง​ด้าน​เหนือ​และ​ด้าน​ใต้ แถวที่​อยู่​หน้า​ลาน​ชั้น​ใน​นั้น
เป็น​ห้อง​บริ​สุทธิ์​ ที่​ปุโร​หิต​ผู้​เข้า​ใกล้​พระเจ้า จะ​ใช้​รับ​ประ​ทาน​ของ​ถวาย​อัน​บริ​สุทธิ์​ที่​สุด
เขา​จะ​วาง ธัญ​บูชา เครื่อง​บูชา​ลบ​ล้าง​บาป เครื่อง​บูชา​ชด​ใช้​บาป ​ที่​นั่น​

เมื่อ​ปุโร​หิต​เข้า​ไป​ใน​ห้อง​บริ​สุทธิ์​แล้ว
เขา​ห้าม​ออก​ไป​ยัง​ลาน​ชั้น​นอก ก่อนที่​จะ​ถอด​เครื่อง​แต่ง​กาย​ปุโรหิตออกเสียก่อน

เมื่อ​ชายนั้นวัด​ข้าง​ใน​บริ​เวณ​พระ​วิหาร​เสร็จ​แล้ว
ก็​นำ​เอเสเคียล​ออก​มา​ทาง​ประ​ตู ​ทิศ​ตะ​วัน​ออก
และ​วัด​กำแพงโดย​รอบ ได้เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส ด้านละ 250 เมตร​

1. ในพระวิหารมีต้องต่างๆจำนวนมาก แต่มีบางห้องที่เป็น​ห้อง​บริ​สุทธิ์​
ลักษณะของห้องอาจจะเหมือนกับห้องอื่นๆทั้งหมด
แต่ที่แตกต่างคือ
​ห้อง​บริ​สุทธิ์​ เป็นห้องสำหรับปุโรหิตผู้บริสุทธิ์ ไว้เก็บของบริสุทธิ์ที่ถวายแด่พระเจ้า

ชีวิตของเราก็เช่นกัน เราบริสุทธิ์ เพราะพระองค์ทรงทำให้เราบริสุทธิ์
และเพราะพระองค์ทรงสถิตกับเรา
ด้วยเหตุนี้ ชีวิตของเราควรดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ ให้สมกับที่พระเจ้าทรงทำให้เราบริสุทธิ์

เหมือนห้องบริสุทธิ์ในพระวิหารนั้น ควรจะใช้เก็บของบริสุทธิ์เท่านั้น

2. ​เครื่อง​แต่ง​กาย​ปุโรหิตสำหรับเข้าเฝ้าพระเจ้านั้น ใช้สำหรับการเข้าเฝ้าและปรนนิบัติพระเจ้าเท่านั้น
เมื่อจะออกไปลานชั้นนอกต้องถอดชุดนั้นเก็บไว้ก่อน

เล็งถึงสิ่งที่ใช้ในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้านั้น ต้องแยกออก เพื่อใช้สำหรับพระเจ้าเท่านั้น
ไม่ปะปนไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น
ชีวิตของเรา ควรจะใช้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเท่านั้น
ไม่ควรใช้เพื่อแสวงหาเกียรคิให้กับตนเอง หรือแสวงหาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่การถวายพระเกียรติแด่พระองค์

คำคม

“ ชีวิตที่บริสุทธิ์ คือ ชีวิตแยกตัวจากการทำตามโลกนี้ มาทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ”