สรุป เอเสเคียล 43

ภาพรวม

  • เอเสเคียล บทที่ 43 พระสิริของพระเจ้าปกคลุมเต็มพระวิหาร และพระองค์ทรงบอกเอเสเคียล เกี่ยวกับแท่นบูชาและการถวายบูชา เพื่อให้เอเสเคียลนำไปบอกแก่คนอิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

เอเสเคียล บทที่ 43

แล้วชายที่ปรากฏในนิมิต ในบทที่ 40 ก็นำเอเสเคียล ยัง​ประ​ตู​ทิศ​ตะวัน​ออก ของพระวิหาร

พระ​สิริ​ของ​พระ​เจ้า ก็​มา​จาก​ทิศ​ตะวัน​ออก
และ​พระ​สุร​เสียง​มี​เหมือน​เสียง​น้ำ​ไหล​แรง
และ​แผ่น​ดิน​ก็​สว่าง​ด้วย​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์

ลักษ​ณะ​ที่เอเสเคียลเห็นนี้ เหมือน​นิมิต​ซึ่งเขา​เห็น
ตอนพระเจ้าเสด็จ​มา​ทำ​ลายเยรูซาเล็ม​(ในบทที่ 9)
และ​ตอนที่​เห็น​ที่​ริม​แม่​น้ำ​เค​บาร์(ในบทที่ )
แล้ว​เอเสเคียล​ก็​ซบ​หน้า​ลง​ถึง​ดิน

พระ​วิญ​ญาณ​ก็​ยกเอเสเคียล​ขึ้น และ​นำ​​มา​ที่​ลาน​ชั้น​ใน
พระ​สิริ​ของ​พระเจ้า​ก็​เต็ม​พระวิหาร

พระเจ้าตรัส​กับเอเสเคียล​ว่า
พระเจ้าจะ​อยู่​ท่าม​กลาง​ชน​ชาติ​อิส​รา​เอล​เป็น​นิตย์
และพวกเขา​จะ​ไม่​ทำ​ให้​นาม​บริ​สุทธิ์​ของพระองค์​เป็น​ที่​ลบ​หลู่​อีก
ที่ผ่านมาพวกเขาทำเช่นนั้น ​พวกเขาจึง​เผา​ผลาญ​ด้วย​ความ​กริ้ว​ของ​พระเจ้า
บัด​นี้​ให้​พวก​เขา​ทิ้ง​การ​เล่น​ชู้​ทั้ง​หลาย​ของ​พวกเขา
แล้ว​พระเจ้าจะ​อยู่​ท่าม​กลาง​พวกเขาเป็น​นิตย์

พระเจ้าสั่งให้เอเสเคียล ​บรร​ยายและเขียน ให้คนอิสราเอล ​รับรู้​ถึง​พระวิหาร และแบบ​แผน​​ของ​พระ​วิหาร
เพื่อ​ว่า​พวก​เขา​จะ​ได้​ละ​อาย​ใน​เรื่อง​บาป​ชั่ว​ของ​ตน
เพื่อ​พวกเขา​จะ​ได้​รัก​ษา​และ​ทำ​ตาม​นั้น

พระเจ้าได้บอกเอเสเคียลถึง ​ขนาด​และลักษณะของ​แท่น​บูชาอย่างละเอียด
และทรงบอกถึง​กฎ​เกณฑ์​ของ​แท่น​บูชาและการถวายเครื่องบูชาต่างๆไว้อย่างเจาะจงและชัดเจน

1. พระสิริของพระเจ้าที่สำแดงแก่เอเสเคียล
ในยามที่จะทำลายเยรูซาเล็ม และ ในยามที่ฟื้นฟูเยรูซาเล็ม
เป็นลักษณะแบบเดียวกัน

พระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งในยามที่ทรงสำแดงพระพิโรธ และ ในยามที่ทรงสำแดงพระเมตตา

วันนี้ สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเรา ยังอยู่ในความเข้มงวด และ พระเมตตาของพระเจ้า
ในความเข้มงวดนั้น มีพระเมตตา
ในพระเมตตานั้น พระองค์ก็ทรงเข้มงวดไม่หย่อนยาน ที่จะทำให้ลูกของพระองค์ ดำเนินชีวิตอย่างถวายเกียรติแด่พระองค์

2. พระเจ้าสั่งให้เอเสเคียล บอกให้คนอิสราเอล รู้ถึงกฏเกณฑ์ต่างๆของการถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า
เพื่อพวกเขาจะละอายในเรื่องบาปของตน แล้วกลับใจหันมาทำสิ่งที่ถูกต้อง
กฏเกณฑ์เหล่านี้ ส่วนใหญ่ บอกไว้แล้วในบัญญัติของโมเสส
แต่ที่ผ่านมาคนอิสราเอลไม่ได้ทำเช่นนั้นเลย
ดังนั้นเมื่อเอเสเคียลย้ำ ให้พวกเขารู้ สิ่งที่พระเจ้าอยากให้พวกเขาทำ
ซึ่งที่ผ่านมาพวกเขาไม่ทำนั้น จึงนำไปสู่การกลับใจใหม่ การแก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูกต้อง

การสอนหรือกล่าวพระวจนะของพระเจ้า ให้ผู้คนรู้ความจริงว่า
อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ให้พวกเขากระทำ
จะมีส่วนทำให้คนเหล่านั้น บางคนกลับใจจากสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
หันกลับมาทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
ดังนั้นอย่าให้เราอ่อนระอาใจ ในการสอนหรือกล่าวพระวจนะของพระเจ้าแก่ผู้อื่น

คำคม

“ เมื่อการครอบครองของพระเจ้า มีอยู่เต็มหัวใจของเรา
จะนำการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ มาสู่ชีวิตของเราเสมอ ”