สรุป โรม 12

ภาพรวม

  • โรม บทที่ 12 เมื่อเราถวายตัวแด่พระเจ้า เราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิต แล้วจะรู้น้ำพระทัยของพระเจ้า และเมื่อเป็นคนใหม่แล้ว ก็สมควรดำเนินชีวิตแบบคนที่มีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

โรม บทที่ 12

โดย​เห็น​แก่​ความ​เมต​ตา​กรุณา​ของ​พระ​เจ้า
เราสมควร​ถวาย​ตัว ​แด่​พระ​องค์ เพื่อ​เป็น​เครื่อง​บูชา​อัน​บริ​สุทธิ์ ​ที่​มี​ชีวิต
และ​เป็น​ที่​พอ​พระ​ทัย​พระ​เจ้า
ซึ่งการทำเช่นนี้ ​เป็น​การ​นมัส​การ​ โดย​วิญ​ญาณ​จิต​ของเรา

อย่า​เลียน​แบบ คน​ใน​ยุค​นี้
แต่​จง​รับ​การ​เปลี่ยน​แปลง​จิต​ใจ
แล้ว​อุป​นิสัย​ ​จึง​จะ​เปลี่ยน​ใหม่
แล้ว​จะ​ได้​ทราบ​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​เจ้าได้

อย่า​คิด​ถือ​ตัว​ เกิน​ที่​ตน​ควร​จะ​คิด​นั้น
แต่​จง​คิด​อย่าง​สุขุม​ สม​กับ​ขนาด​ความ​เชื่อ​ของตน

เราทั้งหลาย​เป็น​อวัยวะ ในพระกาย​​ของ​พระ​คริสต์
​เรา​ทุก​คน​มี​ของ​ประ​ทาน​ต่าง​กัน ตาม​พระ​คุณ​ที่​ประ​ทาน​แก่​เรา
เราจึงควรใช้ของประทานนั้นอย่างเต็มที่

และเราควรดำเนินชีวิตให้สมกับที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่แล้ว
ด้วยการสำแดงความรัก ความเที่ยงธรรม ความถ่อมใจ ความกระ​ตือ​รือ​ร้น ความอดทน และการให้อภัย
เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า

ไม่​แก้​แค้น แต่​จง​มอบ​การ​นั้น​ไว้ แล้ว​แต่​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ลง​โทษ
ช่วยเหลือ​ศัตรู ​เมื่อเขาตกทุกข์ได้ยาก
อย่า​ให้​ความ​ชั่ว​ชนะ​เรา​ได้
แต่​จง​ชนะ​ความ​ชั่ว​ด้วย​ความ​ดี

1. ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อจิตใจถูกเปลี่ยน
ซึ่งจะเกิดขึ้น เมื่อเรายกใจของเรา ให้พระเจ้า
พระองค์เองจะเป็นผู้ทำให้จิตใจที่มอบแด่พระองค์แล้วนั้น
เป็นจิตใจที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

จงยอมถวายหมดทั้งหัวใจแด่พระองค์เถิด

2. การแก้แค้น เป็นงานของพระเจ้า
เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ พยายามแย่งงานของพระเจ้ามาทำเสียเอง
จะทวีปัญหามากยิ่งขึ้นในชีวิตของเขาเสมอ

ให้เรามอบเรื่องความอธรรมที่เราได้รับนั้น ไว้กับพระเจ้า
พระเจ้าทรงยุติธรรม จะประทานความยุติธรรมแก่เราเอง

3. การประยุกต์ใช้ โรม 12 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2O2agbf

คำคม

“ ของประทานที่พระเจ้ามอบแก่เรา เราสมควรใช้เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ ”