สรุป 1พงศาวดาร 28

ภาพรวม

  • ดาวิดเรียกประชุมบรรดาผู้นำในอิสราเอล สั่งให้พวกเขาสนับสนุนซาโลมอนในการสร้างพระวิหาร และดาวิดกำชับซาโลมอนให้ติดตามพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อและลงมือสร้างพระวิหารของพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1พงศาวดาร บทที่ 28 เมื่อดาวิดแต่งตั้งผู้บัญชาการคอยดูแลทหารในแต่ละเดือน และแต่งตั้งผู้นำเหนือเผ่าต่างๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ดูแลงานในด้านต่างๆแล้ว

ดาวิดทรงเรียกประชุมบรรดาข้าราชการทั้งสิ้น คือ
ผู้นำของเผ่า ผู้บัญชาการกองเวร นายพัน นายร้อยเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ และนักรบทั้งหมด และบรรดาโอรสของดาวิด

แล้วตรัสว่า
ดาวิดตั้งใจที่จะสร้างพระนิเวศ สำหรับเก็บหีบพันธสัญญาของพระเจ้า
แต่พระเจ้าไม่อนุญาต เพราะดาวิดเป็นนักรบและฆ่าคนมามาก
พระเจ้าจึงทรงเลือกซาโลมอน ให้เป็นผู้สร้างนิเวศของพระเจ้าและลานนิเวศ แทนดาวิด
และพระเจ้าจะสถาปนาราชอาณาจักรของซาโลมอนให้อยู่เป็นนิตย์
ถ้าซาโลมอนจะแน่วแน่ ในการทำตามพระบัญญัติของพระเจ้า
ดังนั้น คนอิสราเอลทั้งสิ้น จงรักษาและแสวงหาพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระเจ้าตลอดไป

ดาวิดกำชับซาโลมอนว่า
ให้รู้จักพระเจ้า และปรนนิบัติพระองค์ด้วยความเต็มใจและด้วยใจยินดี
เพราะพระเจ้าทรงตรวจจิตใจทั้งปวง และทรงเข้าใจในแผนงานและความคิดทั้งปวง
ถ้าซาโลมอนแสวงหาพระองค์ เขาจะพบพระองค์
แต่ถ้าเขาทอดทิ้งพระองค์ พระองค์จะทรงทิ้งเขาตลอดไป

พระเจ้าทรงเลือกซาโลมอนให้สร้างพระนิเวศ
ดังนั้นจงเข้มแข็งและทำงานนี้ให้สำเร็จ

แล้วดาวิดทรงมอบสิ่งที่จัดเตรียมไว้ ให้แก่ซาโลมอน ดังนี้
– แผนผังอย่างละเอียดของพระวิหารและของห้องต่างๆในพระวิหาร
– ผังสำหรับบรรดาเวรของปุโรหิต และคนเลวี
– น้ำหนักทองคำและเงิน ของภาชนะหรืออุปกรณ์ต่างๆ
– แผนผังสำหรับรถรบของเครูบทองคำ ซึ่งกางปีกออกปกหีบพันธสัญญา

โดยดาวิดตรัสว่า
แผนผังและข้อมูลทั้งหมดนี้ พระเจ้าเป็นผู้ประทานให้แก่ดาวิด

แล้วดาวิดตรัสกับซาโลมอน ว่า
ให้เข้มแข็งและกล้าหาญ และลงมือทำ อย่ากลัวเลย อย่าขยาด
เพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตกับซาโลมอน
พระองค์จะทรงช่วยให้งานทั้งสิ้นนี้สำเร็จ

1. ดาวิดได้กำชับซาโลมอนให้สร้างพระวิหารของพระเจ้า
ทุกอย่างที่จำเป็นต่อการสร้างนั้น ทั้งแผนผัง วัสดุอุปกรณ์ และกำลังคน ดาวิดจัดเตรียมไว้พร้อมแล้ว
เหลือเพียงแต่ ซาโลมอนจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้า เข้มแข็ง กล้าหาญ และลงมือทำ
แล้วพระเจ้าจะทรงช่วยให้สำเร็จอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่ามันจะยากสักเพียงใดก็ตาม

สถานการณ์ที่เรากำลังประสบในขณะนี้
พระเจ้าได้เตรียมอุปกรณ์ที่จะเป็นไว้สำหรับเราแล้ว
เพียงแต่เราจะดำเนินตามพระคำของพระเจ้า แล้วลงมือทำด้วยความเชื่อและเชื่อฟัง
เราก็จะสามารถผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างงดงาม

2. ดาวิดบอกเคล็ดลับของการทำงานให้ประสบความสำเร็จ คือ
ให้รู้จักพระเจ้า และปรนนิบัติพระเจ้าด้วยความเต็มใจและด้วยใจยินดี

เพราะพระเจ้าทรงทราบความคิดทั้งสิ้นของเรา
พระองค์ทรงทราบว่า เราแสวงหาพระองค์จริงๆหรือไม่ และ เราเต็มใจทำเพราะรักพระองค์จริงหรือไม่?

น่าจะเป็นแนวทางแก่เราในดำเนินชีวิตในวันนี้
วันนี้ เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นกว่าเมื่อวานนี้หรือเปล่า?
วันนี้ สิ่งที่เราทำเพื่อพระเจ้า เราทำอย่างเต็มใจ ด้วยใจยินดี หรือ ทำไปบ่นไป?

3. พระวิหารที่ซาโลมอนสร้างนั้น งดงามและปราณีตในทุกรายละเอียด
เบื้องหลังมาจากแผนผังต่างๆที่ดาวิดทำไว้ให้แก่ซาโลมอน
ซึ่งเป็นแผนผังที่พระเจ้าเอง เป็นผู้บอกแก่ดาวิด

เมื่อดูจากประวัติศาสตร์ดูเหมือนซาโลมอนสร้างได้อย่างงดงาม
แต่เบื้องหลังความสำเร็จเกิดจากการจัดเตรียมและการอวยพรของพระเจ้า

ไม่ว่าเราจะทำธุรกิจการงานสิ่งใดก็ตาม
กุญแจสำคัญของความสำเร็จ ก็คือ
การได้พบการจัดเตรียมและการอวยพระพรจากพระเจ้า ในกิจการงานนั้นๆ

คำคม

“ เมื่อจะทำสิ่งใดถวายแด่พระเจ้า จงทำอย่างเต็มใจด้วยใจยินดี เพราะพระเจ้าทรงชันสูตรใจ ”