สรุป 2โครินธ์ 5

ภาพรวม

  • อีกไม่นานร่างกายของเราก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไป เต็มด้วยสง่าราศี ดังนั้นเราควรใช้ร่างกายนี้ ให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2โครินธ์ บทที่ 5

เปาโลพูดกับคริสตจักรโครินธ์ ว่า

เมื่อเรือนกายบนโลก ถูกทำลายไป 
เราก็ยังมีที่อาศัยซึ่งมาจากพระเจ้า อยู่อย่างถาวรในสวรรค์
ในร่างกายนี้ เราคร่ำครวญและปรารถนาจะสวมใส่ที่อาศัย ที่มาจากสวรรค์
เราก็จะได้ไม่เปลือยเปล่า และกายที่ต้องตายนั้นจะถูกกลืนโดยชีวิตอมตะ

พระเจ้าทรงเป็นผู้เตรียมเราไว้ สำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ 
โดยประทานพระวิญญาณเป็นมัดจำแก่เรา

แม้ตอนนี้ ร่างกายของเราอยู่ห่างจากพระเจ้า
เราจึงต้องดำเนินโดยความเชื่อ ไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็น

ดังนั้นเราจึงพอใจที่จะไปจากร่างกายนี้
และอาศัยอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่า

ฉะนั้นเราตั้งเป้าว่า
เราก็จะเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัย ทั้งในโลกนี้ และโลกหน้า

เราทุกคนจำเป็นต้องปรากฏตัว ต่อหน้าบัลลังก์ของพระคริสต์ 
เพื่อแต่ละคนจะได้รับสิ่งที่สมกับการกระทำในกายนี้ 
ไม่ว่าจะดีหรือชั่ว

เพราะว่าความรักของพระคริสต์ควบคุมเราอยู่ 
เราจึงมั่นใจ ว่า
พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน ดังนั้นทุกคนจึงตายแล้ว

ดังนั้นทุกคนไม่ควรมีชีวิตอยู่ เพื่อตัวเองอีกต่อไป 
แต่จะอยู่เพื่อพระองค์ที่สิ้นพระชนม์ 
และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่พวกเขา

ถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว 
สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป 
นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น

พระเจ้าทรงให้ เราคืนดีกับพระองค์ โดยทางพระเยซูคริสต์ 
ไม่ทรงถือโทษในความผิดของเรา
และประทานพันธกิจในเรื่องการคืนดีนี้ให้เราประกาศ
เราจึงเป็นทูตของพระคริสต์ เพื่อเรียกให้มนุษย์คืนดีกับพระเจ้า

พระเจ้าทรงทำพระองค์ ผู้ทรงไม่มีบาป ให้บาป 
เพราะเห็นแก่เรา 
เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมทางพระองค์

1. พระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เรา เพื่อเตรียมเราสำหรับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย จากกายธรรมดา เป็นกายอมตะ
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนเรา ให้ดำเนินชีวิตสมกับที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลง
และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงกายของเราใหม่ ในวันที่พระเยซูเสด็จกลับมา
ดังนั้นจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณเถิด

2. เพราะพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นตัวแทนของเรา ได้ตายแทนเราแล้ว
จึงถือว่า เราได้ตายแล้ว
ดังนั้นเราผู้ตายแล้ว ก็ไม่ควรดำเนินชีวิตตามชีวิตเก่าที่ตายไปแล้ว

เนื่องจากพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นตัวแทนของเรา ได้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว
จึงถือว่า เราได้มีชีวิตขึ้นมาใหม่แล้ว
ดังนั้นเราผู้มีชีวิตขึ้นมาใหม่แล้ว ก็ควรดำเนินชีวิตตามแบบชีวิตใหม่นั้น

3. การประยุกต์ใช้ 2โครินธ์ 5 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2tfX9v6

คำคม

“ เมื่อเราอยู่ในพระคริสต์ สิ่งเก่าก็ล่วงไป เกิดกลายเป็นสิ่งใหม่ ”