สรุป 2โครินธ์ 6

ภาพรวม

  • เปาโลได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในพันธกิจแห่งข่าวประเสริฐ เปาโลอยากให้คริสเตียนที่โครินธ์ เพื่อดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับข่าวประเสริฐนั้นเช่นกัน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2โครินธ์ 6

เปาโลพูดกับคริสตจักรโครินธ์ ว่า
อย่ารับพระคุณของพระเจ้า โดยไม่เกิดประโยชน์
บัดนี้เป็นเวลาแห่งความโปรดปราน เป็นวันแห่งความรอด

เปาโลพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะไม่ทำให้ผู้ใดสะดุด ในงานแห่งข่าวประเสริฐ นั้น
ทั้งโดยความทรหดอดทน 
โดยความบริสุทธิ์ ความรู้ และความกรุณา 
โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
โดยความรักอย่างจริงใจ
โดยถ้อยคำสัตย์จริง 
โดยฤทธิ์เดชของพระเจ้า 
เปาโลพูดกับคริสตจักรโครินธ์ อย่างเปิดใจ
แต่พวกเขา กลับปิดใจ

อย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อ 
เพราะว่าความชอบธรรมจะไม่มีส่วนอะไรกับความอธรรม 
และความสว่างจะไม่มีส่วนกับความมืด

พระเจ้าตรัสไว้ ว่า 
“เราจะเป็นพระเจ้าของพวกเจ้า และเขาจะเป็นประชากรของเรา” 
“ฉะนั้นพวกจงแยกตัวออกจากเขาทั้งหลาย อย่าแตะต้องสิ่งที่ไม่สะอาด 
แล้วเราจะเป็นดังบิดา ของพวกเจ้า พวกเจ้าจะเป็น บุตรชาย บุตรหญิงของเรา”

1. เปาโลทุ่มเทอย่างสุดกำลัง เพื่อให้สิ่งที่เขาได้รับมอบหมายจากพระเจ้านั้น สำเร็จ อย่างปราศจากตำหนิ
เขาเห็นคุณค่าในที่สิ่งที่พระเจ้าทรงมอบให้เขาทำ จนเขายอมจ่ายราคาทุกอย่างให้สิ่งนั้นสำเร็จอย่างสมบูรณ์

วันนี้ อะไรคือราคาที่มากที่สุดที่เรายอมจ่าย เพื่อให้สิ่งที่พระเจ้าทรงมอบให้เราทำนั้นสำเร็จ?

2. พระเจ้าต้องการให้ประชากรของพระเจ้า ดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์
เหมือนอย่างที่พระเจ้าของพวกเขาทรงบริสุทธิ์
ด้วยดำเนินชีวิตแตกต่างจากคนของโลกนี้
โดยดำเนินชีวิตตามค่านิยมแห่งพระวจนะของพระเจ้า

3. การประยุกต์ใช้ 2โครินธ์ 6 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/36EWHoD

คำคม

“ จงให้พระคุณที่เราได้รับมานั้น ขับเคลื่อนเราในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า ”