แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.20:23) { รับการอภัย }

แนวคิด :

– หลังจากที่พระเยซูปรากฏแก่พวกสาวก(ข้อ 19)  มอบหมายภารกิจที่ยิ่งใหญ่และสิทธิอำนาจแห่งการประกาศข่าวประเสริฐให้แก่พวกเขา(ข้อ 21) แล้วทรงระบายลมหายใจเหนือพวกเขา และตรัสว่า จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิด(ข้อ 22)

– แล้วพระองค์จึงกล่าวถึง สิทธิอำนาจที่พวกเขาได้รับ เหมือนที่เคยบอกไว้ก่อนแล้วใน มธ. 18:18 “เรา​บอก​ความ​จริง​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า สิ่ง​ใดๆ ที่​พวก​ท่าน​จะ​กล่าว​ห้าม​ใน​โลก สิ่ง​นั้นก็​จะ​ถูก​กล่าว​ห้าม​ใน​สวรรค์ และ​สิ่ง​ใดๆ ที่​พวก​ท่าน​จะ​กล่าว​อนุ​ญาต​ใน​โลก สิ่ง​นั้นก็​จะ​ได้​รับ​อนุ​ญาต​ใน​สวรรค์”

– พวกเขาซึ่งเป็นคริสตจักรของพระเจ้า มีสิทธิอำนาจจากพระเจ้าที่จะอภัยบาป และไม่อภัยบาปแก่มนุษย์ได้

– การที่จะเข้าใจความหมายในข้อนี้ จำเป็นต้องเข้าใจภาพรวมของของพระกิตติคุณทั้งหมด ว่า การให้อภัยหรือไม่ให้อภัยบาปนั้น เป็นอำนาจอธิปไตยสูงสุดของพระเจ้าแต่ผู้เดียว แต่ด้วยพระเมตตาของพระเจ้า พระองค์ประทานหนทางที่จะได้รับการอภัยแก่มนุษย์ โดยทางข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อมนุษย์ทุกคน

– บัดนี้พวกสาวกได้รับเกียรติในภารกิจนี้ คือนำการอภัยจากพระเจ้าไปยังมนุษย์ทุกคน ด้วยการประกาศข่าวประเสริฐแก่พวกเขา

– ดังนั้นใครก็ตามที่ได้ยินข่าวประเสริฐแล้วเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ คริสตจักรสามารถประกาศยืนยันกับคนนั้นได้ว่า เขาจะได้รับการอภัยจากพระเจ้า

– และใครก็ตามที่ไม่เชื่อข่าวประเสริฐที่พวกเขาประกาศ หรือไม่ได้ยินข่าวประเสริฐนั้น คริสตจักรสามารถประกาศยืนยันได้เลยว่า เขาจะไม่ได้รับการอภัย

การประยุกต์ใช้ :

– พระเจ้าปรารถนาให้อภัยแก่มนุษย์ทุกคน พระองค์กำหนดวิธีแห่งการรับการอภัยไว้แล้ว โดยวิธีที่แสนง่ายคือการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ และพระเจ้าทรงมอบหมายภารกิจนี้ให้แก่พวกเรา คือ บอกคนทั้งหลายถึงข่าวดีแห่งการให้อภัยนี้

จงไปบอกคนทั้งหลายถึงข่าวดีนี้กันเถิด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s