แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.14:19) { เห็นพระเยซู }

แนวคิด :

– พระเยซูบอกกับพวกสาวกว่า อีกไม่นานพระองค์ก็จะเสด็จสู่สวรรค์ และคนในโลกนี้จะไม่ได้เห็นพระองค์อีก เพราะพวกเขาไม่มีสายตาแห่งความเชื่อ

– แต่พวกสาวกยังจะสามารถเห็นพระองค์ ได้ด้วยสายตาแห่งความเชื่อ พวกเขายังเห็นพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นเพื่อนของพวกเขา ที่อยู่กับเขาตลอดไป

– แม้พระเยซูตรัสว่าพระองค์ต้องตาย แต่พระองค์ก็จะกลับมีชีวิต เมื่อพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย

– และเพราะพระองค์มีชีวิต ดังนั้นพวกสาวกผู้ที่พระเยซูอยู่ในพวกเขา จึงเป็นผู้มีชีวิต

– นั่นคือชีวิตอย่างพระเยซูจะปรากฏในพวกเขา ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

การประยุกต์ใช้ :

–  โลกนี้ไม่เห็นพระเยซู เพราะพวกเขาไม่เชื่อ

– เราเห็นพระเยซูได้ ก็โดยความเชื่อ คนที่มีความเชื่อแท้จะดำเนินชีวิตประหนึ่งว่า เขาเห็นกับตาว่า พระเยซูกำลังดำเนินอยู่เคียงข้างเขา

– ผู้ที่เชื่อ ว่าพระเยซูอยู่ในเขา ก็จะมีชีวิตอย่างพระเยซู ขณะที่เขาดำเนินชีวิตในโลกนี้ และแน่นอนเขาจะมีชีวิตร่วมกันกับพระเยซูในโลกหน้าด้วย

– ผู้ที่ไม่ดำเนินชีวิตกับพระเยซูในโลกนี้ จะไม่มีสิทธิมีชีวิตร่วมกับพระองค์ในโลกหน้า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s