แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.14:20) { เราอยู่ในพระเยซู }

แนวคิด :

– พระเยซูบอกกับพวกสาวกว่า ในวันนั้นเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายและพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาอยู่กับพวกเขาแล้ว พวกเขาก็จะรู้ว่าพระเยซูและพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

– เพราะพระบิดาอยู่ในพระเยซู และพระเยซูอยู่ในพระบิดา ฉันใด พระเยซูจะอยู่ในพวกเขา และพวกเขาจะอยู่ในพระเยซู ฉันนั้น

– พระเยซูเคยบอกพวกเขาไว้ก่อนแล้วใน ยน. 10:38 เมื่อพวกเขาวางใจในพระเยซู พวกเขาก็​จะ​ได้​รู้​และ​เข้า​ใจ​ว่า​ พระ​บิดา​ทรง​อยู่​ใน​พระเยซูและพระเยซู​อยู่​ใน​พระ​บิดา

– นั่นคือ การรู้ว่าพระเยซูอยู่ในพระบิดานั้น เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้นั้นเชื่อวางใจในพระเยซูก่อน เท่านั้น

– เรื่องพระเยซูอยู่ในเรา และ เราอยู่ในพระเยซูนั้น ลึกซึ้งมาก จนไม่อาจบรรยายได้ด้วยถ้วนถี่ ณ  ที่นี้ สรุปย่อได้ว่า

– เพราะเราอยู่ในพระเยซู ด้วยเหตุนี้ เมื่อพระเยซูตายเพราะบาป จึงเรียกได้ว่า เรารับโทษตายเพราะบาปแล้ว และ เมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมา จึงเรียกได้ว่า เราได้มีชีวิตในแล้วในพระเยซูคริสต์

– เพราะพระเยซูอยู่ในเรา เราจึงมีลักษณะของพระเยซู รวมถึงฤทธานุภาพของพระองค์ในตัวเรา และเราจะเป็นขึ้นมาจากความตายเหมือนกับพระองค์ด้วย

การประยุกต์ใช้ :

–  พระเยซูทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระบิดา

– เป็นเกียรติและศักดิ์ศรียิ่งใหญ่ จนไม่มีสิ่งล้ำค่าในโลกนี้ใดๆมาเทียบได้ เมื่อมนุษย์ผู้เป็นแต่ผงคลีผู้เต็มไปด้วยบาปอย่างเรา ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเยซู

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s