แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.10:17) { ความรักอันสุดหวานซึ้ง }

แนวคิด :

– พระเยซูตรัสว่า “เพราะ​เหตุ​นี้​พระ​บิดา​จึง​ทรง​รัก​เรา” คือก็เหตุที่พระเยซูสละชีวิตของพระองค์เพื่อแกะของพระเจ้า

– ไม่ได้หมายความว่า เมื่อก่อนพระบิดาไม่ได้รักพระเยซู แล้วพอพระเยซูทำเช่นนั้น พระบิดาจึงหันมารักพระเยซู

– แต่หมายถึง การที่พระเยซูสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อแกะ ตามคำสั่งของพระบิดานั้น เป็นการสำแดงออกถึงความรักอันหวานซึ้งอันสูงส่งที่สุดที่พระองค์มีต่อพระบิดา คือ ยอมเชื่อฟังแม้จนกระทั่งถึงความมรณาเพราะเหตุความรักที่มีต่อพระบิดา

– และด้วยการแสดงออกของความรักอันหวานซึ้งที่สุดนี้ พระบิดาจึงตอบรับด้วยความรักอันหวานซึ้งที่สุด ต่อพระบุตรเช่นเดียวกัน

– และเพราะเหตุที่พระเยซูเชื่อฟังพระบิดาจนถึงที่สุดกระทั่งความมรณา พระเยซูจึงเป็นผู้เดียวผู้สมควรได้รับเกียรติอันสูงสุดจากพระบิดา ด้วยการรับชีวิตที่เสียไปเพราะเชื่อฟังพระบิดานั้นกลับคืนมา แล้วรับการยกชูขึ้นสูงสุดเหนือนามทั้งปวง

การประยุกต์ใช้ :

– เราสามารถสำแดงความรักที่เรามีต่อพระเจ้าได้ โดยการเชื่อฟังพระองค์ และโดยการเชื่อฟังนั้น แม้ดูเหมือนว่าเราจะต้องสูญเสียสิ่งใดไปก็ตาม พระเจ้าจะประทานสิ่งที่ดีกว่า ประเสริฐกว่าที่เราสูญเสียไปเพราะเหตุเชื่อฟังพระองค์นั้น กลับให้แก่เรา อย่างมากมายจนเทียบกันไม่ได้เลย

– จงพิสูจน์ความรักที่มีต่อพระเจ้า ด้วยการยอมเชื่อฟังพระองค์เถิด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s