แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:18 ) { พระเจ้ารับรอง }

 แนวคิด :

– พระเยซูทรงตอบพวกฟาริสี ที่หาว่า คำพยานของพระเยซูไม่เป็นความจริง เนื่องจากไม่มีใครเป็นพยานยืนยัน

– พระองค์ตอบว่า นอกจากพระองค์เป็นพยานให้พระองค์เองแล้ว พระบิดาผู้ทรงใช้พระองค์มาก็ทรงเป็นพยานให้ด้วย โดยหมายสำคัญการอัศจรรย์ต่างๆที่พระเยซูทำ โดยพระสุรเสียงที่ตรัสจากฟ้าสวรรค์เมื่อพระองค์บัพติศมาในน้ำ และโดยคำกล่าวของยอห์นที่บอกว่าพระเจ้าบอกกับเขา

– เมื่อพระบิดาทรงใช้พระเยซูมา และพระเยซูทำตามที่พระบิดาสั่ง พระบิดาจึงเป็นพยานรับรองสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำนั้น

การประยุกต์ใช้ :

– หากชีวิตของเรา ทำตามที่พระเจ้าทรงนำ ที่พระเจ้าทรงบัญชา ไม่มีสิ่งใดที่ต้องกังวลอีกเลย เพราะพระเจ้าจะทรงรับรองและร่วมงานกับเรา ในภารกิจที่พระองค์ทรงมอบหมายให้เราทำนั้น

– วันนี้ ในการตัดสินใจ เลือกทำอะไร หรือไม่ทำอะไร เราได้ใส่ใจกับน้ำพระทัยของพระเจ้า ต่อการกระทำเหล่านั้นมากเพียงใด?

– การกระทำใดๆที่เป็นการเชื่อฟังพระเจ้า เป็นหน้าที่ของพระองค์เองที่จะรับรองการกระทำนั้นด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s