แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:65 ) { มิอาจอวดได้ }

แนวคิด :

– พระเยซูตรัสกับพวกสาวกว่า เชื่อวางใจถ้อยคำของเราเพราะจะนำชีวิตแท้มาให้แก่เขา(ข้อ63) แต่พวกเขาก็ไม่ยอมเชื่ออยู่ดี(ข้อ64)

– พระเยซูจึงสรุป ด้วยคำที่เคยตรัสไว้ก่อนหน้านี้(ข้อ44) ที่ว่า ไม่ใช่ทุกคนที่มาถึงพระเยซูได้ แม้เขาจะมาฟังพระเยซูสอนก็ตาม แต่เฉพาะคนที่พระเจ้าเมตตาประทานพระคุณแก่เขา ด้วยการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในใจของเขา เขาจึงมาถึงพระเยซูได้ ด้วยความเชื่อ

– แม้แต่ความเชื่อ ที่เรามีต่อพระเยซู ก็ยังไม่อาจเป็นสิ่งที่เราจะอวดอ้างได้ ที่เราเชื่อได้ก็เพราะเป็นพระคุณของพระเจ้า เท่านั้น

การประยุกต์ใช้ :

– เราควรอธิษฐานว่า “ขอพระบิดาทรงโปรดนำข้าพระองค์มาถึงพระองค์ ผ่านทางพระเยซู ด้วยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเถิด”

– วันนี้ หากเรามีความเชื่อ ก็ไม่อาจโอ้อวด แต่สำนึกพระคุณของพระเจ้า ว่า โดยพระคุณวันนี้ฉันจึงยังเชื่ออยู่

– วันนี้ หากเราถดถอยในความเชื่อ [ขออย่าให้เกิดขึ้นเลย แม้เพียงเล็กน้อย เพราะเป็นสิ่งน่าสลดที่สุดในชีวิตของเรา] ควรรีบกลับใจ อภัยต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราแข็งกระด้างต่อการทำงานของพระองค์ และขอพระคุณของพระองค์ช่วยเราให้กลับมีความเชื่อแท้อีกครั้ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s